Migrácia - Západ – Východ/Rusko/"Quo vadis, orbis, či skôr Quo vadis, incredulus?"

Autor: Ilja Hilmer | 17.4.2016 o 20:08 | (upravené 27.8.2016 o 17:54) Karma článku: 2,30 | Prečítané:  572x

Slovenská spoločnosť je dezorientovaná v otázkach vzťahov s okolitým svetom. Migrácia, Západ a Rusko tvoria základnú trojčlenku tzv. konšpiračných teorií - akejsi novodobej náhrady za povery, v ktorých žili naši prarodičia...

Pred niekoľkými týždňami sa mi dostal do ruky text v záhlaví uvedený ako esej. V skutočnosti  jedenásť strán tvrdení bez argumentov, bez jedinej referencie - odvolávky na reálie a fakty. Text eseje bol naviac nejednoznačný do tej miery, že z neho nebolo jasné, či nás jeho autor považuje za súčasť "Západu", a len implicitne z neho vyplývalo, že pod "Východom" máme rozumieť Rusko. Sú to dva stupne neurčitosti, ktoré charakterizujú to, čomu sa hovorí konšpiračné teórie. Dohromady majú akúsi magickú silu s ktorou je práve pre ich charakteristickú neurčitosť ťažké viesť vyvážený dialog. Naopak, ľudská myseľ ich veľmi ľahko vstrebá, doslova nám lezú pod kožu. V tom tkvie nebezpečie, pretože žiadna konšpiračná teória nie je konštruktívnou a tak ani pozitívnou úvahou a ako taká predstavuje v zložitom a slobodnom svete desintegračný potenciál. Esej jednostranne neguje a odsudzuje temer všetko v čom dnes Západ žije a všetko čo podniká vo vzťahu k svojmu okoliu, zvlášť k Rusku a k imigrácii moslimov do Európy. Naopak, výlučne pozitívne popisuje to, čo Rusko v vo vzťahu k Západu a k moslimským krajinám podniká.

Tieto tri skutočnosti - dva stupne neurčitosti a na nich postavené negatívne tvrdenia mi nedali nereagovať. Nebol som schopný zakázať si polemiku s tak deštruktívnym textom. Žijeme vo veľmi zložitom svete premien a presunov pomerov síl a zdá sa, že tieto prinajmenšom v globálnej mierke nesmerujú k udržiavaniu súčasného stavu slobôd a humanistických trendov. Taký vývoj je pre nás o to nebezpečnejší, že my sami sme dezorientovaní. Zdá sa, že je tomu tak preto, lebo sme zabudli z čoho, akým spôsobom a za akú cenu sa stala naša - európska a severoamerická civilizácia, trocha nepresne, ale výstižne nazývané euroatlanickou - svojimi materiálnymi, intelektuálnymi, inštitucionálnymi a, aj keď v menšom rozsahu, aj morálnymi znakmi, vzorom pre zbytok sveta.

Povedal som to až príkro pateticky a domýšľavo, preto zjednoduším cieľ ktorý polemikou sledujem: na Slovensku a v menšej miere aj v Česku sa v protiklade s tým ako sa nám darí, to znamená, že nielen nezmyselne, ale aj mimoriadne škodlivo a nebezpečne šíria práve tie povery, ktoré obsahuje aj text na ktorý reagujem. Myslím, že je na mieste uvedomiť si v spojitosti s týmto tvrdením, že tieto povery, (svojou iracionalitou rovnocenné tým, ktoré si po večeroch pri priadkach rozprávali naše staré a prastaré matere), postrádajú argumenty a tiež akýkoľvek teoretický odborný základ a že je preto nie správne nazývať ich konšpiračnými teóriami. Naopak, celkom iste platí, že viac než často sú živené konšpiračnými zdrojmi; z Východu, samozrejme.

Pokúsim sa ostať v písaní tohto textu objektívnym. Budem sa snažiť, aby bol môj text, viac než vynášaním súdov, ponukou  pohľadov na jednotlivé prvky a vzťahy medzi Západom, migráciou a Východom/Ruskom; v mojom laickom poňatí akejsi trojčlenky. Nebude mojou zásluhou, ak bude celkový výsledok mojej polemiky priaznivý pre Západ. Skôr tomu tak bude preto, lebo migrácia nesmeruje zo Západu na Východ, ale opačným smerom...!?

Esej nesie názov "QUO VADIS, ORBIS?". Ja som polemiku s ňou nazval "Quo vadis, orbis?, či skôr Quo vadis, incredulus... ?". V texte vysvetlím prečo. Nie som kvalifikovaný pre tak zložité témy, (po prvý raz píšem niečo podobné do blogu) a preto sa vopred ospravedlňujem za chyby, ktoré môj text veľmi pravdepodobne obsahuje; od vecných, cez úsudky, ktoré si dovolím uviesť, až po gramatické chyby. Nie je to žiadna tragédia a ja sám to nepovažujem ani za hanbu, pretože si neosobujem právo poúčať. Naopak, každý kvalifikovaný príspevok či oprava toho, čo ďalej píšem, v rámci prípadnej diskusie,  bude prínosom pre nás všetkých. Budem veľmi rád, ak môj text vyvolá aspoň záujem o hľadanie pravdy o zložitom svete v ktorom žijeme. Súčasne prehlasujem, že viem aj o tom, že v pertraktovaných témach nie je vždy jedna strana výlučne čierna a druhá biela; občas sú dokonca obe šedé.Ani to ale neznamená, že sa máme stavať na "druhú stranu", ako sa to v našej sebamrskačskej kultúre často stáva.  Prihováram sa teda za to, aby sa ten, kto v mojom texte objaví chyby, opieral o faktá, ktoré pozná, alebo ich sám dohľadá vserióznych zdrojoch. Za taký spôsob konzumovania toho čo nasleduje každému čitateľovi vopred ďakujem.

Aby som polemiku nenaťahoval ešte viac, než sa mi to už podarilo, poznamenám, že môj nesúhlas s esejou tak, ako ho budem formulovať, sa netýka istého malého počtu jej tvrdení; tieto by som podpísal, ale iba s rektifikáciami:

- Migrácia, jej pravdepodobné pokračovanie a jej následky demografické, kultúrne, sociálne a snáď aj hospodárske môžu, najmä do budúcnosti Európy, priniesť novú dávku nestability, či zvýšiť jej súčasný stupeň. Myslím si dokonca, že za istých okolností môže migrácia spôsobiť poškodenia súčasného stavu našej existencie; a to nielen nášho konfortu... Dôležité je ale uvedomiť si, že také okolnosti môžu byť skôr dôsledkom našich zlyhaní a našej slabosti, než dôsledkom početnej, kultúrnej a hospodárskej prevahy imigrantov. To preto, lebo ich taká prevaha nám v dohľadnej budúcnosti celkom iste nehrozí.

- V dejinách Európy aj iných častí sveta je nie málo príbehov migrácie. Prevážna časť dejín ľudstva sú vlastne dejinami migrácie a jej dôsledkov. Neboli vždy negatívne. A to neplatí len napr. o imigrácii do Spojených štátov amerických o ktorých je známe, že za veľkú časť svojej hospodárskej a technologickej prevahy vďačia prisťahovalectvu.

Temer vždy tomu bolo podobne. Tak napr. pomerne malý, ale silný a chytrý národ Sálskych Frankov ovládol v polovici prvého tisícročia svet Galorománov, približne územie dnešnej Francie. Začalo to koncom 3. storočia pokojnou migráciou. Jej príčinou bolo to isté, čo dnes označujeme za príčiny ekonomickej migrácie. Prenikanie Frankov do vtedajšej Galie Transalpíny bolo dovŕšené o dvesto rokov neskôr silou zbraní. Kultúra, ktorá sa začala v tom priestore rodiť ostala napriek tomu do takej miery poznamenaná duchom pôvodného obyvateľstva, že Frankovia prijali nielen kresťanstvo Galorománov, ale aj ich jazyk. Vulgárna latinčina nevzdelaných Galov a literárna latinčina vzdelancov sa ešte pred príchodom Frankov do Galie mení napred na (galo)románštinu, o hodne neskôr, až po príchode Frankov na jazyk dnešných Francúzov. Nad kultúrou Frankov zvíťazil vtedy už silnejší, pretože rímskou kultúrou vyztužený živel galorománsky. Bola to  prevaha početná, ale aj intelektuálna a, pokiaľ ide o kresťanstvo, samozrejme aj prevaha morálna. Chcelo by sa povedať, že to boli tri faktory, ktorými disponujeme aj dnes. Bola by to neodškripiteľná pravda, nebyť našich istých zlyhaní, zvlášť  stavu opotrebenia toho posledného, ale najdôležitejšieho faktora.

A keď už som u príkladov, pripomeniem ešte jeden, príklad Ríma. Ten by, mimochodom mal pre nás znamenať nie malé povzbudenie, pretože naši predkovia z veľkej časti na základoch jeho vzdelanosti vybudovali výnimočnú kultúru a civilizáciu; tú, v ktorej žijeme. Do omrzenia sa v jeho dejinách opakoval jeden scenár: (1)okupoval územie, ktoré mu nepatrilo, (2)obyvateľom vnútil, ale aj ponúkol svoj spôsob života sekulárneho, (3)nechal im ale  žiť ich zvyky a ponechal im ich bohov.

Historici, aspoň tí, k názorom ktorých som sa dostal, tvrdia nasledovné: Nebyť tohto modusu operandi a migrantov z Východu, (a neboli to iba otroci, ale aj vojaci, remeselníci a dokonca aj vzdelanci), do priestoru západného Ríma, nebol by tento prežíval až do konca 5. storočia... A takto to išlo temer od počiatkov jeho legendárneho vzniku, vyše tisíc rokov! Nie sme na tom vari lepšie, ak my migrantov neimportujeme, ale oni sa nám sem dobrovoľne hrnú? Môže tvrdiť opak ten, kto dokonca tvrdí, že ich nepotrebujeme? Veď práve to znamená "previs ponuky nad dopytom" a ten nás stavia do polohy silnejšieho partnera! Pravda, musí tu byť niekto, kto to takto vezme energicky do rúk na základe vecnej úvahy a racionálnym postupom. Ku spokojnosti oboch strán; pokiaľ možno. A ak to možné nebude, (čo tak, bohužiaľ skončiť môže), tak má samozrejme platiť pravidlo bližšej košeli, než kabáta. Zvlášť ak proces integrácie začne kolabovať vinou imigrantov.

Má to, pravda nie jeden háčik. Bohužiaľ tie najvážnejšie nie sú na strane migrantov; sú na našej strane:

                       (1)Východ -  Orient bol totižto aj vtedy bohatší okrem darov prírody aj na ľudské zdroje. Preto bola prosperita/sila Ríma, (v iných ohľadoch, znova ako my, silnejšieho partnera v stretávaní sa s Východom), už od počiatku kontaktov nie málo závislá na zdrojoch z Orientu. (Tento fakt by mali brať do úvahy najmä tí, ktorí a priorne, pretože len zvážením rizík, v ich predstavách umocnených nevraživosťou voči cudzincom - často iba v nevraživej nálade voči nim, kritizujú kancelárku Merkelovú).

                       (2)Za najvážnejšie zlyhanie živočíšneho druhu iste nie je prehnané považovať jeho neschopnosť prirodzenej reprodukcie. V prípade človeka je rozhodnutie nerozmnožovať sa premyslené. Preto je na mieste hovoriť o morálnon zlyhaní. Na príčine je zámer žiť pohodlne, nákladný život v pomeroch našej zložitej civilizácie často za stavu k tomu neprimerane vysokých sociálnych nerovností a neochota podriadiť sa konvenciám v ktorých žili naši predkovia.

Toto samo o sebe našu existenciu zatiaľ neohrozuje. Ohrozenie ale začína so sprievodnými znakmi a priamymi následkami tohto primárneho zlyhania: Je ľahké pochopiť, že otec, ktorý nežije s rodinou, nežije s ňou preto, lebo je nejakým spôsobom narušený jeho vzťah k nej. To ale znamená, že sa z jeho života vytratil pocit identity k základnej organizačnej zložke spoločnosti - k rodine. Potom ale nie je ťažké domyslieť, že mu menej leží na srdci aj skutočný stav bezpečnosti štátu, (pretože ide len o vyšší stupeň identity), ktorého prvoradou úlohou je ochrana vlastných občanov/rodín, než otcovi, ktorý sa o deti strachuje natoľko, že rodinu neopustí. A toto je len jeden príklad nášho zlyhania; v tomto prípade poruchy reťazca identity, ktorej mimoriadne dôležitým článkom je pocit identity so štátom. Z nej pochádza loajalita k štátu, ktorý tým, samozrejme, stráca na svojej "sile", pretože táto je nelojálnymi občanmi narušovaná.

Vyššie popísaná tisícročná pozitívna skúsenosť Ríma, do ktorej patrila aj skúsenosť s migráciou je, myslím, historickým faktom hodným toho, aby bol braný do úvahy pri rozmýšľaní o súčasnej migrácii. Nedopovedal som ale tú skúsenosť do konca. Smutné konce Ríma, (v tej dobe už Západorímskej ríše), nie sú totižto menším poučením, než jej predchádzajúca hviezdna existencia. Obecne je známe, že ríša zašla na "nájazdy barbarov". Myslím, že to je omyl spôsobený chybou pozorovania.

Aby som mohol vysvetliť, čo pod tou chybou rozumiem, pripomeniem, že barbarov, ktorí sa v tej dobe nahrnuli do priestoru Západnej ríše hodnotia moderné historické vedy oveľa pozitívnejšie, než v minulosti. Natoľko pozitívnejšie, že by im dnes snáď najradšej odňali prívlastok "barbar". Mimochodom aj preto, lebo sa ukázalo, že ich zvykové práva, ktoré katolícka cirkev už vtedy hodnotila tak vysoko, že ich spisovala do zákonníkov, (Lex Salica Frankov, Rotariho kódex severotalianských Longobardov, spísanie zvykového práva Anglov a Sasov...), mali nie malú morálnu hodnotu. Táto ale netkvela v jej kvalitatívnych znakoch, tie boli v rímskom práve nielen vyššie, ale aj podstatne viac rozpracované. (Preto boli barbarské zákonníky cirkvou doplňované o isté ustanovenia cirkevného práva). Hodnota mravov - zvykového práva barbarov bola v tom, že ho spoločenstvá barbarov striktne rešpektovali; spoločenstvá a ich kultúry na základe zvykových práv (a pod ochranou bohov) vznikali ale aj prežívali. Bolo tomu tak z jednoduchého dôvodu: to právo bolo ich(!) mravným kódexom a elementárnym znakom ich(!) spoločnej identity. Znakom, ale aj svorníkom pre pocity biologickej/rodinnej/kmeňovej/jazykovej súnáležitosti.

Že to nie je bez relevancie k našim dnešným problémom, to si láskavý čitateľ mojej polemiky s esejou iste všimne. Pre naše poučenie je to dôležité preto, lebo len na pozadí tejto skutočnosti a jej zrovnaním so stavom hodnôt života Rimanov môžeme posúdiť "pomer síl" a cez také posúdenie nazrieť skutočné príčiny konca Západnej ríše. Ak som jeho knihe dobre porozumel, tak presne toto urobil už pred temer tristo rokmi Montesquieu vo svojom brilantnom diele "O veľkosti Rimanov a o ich úpadku", (vydal Tranoscius v Liptovskom sv. Mikuláši v r. 1942), keď popisoval príčiny ich úpadku. (Hmotné bohatstvo nerozhoduje nad osudom sveta. To by nám mohli dosvedčiť Rimania." "Veľkosť štátu bola základom aj veľkého súkromného majetku. Hojnosť pozemských statkov však treba ovládať mravnými zásadami a nielen so zreteľom na bohatstvo samo. U Rimanov tomu tak nebolo, a preto vzrastajúca zámožnosť mala v zápätí neobmedzený luxus a mrhanie.")

Ak je pravda, že naša civilizácia zašla najďalej v poznaní nielen prírody ale aj ľudských spoločností, ich intelektuálneho a duchovného bohatstva, bolo by výsadou ignorantov nevziať do úvahy o miere nášho ohrozenia súčasnou migráciou práve aspekt stavu našich mravov. Aký by bol dôvod neurobiť to s takou váhou, akú jej pripisuje Montesquieu, jeden z najbrilantnejších duchov európskej vzdelanosti?! Som presvedčený, že stojí za zváženie či prvoradou otázkou našej bezpečnosti nie je stav našich mravov. Barbari totižto Rimanov nepremohli, Rimania nezašli na nájazdy barbarov, ale na vlastnú slabosť, na úbytok ich "dobrých mravov". Aj toto je - na rozdiel od pozitívnych poznatkov o migrácii v ich veľkolepej ríši - poučenie z ich dejín. Negatívne poučenie a pretože je veľmi podobné so stavom našich mravov, je to vážnejšie poučenie, než predchádzajúca pozitívna skúsenosť Ríma.

- Imigrácia, zvlášť tá z arabského moslimského sveta, za súčasných okolností našej existencie iste nie je len pozitívnym procesom. Vzhľadom na stav, v akom sa  Európa, občas nemiestne altruistická a pritom navyknutá na konfort, ocitá, snáď nie je ani prevažujúco pozitívnym fenoménom, za aký ho niekoľkí považujú. Napriek tomu je na mieste okrem zamyslenia nad rizikami, ktoré plynú zo subjektívnych okolností súčasnej imigrácie aj jej pozorovanie zo zorného uhlu rizík objektívnych. To ale znamená zamyslieť sa nielen nad všetkým tým, ako náš život súčasná imigrácia ovplyvní v dôsledku našich schopností a možností vysporiadať sa s ňou. Je bezosporu dôležité myslieť aj na znaky, ktoré sú vlastné samotnej migračnej vlne, čo ale znamená vedie´t čo najviac o samotných utečencoch. Také premýšľanie má v prvom rade vziať do úvahy jednu skutočnosť a niekoľko pozorovaní sveta odkiaľ prevážna väčšina z nich prichádza; pozorovanie očami ľudí, ktorí v tej dobe vedeli o čom hovoria.

Tou skutočnosťou je obecne platný atavistický sklon národov, (aby som nehovoril o rasách, čo by mohlo byť bez podrobnejšieho výkladu negatívne pochopené), prežívať vo vlastných kultúrach a z neho plynúci sklon neasimilovať do cudzieho prostredia. Je to dnes jeden z dôvodov existencie, aj pre políciu neprístupných štvrtí vo francúzskych a belgických mestách, existencie čínskych a dodnes aj černošských štvrtí v mestách USA, pakistanských štvrtí v mestách Anglicka, či rómskych osád na Slovensku, ale - na druhej strane naopak - aj asimilácie Slovákov, Čechov, Maďarov, Poliakov... do kultúrne príbuznej, napriek tomu, že výrazne vyspelejšej americkej spoločnosti medzivojnových rokov, či veľmi úspešnej integrácie Židov do európskych spoločností potom, čo mohli opustiť ghettá.

Je na mieste  poznamenať, že príbehy týchto dvoch opačných procesov sú aj pre dnešok platnou poučkou. Preto nie je na mieste bez diskusie odmietať názor a snahu niektorých verejne činných osobností, organizácií, spolkov a spoločenstiev o  prednostné prijímanie istých etník a náboženských skupín a sú, naopak, pochopiteľné aj ich odmietavé postoje k prijímaniu iných, s našou kultúrou málo slučiteľných skupín migrantov.

Vysporiadať  sa s neistotou úspechu integrácie imigrantov z prostredia kultúrne značne odlišného bez surovej egoistickej neochoty pomôcť v nešťastí utečencom a pritom neohroziť našu bezpečnosť, to je, spolu so spôsobom ako absorbovať mohutnú migráciu do ustálených blahobytných spoločností Európy, tou najvážnejšou úlohou európskych politikov.

- Pozorovania mysle a stavu ducha ľudí Blízkeho východu a z časti aj ľudí severnej Afriky pochádzajú od jedných z najpovolanejších tej doby. Uvádzam ich tak, ako sú uvedené v knihe Fareeda Zakariu "The Future of Liberty"; citujem z českého prekladu "Budoucnost svobody", str.158, 159, prvého vydania nakl. Academia z r. 2004:

"Araby je možné chytit na nějakou myšlenku a vodit je jak na vařené nudli, jejich myšlení, plné nevyžadované věrnosti z nich dělá poslušné služebníky,...Jejich mysl je podivná a temná, samá deprese a samé vznícení, sama sebe však nedokáže ovládnout. Pokud jsou Arabové o néčem přesvědčeni, pak je jejich víra vášnivější a plodnější, než jakákoli jiná na světě."

T.E. Lawrence, britský dôstojník a priateľ Arabov.

Dali jsme jim možnost, aby si vládli sami, k čemuž nejsou vůbec vybaveni. Tíhnou pŕirozeně k diktatuře. Demokratické instituce rychle ovládne skupina intrikánů - takže po každém převratu se opět vynoŕí v novém převleku, pokud ji někto neodstraní pomocí atentátu".

J. B. Glubb, britský veliteľ jordánskej Arabskej legie v r. 1936-1956

Orientální myšlení charakterizuje hlavně snaha o přesnost (popisu), která ovšem snadno degeneruje v prolhanost...Myšlení Orientálce...stejné jako tamní temné uličky postrádá především symetrii. jeho myšlení tak vlasně není víc, než pouhý zmatený popis".

E. Baryng, neskôr lord Cromer, guvernér Egypta v službách britskej koruny v rokoch 1883 - 1907.

Autori textov - aktéri prvého arabského jara, (ak môžem tak trúfalo nazvať prebudenie arabského sebavedomia po rozpade Osmanskej ríše a vznik prvých arabských moslimských a prevažujúco moslimských štátov po prvej svetovej vojne), by svoje pozorovania dnes už pravdepodobne  nepodpísali v plnom rozsahu ako obecne platné.

Naopak, charakteristiky ľudí z priestoru odkiaľ prichádza veľká časť migrantov, ako ich kedysi autori citovaných textov popísali, sa v koncentrovanej podobe potvrdzujú v dianí na Blízkom východe a v severnej Afrike; veľmi zreteľne v neľudskom počínaní moslimských teroristov z tohto prostredia a - pokiaľ môžeme veriť správam médií - zvlášť arabských.

V každom prípade treba mať na mysli, že sú to výroky staré jedno storočie; storočie v ktorom sa život nielen neuveriteľne zrýchlil, ale v ktorom sa svet, včítane moslimského a arabského moslimského, aj neuveriteľne premenil. Medzi "orientálcov", ako konštatuje F. Zakaria radili vtedajší, ale aj nedávni kultúrny historici, politici a vôbec verejnosť západného sveta aj Indov a Číňanov. Dnes sa už toto pomenovanie ako symbolické stigma prinajmenšom s týmito národmi spájať nedá. A aby sme ostali v arabskom svete, tak ani turisti ohrození na životoch pred cca rokom guľkami islamských teroristov na tuniskej pláži, by celkom iste statočných arabských zamestnancov hotela, ktorí bez zbrane zahnali ešte ozbrojených atentátnikov do rúk polície, nenazvali orientálcami.

Zamyslenie nad touto udalosťou nás privedie ku konštatovaniu, že Tunis je len jednou z arabských krajín, kde sa premeny dejú, síce s veľkými výkyvmi, ale zotrvačne v jednom smere už od konca 60-tych rokov minulého storočia. Je nesporné, že po "druhom" arabskom jari obstála, aspoň zatiaľ, táto krajina v súboji s islamistami rovnako, ako súboj s nimi začali nie dávno iné arabské, ale aj nearabské moslimské štáty, počínajúc Mali a Čadom, cez Afganistan, Irak, až po, síce sporný, ale rovnakým smerom orientovaný egyptský režim.

Jedným slovom: Zdá sa, že tuniský sultán Muhammad VIII., rovnako, ako irácký Fajsal II. a, či sa to niekomu páči, alebo nie, zásluhou USA a jeho spojencov aj despotický Saddám Husajn - všetci z tej krvnej skupiny, ktorú popísal J.G. Glubb ako "...skupinu intrikánů ...", ktorá zneužije to, že Arabi "Tíhnou přirozeně k diktatuře." - patria dnes, dúfajme, že nenávratne, k arabskej minulosti.

Že je takých v arabskom aj moslimskom nearabskom svete ešte nie málo a že disponujú stále nie malým počtom tých, ktorých Lawrence z Arábie označil za vždy pripravených nechať sa "...chytit na nějakou myšlenku a vodit...jak na vařené nudli...", pretože ich "...mysl je podivná a temná,...samé vznícení...", to dennodenne potvrdzujú nielen správy tlačových agentúr, ale aj samotní atentátnici, ktorí sa ku zverstvám s veľkou chuťou priznávajú. Aj tu je ale múdre pamätať, že oba tieto zdroje informácií majú záujem na ich šírení a oba, naopak, upozaďujú pozitívne správy.

- Už aj len preto nie je rozumné prepadať predstavám, ktoré si o moslimskom svete obecne a o európskych moslimoch a Araboch vytvárame z médií. Sú to strachom hypertrofované predstavy. Medzi Arabmi žijúcimi v Európe a ich potomkami až do druhého, či tretieho kolena nie je tak veľký počet tých, ktorí sú pripravení k násilnostiam v mene Alláha, aký vyvstane v našich predstavách pri vnímaní mediálnych správ.

Naopak, percento integrovaných moslimov a Arabov je oveľa väčšie, než si myslíme. Rovnako platí aj to, že percento moslimov, pre ktorých je terorizmus rovnakou, ak nie väčšou hrozbou, ako pre nás, (viď počet obetí pri atentátoch moslimov spáchaných na nich samých), niekoľkonásobne prekračuje percento tých, ktorí sú ochotní vraždiť.

- Iná, pretože menej obecná je úvaha o tom, čo možno označiť za "mäkké" aspekty kultúrnej odlišnosti migrantov, to zn. tie znaky, ktoré môžu druhej strane - nám znepríjemňovať život, ale nepredstavujú pre nás nebezpečenstvo/ohrozenie. Ide často len o návyky, či naopak o absenciu návykov, ktoré sú pre nás, naopak, prirodzené. Že tieto "mäkké" znaky odlišnosti majú tendenciu pomerne rýchlo slabnúť, to dokazuje fakt, že niekedy už v prvej generácii, výrazne ale až v druhej je miera integrácie v ich rozsahu pomerne vysoká. Vyššia bude zrejme vždy v liberálnejšej, ale zvlášť "hodnotovo" silnejšej a konzervatívne orientovanej, no a samozrejme v bohatšej spoločnosti/štáte.

O triedu, možno o niekoľko tried vyššie než integrácia stojí otázka asimilácie. Tá je spojená s ešte špecifickejšími, s "tvrdými" znakmi odlišnosti. Týkajú sa otázok vierovyznania, vedomia rodinnej, náboženskej a národnej identity, atď.,  všetkých tých individuálnych intímnych "tiahnutí duše", obecne oveľa silnejších pre ľudí z prostredia súčasného a bývalého tretieho sveta, než pre nás. Ide o znaky, ktoré prežívajú, a čo je v ich prípade vážne, sú to tie, ktoré sa môžu zvrhnúť cez pohŕdanie a prvotnú nevraživosť k nám do nepriateľstva a násilia.

Otázka ako tomu predísť nemá dokonalú odpoveď, pretože ju z nie malej časti môžu zodpovedať len imigranti sami. My im môžeme vytvoriť temer ideálne podmienky pre ich integráciu a, pokiaľ počty migrantov nepresiahnu naše sily a k migrácii sa postavíme vecne a energicky, čo znamená že budeme okrem snahy pomôcť im trvať tiež na tom, aby rešpektovali náš spôsob (civilného) života, niet dôvod myslieť si, že by oni sami mali našu snahu ígnorovať. Naopak,máme prirodzené právo čakať od nich pozitívnu a aktívnu reakciu; zvlášť od tých,ktorí žiadajú ochranu a azyl a tento je im poskytnutý z titulu núdze. O to viac, že sme sa na ich nešťastí nepodieľali... 

Na imigrantoch tak ostane to, čo by sa v skratke dalo označiť za "dobrú vôľu". Ak bude chýbať a my nenájdeme odvahu vyvodiť z toho energicky konzekvencie, celý proces bude degradovať a jeho konce bude ťažké predvídať. Samozrejme platí, že by malo ísť o fair play, čo ale znamená, že by malo ísť o hru, v ktorej by mali byť čo najskôr dané a zverejnené pravidlá. Či už nie je neskoro, to si netrúfnem ani naznačiť; viem len toľko, že ide o veľmi náročnú, pretože komplexnú zákonodárnu prácu, zo svojej podstaty určenú pre politikov, ktorí si k nej potrebujú rozumy nie malého počtu odborníkov. 

Myslím si ale, že ak sa toto neudeje, na problémy sme si už cesto uhnietli. Procesu takto nezodpovedne "ošetrenej" imigrácie je, bohužiaľ, priaznivo naklonený bezmedzný (ľavicový, či skôr "slniečkársky") liberalizmus, to znamená premiera slobôd rezervovaných pre menšiny, ale tiež "hodnotovo" slabšia, roztrieštená a chudobná spoločnosť. Oba tieto znaky sa vzťahujú aj na nás, Slovákov a Čechov a preto je na druhej strane rozumné byť opatrný v odsudkoch toho, čo v tejto oblasti produkuje Brusel, kancelárka Merkelová a prezident Hollande.

Napokon si myslím, že je v premýšľaní o imigrantoch dôležité oddeliť mäkké, od tvrdých znakov/vlastností imigrantov a od nich zase to, čo možno označiť za príznaky imigrácie. Pod príznakmi rozumiem tie prejavy, ktoré môžu predstavovať hrozby, obyčajne pochádzajúce z príslušnosti k organizovaným a fundamentalisticky podnecovaným skupinám. Okrem riešenia bezpečnostných otázok je taká špecifikácia dôležitá aj preto, lebo si, prirodzene, utvárame na ich základe väčšinou negatívne predstavy o migrantoch. V našom podvedomí splynú "mäkké" a "tvrdé" znaky imigrantov so správami o hrozbách pochádzajúcich od moslimov z celého sveta. Problém migrácie takto dosahuje nereálne rozmery tak pokiaľ ide o videnie jej rozmerov, ako aj o mieru rizika imigrácie.

Toto sú skutočnosti, ktoré treba mať na mysli, ak sa riziká súčasnej migrácie nemajú stupňovať; majú byť brané na vedomie rovnako, ako fakt samotnej migrácie, ktorú možno regulovať, ale nie zastaviť. To preto, aby mohli byť oba pohľady integrované do strategických a taktických reakcií Západu. Jednostranne negatívne odsudovanie všetkých moslimov žijúcich v Európe, včítane tých, ktorí práve prichádzajú, ich postrkuje ta, odkiaľ mnohí, snáď dokonca väčšina z nich vyšla, ale kam dnes prevažujúca väčšina z nich nepatrí; do náručia fundamentalistov. K tomu ich disponujú práve tvrdé znaky ich odlišností od nás.

Pochybovať o tom, či dokonca to popierať je veľmi nebezpečný trend. Neviem sa zbaviť predstavy, že ide o zmes naivity, exhibicionizmu, ale aj nekontrolovanej dobrej vôle, ktorá je pokračovaním teórie multikulturalizmu, dokonca snáď jeho náhradou potom, čo sa ukázal byť skôr ilúziou, než skutočnosťou.

Je evidentné, že tak , ako sa výrazne zmenil a zaniká Orient, mení sa v ňom aj moslimský svet. S istou dávkou povrchnej ľahkomyseľnosti by sa dalo povedať, že stačí nejakú dobu vydržať. Zodpovedné konanie ale znamená opak: Západ má vecne myslieť a dôsledne, ale rozvážne, čo znamená vyvážene konať.

- Jedna zo základných téz migrácie je otázka či a do akej miery by bolo vôbec možné migráciu obmedziť, či dokonca, ako sa niektorí domnievajú, znemožniť. Keď počúvam správy o tlakoch migrantov pred podmorským tunelom v Calais, malých skupín v porovnaní s tými desaťtisícovými masami, ktoré sa vyloďovali na členitom pobreží Grécka a Talianska a správy o nie malých prostriedkoch, ktoré musí nasadzovať francúzska a s ňou aj anglická vláda aby zabránila prenikať im na nákladné autá a rovno do podmorského tunela, myslím, že je to nemožné. Ak sa to tak-tak dá zvládnuť v tak malom a prehľadnom priestore, akým je rovina pred ústím podmorského tunela v Calais, neviem si predstaviť to množstvo zátarasov a policajtov, ktoré by tomu malo zabrániť na členitom pobreží Európy, údajne dlhom 40.000 kilometrov.

Iná, pretože reálne riešiteľná je trojotázka: (1)evidencia migrantov, (2)ich preverenie/lustrácia, (tiež veľmi otázna) a (3) deportácia tých, ktorí na ochranu nemajú podľa medzinárodného práva nárok. Na to by malo byť rezervovaných nie málo peňazí. Okrem nich by ale malo byť vynaložené oveľa viac úsilia a odhodlania - sily, čiže aj dobrého mravu, pretože to chce hodne veľké dávky pocitu európskej spolupatričnosti - identity a z nej plynúcej solidarity medi členskými štátmi EU. A tá chvíľami chýba nielen Grékom a Talianom, ale aj nám Slovákom a Čechom. (Prinajmenšom hneď potom, čo sa už nejedná o čerpanie peňazí z početných eurofondov...).

Či je imigrácia moslimov do Európy tou najvážnejšou hrozbou, alebo nie, to ukáže až budúcnosť. Že sa nám tak javí, je prirodzené rovnako, ako je prirodzené, že zatieňuje, najmä, ak ju nepozorujeme vecne, iné hrozby; tie, na ktoré sme si už "zadělali", ako sa výstižne hovorí česky. Miera ohrozenia, ktoré so sebou (i)migrácia pravdepodobne nesie súvisí s ostatnými vážnymi témami eseje, dokonca aj s hrozbami, ktoré, ako ich vidím na rozdiel od eseje ja, smerujú z Východu na Západ a preto si dovolím napred prejsť k nim a až celkom nakoniec sa k migrácii ešte vrátiť.

- Úpadok "kresťanského sveta", ako našu civilizáciu po práve, (aj keď dnes už nie celkom výstižne, pretože síce ešte stále profitujeme z toho, čím nás obdaroval, ale zostali v nás už len jednotlivosti jeho odkazu), esej pomenováva, je nepopierateľným faktom. Faktom je ale aj to, že sa mu to už nie raz prihodilo. Snáď nie v tak intenzívnej a zložitej podobe a ani nie v tak zložitejšej situácii okolo nás, ale udialo. A stávalo sa tak v časoch, v ktorých mali naši predkovia po ruke menej účinné technické, materiálne a intelektuálne prostriedky obrany, než akými disponujeme dnes. Na druhej strane, boli "silnejší na duchu", pretože žili silnou jednotiacou ideou...!

Úpadok (zatiaľ) nepostihol vysokú materiálnu a intelektuálnu úroveň našej civilizácie. Naopak, toto bohatstvo rastie, čo je ale, zdá sa, na druhej strane, jednou z príčin úbytku jej dobrých mravov. Nie je vylúčené, že by bolo pre nás menej nebezpečné, keby tomu bolo naopak. Ak mám pravdu, potom je prvoradým úkolom našich politikov, popri snahe minimalizovať ich jalové hádky, pracovať na tom, aby sme si vytvárali modernite prispôsobenú náhradu za mravy a konvencie, ktorými žili naši predkovia.

- Agresivita politického islámu - "islamizmus" je reálnou hrozbou dnes tak, ako boli v minulosti výboje moslimských arabských, ale aj nearabských - Mongolských, Tureckých a mameluckých armád v 7. až 17. storočí; dnes je to podrezávanie hláv inovercom, ateistom ale tiež moslimom, ideologicky zdôvodňované niektorými súrami Koránu. (("(Veriaci)! To nie ste vy, kto zabil (neveriacich)! Je to Boh, ktorý ich zabil!... ...Chcel takto udeliť veriacim znak svojej priazne..." (17. verš VIII-mej Súry), "S výnimkou času svätých mesiacov, zabíjajte bohorúhačov všade, kde ich nájdete. Zmocnite sa ich, obľahnite ich, nastavte im pasce."", (5. verš IX-tej Súry), "Ach vy, ktorí veríte! napadnite tých neveriacich, ktorí žijú vo vašom bezprostrednom susedstve. Nech zakúsia vašu (bojovnú) tvrdosť." (123. verš IX-tej Súry). Preklad z francúzskeho vydania Koránu, Vydal ENAG/Editions, Alžír, Alžírsko,1989, Autor prekladu do francúzštiny: Cheikh Boubakeur Hamza, čestný rektor parížskej mešity)).

Nie som kvalifikovaný k tomu, aby som spochybňoval obhajobu týchto súr, ako som ju počul z úst niektorých orientalistov a teológov, to znamená aby som spochybňoval ich tvrdenie, že sa jedná o nepochopenie súvislostí, v akých boli tie súry napísané. Nepopierateľným faktom ale ostáva, že tieto súry do svätej knihy moslimov nepridali až teroristi. Rovnako platí, že to boli tieto súry, ktoré napĺňali moslimské armády bojovým nadšením vo výbojoch od priestoru juhozápadnej a strednej Ázie po východoeurópsky Balkán a Uhorsko a od severovýchodnej Afriky jej severom až po Iberský poloostrov.

Preto si myslím, že tvrdenie niektorých orientalistov, že je scestné považovať islam za náboženstvo z ktorého plynie násilie, je taká polopravda, ako tvrdiť, že huby nie sú životunebezpečné. Človek s dobrým úmyslom z nich navarí chutné jedlo, ale ten, kto ich nepozná, môže z nich navariť halucinogenný odvar a travič môže dokonca otráviť jednu reštauráciu naplnenú hosťami, ak do omelety pridá pár muchotrávok...

Nie celkom na okraj a už vôbec nie ako irelevantnú poznámku sa hodí podotknúť, že sa násilia a dokonca aj násilného šírenia viery, aj keď v neporovnateľne menšej miere v dávnej minulosti a z iných pohnútok dopúšťali na moslimoch aj kresťanské armády, v posledných rokoch sa dopúšťajú násilia na moslimoch napr. hinduisti, atď. To sú fakty, ktoré treba spomenúť, ak máme ostať objektívni. Treba tiež dodať, že, pokiaľ ide o počty obetí v konfliktoch, ktoré nemali s náboženstvom nič spoločné, boli vojny v kresťanskom svete ničivejšie. Potom ale treba tiež vedieť, že naopak, naša postkresťanská civilizácia dospela do štádia, v ktorom je schopná vojny neviesť, pretože ich nepotrebuje.

V prípade násilností kresťanov proti kresťanom samotným vo vojnách sekulárnych je naša civilizácia absolútnou špičkou. Len tzv. Stalinove čistky sa počítajú podľa oficiálne zverejnených údajov Jelcinovej administratívy zo štátnych archívov bývalého SSSR na dvadsať miliónov obetí. Druhá svetová vojna priviedla o život vyše 60 miliónov ľudí. Niekoľkonásobne viac, než odhadovaný počet obetí všetkých náboženských vojen. Počet týchto sa v súčasnosti usilovne snažia dobehnúť moslimovia vo vzájomnom vyvražďovaní - sunnitov šiitmi a naopak - viac, než vraždením kresťanov, hinduistov, či Židov dohromady.  

Obhajoba islamistického terorizmu, ale aj Koránu, pokiaľ ide o súry prikazujúce násilie na inovercoch, sú sprevádzané poukazmi na Bibliu. Ide, v lepšom prípade o povrchnosť v úsudku, v horšom prípade o obyčajný propagandistický podvod. V prvom rade preto, lebo interpreti tohto omylu nerozlišujú medzi Starým a Novým zákonom. V Novom zákone, pokiaľ viem, niet, okrem Ježišovho vyhnania kupcov z Chrámu ani len popis popis násilia, nie to jeho prikazovanie. Nenájdeme v ňom  schvaľovanie sily, ktorá by prekračovala hranicu prísnosti vo vyžadovaní prikázaní viery.

V Starom zákone je násilie poväčšine uvádzané tiež len ako popis udalostí. Výnimku tvorí boží pokyn Izraelitom k obsadeniu Kánánu. Na druhej strane, ako je tomu už v prvej knihe - v Genesis, je popis zlyhania človeka nasledovaný mravným poučením o dobre a zle. Napr. vtedy, keď Boh svojim prológom odsudzuje Kaina za vraždu brata, atď. Pokiaľ si pamätám z hodín náboženstva, v žiadnom prípade nie je násilie, na rozdiel od Koránu prikázané ako legálny akt šírenia viery. A tak ani násilné obsadenie dnešnej Palestíny Židmi po ich egyptskom zajatí nie je leitmotívom kresťanskej morálky; Nový zákon je pre kresťanov preto novým, lebo aj v oblasti morálky nahradil Starý zákon.

Ako k tejto téme relevantný fakt je na mieste poznamenať aj to, že kresťanstvo je svojim univerzalizmom, (teda princípom podľa ktorého patrí nielen jeho vierouka, ale aj z nej plynúce mravné princípy "všetkým ľuďom dobrej vôle"), ideou nenásilia par excellence. Akokoľvek boli tieto hodnoty v minulosti pošliapavané, dokonca aj samotnými veriacimi kresťanmi a ich cirkvami, je oprávnené tvrdenie tých, ktorí tieto hrubé zlyhania ospravedlňujú, keď pripomínajú, že ide o zlyhanie ľudí a nie samotnej idei. Tá mala bezpochyby od samého počiatku na neuveriteľne rôznorodé a surové hordy, ktoré zaplavovali počiatkom prvého tisícročia Európu výlučne humanizujúci účinok a jeho vyvrcholením je rovnako nezpochybniteľne všetko to, čo môžeme ako pozitívne znaky našej kultúry a civilizácie dnes užívať.

- Týmto končí môj konsenzus s úvahami eseje. Zvyšok jej úvah a najmä tvrdení/stručných záverov, považujem za príliš skeptický. Myslím, že je tomu tak aj preto, lebo životné skúsenosti nás - "skôr narodených", ku ktorým patrí aj autor eseje, sa viažu k inej dobe, (čo je rovnako dôležité pri úvahách o Západe, ako o moslimskom svete) a preto ich nie je správne použiť ako jediný zdroj usudzovania; vec, ku ktorej sa autor eseje hlási. Taký prístup umenšuje výsledky uvažovania. Nehovoriac o tom, že to od čias osvietenstva nie je v móde: poznanie nielen prírody, ale aj ľudstva a zákonov jeho biologickej prirodzenosti a z nej plynúcich intelektuálnych schopností človeka nás zaväzuje. Newtonovi súčasníci mu nerozumeli, dnes už ale každý stredoškolák vie, že Zem obieha okolo Slnka vďaka gravitácii. A tak to, že dnes nevieme pochopiť Einsteinovu  všeobecnú teóriu relativity, neznamená, že sa o to nemáme pokúšať; každý ako vládze.

To isté platí o politike a v jej rámci o súčasnej migrácii. Že sú výsledky môjho snaženia tak mizerné, ako to vidieť na týchto špekuláciách, to môže byť smiešne práve preto, lebo ich myslím vážne. Opačný prístup je ale horší. Môže byť totižto zavádzajúci ak zanedbáme v uvažovaní o tak vážnom probléme poučenia z minulosti a súčasné fakty. A ak tak robíme z lenivosti, zaslepenosti, či dokonca z (politickej/ideologickej) predpojatosti, tak sa dopúšťame trestuhodného zlyhania, pretože sa stávame sebe aj okoliu nebezpečnými.

 

                                          -------------------------- x --------------------------                                        

 

- UŽ V ÚVODE eseje sú polemiky hodné len niektoré state, Odpovedám na ne takto: - Prevažujúca časť európskych a severoamerických národov bezpochyby žije v dobre fungujúcich pluralitných parlamentných demokraciách. Za tento priaznivý stav vďačíme v prvom rade tomu, že spoločnosti týchto demokracií, (ešte stále, aj keď dnes už s vážnymi poruchami chovania), demokraciu ako nástroj rešpektujú: slobodne volia svojich zástupcov a tí, tak v ústavodarných, ako aj vo výkonných orgánoch rozhodujú a konajú tak, ako uzná za správne väčšina ich členov.  Jednania tak slovenskej a českej, ako všetkých európskych vlád štátov EU sú, (až na utajované predmety jednania, vo väčšine prípadov z dôvodov bezpečnosti, či iného štátneho záujmu), zo zákona prístupné každému občanovi.

Toto som považoval za potrebné uviesť na začiatku, pretože esej spochybňuje konanie Západu cez spochybnenie jeho demokracie.

Celkom iste v parlamentoch a v ostatných inštitúciách Západu nesedia všetci tí, ktorí patria k intelektuálnej a mravnej elite národa, ale myslieť si a priori, že mnohí z nich sú "...neschopni, liknaví, nemoudrí, možná skorumpovaní nebo zkrachovalí politici, jim poplatní vykladači dějin, slaboduší politologové, naivní humanitární demagogové......či obecné kazisvěti...", (viď 5. a 6. odsek úvodu eseje), čo predstavuje"...ohrožení existence euroatlantické, křesťanské civilizace.", ( viď predchádzajúci, štvrtý odstavec eseje), to výrazne prekračuje hranice objektívneho posudzovania. O tom nie je možné rozumne pochybovať preto, lebo v procese demokratického rozhodovania, to zn. rozhodovania väčšinou, ale s oponentúrou menšiny a okrem toho pod kontrolou celej spoločnosti, nemôže menšina "kazisvetov" dlhodobo/sústavne presadzovať pre spoločnosť škodlivé postoje. (Nerešpektovaním tohto faktu trpia aj všetky konšpiračné teórie).

Myslím preto, že v eseji je prítomná chyba pozorovania. Je síce pravda, že tak v práci parlamentu EU, ako aj jej komisie, rovnako ako v ich paralelách národných nie sú záujmy Západu, pokiaľ ide o zahraničnú politiku, sledované s dostatočnou razanciou a s - k dnešnému stavu sveta - primeraným egoizmom. Rovnako je pravda, že, naopak, ale v rovnakom zaujatí, sú potreby samotnej spoločností  v politických pomeroch sociálneho štátu  napĺňané s príliš veľkým sklonom brať ohľady na všetko a všetkých, čo nás priviedlo k stavu preexponovaného napĺňania práv jednotlivca a súčasne minimalizácie jeho povinností.

Pravda je ale aj to, že za nie malú časť tohto stavu nie je správne viniť len samotných "kazisvetov". Pretože nie je pravda, že tento stav "Ohrožení... sa nedeje, ako tvrdí esej ...z vůle většiny občanů pozemských kontinentů..." (Viď 5. odsek). Naopak: ak za stav ohrozenia Západu nesú zodpovednosť "kazisveti", tak je to preto, lebo plnia naliehavo artikulované rozmarné priania spoločností, ktoré tak za to nesú spoluzodpovednosť. Dnes dokonca žijú v Európe národy, ktorým je veľmi ťažko vládnuť bez toho, aby im politici neplnili podstatnú časť ich prianí; často dosť rozmarných prianí jednotlivých spoločenských skupín, niekedy celej spoločnosti. Je pochopiteľné, že to je na úkor odolnosti štátov, v ktorých také pomery panujú.

My Slováci a Česi patríme, nie k našej cti, do ešte viac vyhranenej skupiny: okrem sociálnych istôt a paternalistických záruk zo strany štátu, ktorých sa za minulého režimu dostávalo paušálne každému, (ako predstupňa k chimérickému stavu komunizmu), v nás dnešný slobodný a nebývalo hojný, až konfortný život vyvoláva náchylnosť ku carpe diem modernity: slobodu demokracie, ktorá už na Západe prerástla do stavu neoliberálnej voľnosti  sme, s "neuveriteľnosťou ľahkosťou bytia", doviedli do stavu liberalistickej rozvoľnenosti. Platí to, bohužiaľ, v prvom rade o našom postoji k individuálnej a cez ňu ku spoločenskej morálke.    

Ak je pravda to, čo som práve napísal v predposlednom odseku, tak za kazisveta by som skôr označil hovorcu nášho prezidenta, od ktorého často počujeme, ako pán prezident pozorne naslúcha a rešpektuje priania spoločnosti, než všetkými masťami mazaného Kalouska, ktorý hovorí, spolu so svojim kniežacím guru o opaku - o nepopulárnej potrebe šetriť na výdajoch štátu a kritizuje nárast počtu štátnych zamestnancov...

Toto všetko ale nie je jav posledných desaťročí a už vôbec to nesúvisí s európskou integráciou. Dôkazom je napr. známy výrok de Gaula z päťdesiatych rokov minulého storočia "Francais, vous etes ingouvernables!" (Francúzi, vám nie je možné vládnuť!). Česká spoločnosť je v podobnej situácii. (O slovenskej radšej ani nešpekulujem). Nielen opozičná zmluva ODS a ČSSD, ale celá politická prax, v ktorej sa posledných 25 rokov politický stred, ale aj opozičná pravica nie zriedka predbiehali s vládnucou ľavicovou vládou v tom, kto nadelí národu väčší kus HDP, sú toho zreteľnými dôkazmi.

Aby sme boli dôslední, tak si spomeňme aj na tú bezbolestnú "transformáciu" pod pravicovou vládou V. Klausa: na udržiavanie neproduktívnych molochov a "bankového socializmu" pri živote... a, hlavne, plná zamestnanosť, ktorú sme až s údivom sledovali a ktorá bola skôr "kontratransformáciou", oddlžovanie väčšinou neproduktívnych podnikov, tak v situácii "druhotnej platobnej neschopnosti" ako v prípadoch ich privatizácie, napred vládou na čele s ODS, potom vytunelovaných bánk vládou ČSSD. Zvláštne pravo-ľavicové pluralitné, (či skôr populistické?!) súťaženie dominantných aktérov transformácie - ODS a ČSSD.

Autorka eseje by pravdepodobne ani jedného z vedúcich politikov týchto dvoch strán za kazisveta, vzhľadom na ich ústretový postoj k Východu a naopak, za kritický postoj k migrácii nepovažovala. Ja napokon tiež nie až tak jednoznačne. Ale z pozorovania diania na Slovensku a v Česku, (včítane nie malého počtu ďalších európskych štátov), za posledných dvadsaťpäť rokov mi vychádza, že to kazisvetstvo má korene v našich prehnaných nárokoch, teda v nás samých a cez preexponovaný populizmus politikov sa len prejavuje. Vplyv populizmu na politiku zahraničnú, v prípade kritizovanom esejou, tj. v prípade vzťahu Západu k Východu a k Islamu, je len pokračovaním/vyústením popísaného stavu západnej spoločnosti do (silových) pomerov postbipolárneho sveta. (Povinnosť politikov napred viesť a až potom poslúchať národ je osobitnou kapitolou...).

                                                                                                                                      - Druhá svetová vojna skončila pred 70. rokmi, Ak k tomu pridáme vek, ktorý robí podľa zákonov ľudí dospelými a súčasne právne spôsobilými vstupovať do politiky/verejnej služby, sme približne na čísle 90. V tomto veku už ľudia v absolútnej väčšine prípadov najmenej 15 rokov nie sú verejne činnými. (Mimochodom je tomu aj vďaka ich výberu pomocou demokratických procesov európskych liberálnych demokracií, na rozdiel od režimov totalitných a autoritárskych; a je to tak celkom iste správne).

Podľa esej sú ale "kazisvěti" (5. odsek), kazisvetmi aj preto, lebo "Neznali příčiny vzniku a hrůzy válek.", pretože sa narodili "...až v druhé polovině 20.století." (viď 6.odsek). Skôr narodení už ale nie sú k dispozícii. Poslední z nej odišli pred 15. rokmi; ostali len tí, ktorí 2. svetovú vojnu nepoznali. Ale takými sú dnes predsa aj tí, ktorí sa, akoby, nepodieľali na kazení sveta, pretože im nie je väčšina úvah eseje o Západe, Východe a migrácii cudzia. Patria sem údajní "eurorealisti", napr. exprezident V. Klaus, jeho blízky spolupracovník Ing. Weigl, "euroskeptik" europoslanec Ing. Mach, maďarský premiér V. Orbán, či "eurodusič" Marine Le Pen. Teda všetci tí, ktorí v "prvom prúde", pretože s istým, často nie malým teoretickým aparátom argumentov, popisujú zlyhania Západu vo väčšine prípadov podobne, ako ich popisuje esej. (Dôvody, ktoré ich k takému postoju vedú, bývajú, zdá sa mi, že nie zriedka skôr sebecké, než by tkveli vo verejnom záujme).

V "druhom prúde" - z prevážnej časti na druhej strane politického spektra, sú tí, ktorí bez veľkého premýšľania a často bez najmenších argumentov, zato s veľkým sebavedomím o svojej morálnej prevahe odhaľujú, ako "...politici... ...kazisvěti". vnucujú celému svetu, zvlášť "východnému" a moslimskému náš spôsob života. Ba čo viac, toto križiactvo praktikujú kazisveti tým istým spôsobom, akým sa v minulosti diali "...výboje barbarů, pak šíření křesťanství, islámu, protestantství, feudalizmu, kolonializmus, kapitalizmus, komunizmus, nacionální socializmus...", pričom sa podľa nich pre týchto kazisvetov "...zaklínadly pro ovládnutí světa..." "...staly boj proti radikálnímu terorizmu a export demokracie."  (Viď ods. 12 a 13).

Nie je bez zaujímavosti, že absolútna väčšina týchto verejne činných osobností prvého aj druhého prúdu kritiky Západu je jednak veľmi zhovievavá voči Východu a, čo je ich častý spoločný znak, nenesú zodpovednosť výkonnej moci. (Tak si napr. M. Ransdorf mohol pri nie dávnom interwiev v ČT dovoliť surovo sa osopiť na televízneho reportéra, doslova si vyprosiť to, že mu kladie otázky, ktoré nedokázal vysvetliť a keď ho tento pristihol pri klamstve/vymýšľaní absurdných obvinení Západu v ukrajinskom konflikte, skončiť interwiev; urazene vstal a odišiel z televízneho štúdia. Urobil tak napriek tomu, že evidentne zlyhal on a nie televízny novinár - klamal a preto bolo slušné, naopak, ospravedlniť sa).

Nevdojak ma napadá otázka, kto sú vlastne tí skutoční kazisveti...?!. Aj preto si myslím, že úsudky a rozhodnutia demokraticky zvolených politikov tak na úrovni členských štátov, ako aj na úrovni EU a všetkých tých, ktorých spolu s nimi označme za  "eurooptimistov", (v eseji "kazisvetov"), majú byť v úvahách eseje brané do úvahy prinajmenšom s rovnakým rešpektom, ako názory politikov a intelektuálov týchto dvoch "prúdov".

A to nielen preto, lebo sa všetci narodili až v druhej polovici 20. storočia, ale hlavne preto, lebo tak úsudky a činy každého "eurooptimistu",  ako aj euroskeptika a eurorealistu (pre mňa v oboch prípadoch jednoducho skeptika "incredulus-a"), majú byť skúmané objektívne - bez predsudkov, pozorným a vecným okom a zodpovedne, mimo iných dôvodov aj so zvláštnym zreteľom na formovanie verejnej mienky. Jednoducho preto, lebo obidve skupiny politikov a s nimi tiež "kazisveti" majú oprávnenú ambíciu presvedčiť nás o svojej pravde rovnako, ako majú právo sledovať vlastné záujmy. (Kazisvetom ide o udržanie ich pozícií v politike, druhým, teda tým z oboch popísaných prúdov, dostať sa v nej vyššie, k výkonnej moci). Motivácie aktérov všetkých troch skupín budú len vtedy rovnako užitočné alebo nebezpečné, ak sa budeme riadiť týmto pravidlom. Inak vykláňame váhy pravdepodobnosti k omylu! Napríklad aj tak, že nepravdivo ovlivníme stav verejnej mienky. V prípade podozrievavého skepticizmu eseje k defetisticky nebezpečnému pesimizmu.

Ak je demokracia prevažujúcou časťou spoločnosti prežívaná z vnútornej potreby pravdy, ktorá je znakom mravne neskazenej angažovanej spoločnosti, tak jej sila tkvie vo vecnom preverovaní pravdivosti a nezištnosti služby, ktorú majú politici pre spoločnosť konať. Táto finálna úloha a súčasne právomoc patrí občanovi. Ten ale, ak ju má plniť v prospech spoločnosti a vo svoj prospech, musí zvažovať fakty a výlučne cez ne posudzovať rozhodnutia a činy politikov. Vždy s ohľadom na pomery v ktorých jeho politici konajú. Životná skúsenosť a vzdelanie majú slúžiť k orientácii, k výberu relevantných faktov, k posudzovaniu poradia ich dôležitosti a veľmi opatrne k posudzovaniu kredibility aktérov politického diania.                           

                                                                                                                        -"Ovládnutí dalších teritórií. Zisky z bohatství jejich přírodních a lidských zdrojů..." (Viď 11. odsek), je posledným paušálne - bez podloženia vecnými informáciami/tvrdými faktami - do jedného vreca s prechádzajúcimi úvahami vloženým tvrdením. Patrí síce do zostarnutého súboru výčitiek, ktorými bol Západ častovaný po rozpade koloniálneho sveta a ktoré sa stali temer bezpredmetné po rozpade sveta bipolárneho, ale ktoré stále rezonujú; najmä v spoločnostiach týmto súborom argumentov masírovaných po dobu štyridsať rokov. Preto považujem za vhodné doložiť môj zamietavý postoj k nim aspoň troma faktami:

(1) Rozhodujúcou silou v obchode so všetkými komoditami, najmä s tými, ktoré spadajú do skupiny "strategických surovín" - silou ktorá nimi vládne, je ponuka a dopyt, teda trh a nie "Západ"a jeho "kazisveti".

(2) Tento voľný trh je síce pod tlakom tých, ktorí sú jeho hlavnými hráčmi. Produkčné a obchodné  spoločnosti a vlády Západu, (ale aj Východu !), k nim samozrejme patria.  Rozhodujúcou stranou v týchto obchodných a strategických súbojoch nie sú spotrebitelia, čiže Západ. Naopak, sú ňou producenti a tými sú vlády a ťažobné spoločnosti Východu... Ceny  cez kvóty ťažby ropy a výnosy z nej určované ťažobnými spoločnosťami ovplyvňujú členovia OPEC-u a nie v malej miere aj jeden z najväčších producentov - "východné" Rusko. (Myslím, že ak budú ceny ropy ďalej padať, Rusko sa ku kartelu OPEC bez škrupúľ pridá_)

Ten, kto tento proces aspoň cez médiá pozoruje, zistí, že akcie "kazisvetov" Západu na tomto trhu sú obyčajne až chabou reakciou na rozhodnutia producentov...(Podozrenie, že Saudská Arábia zvýšila ťažbu pod tlakom USA, čo malo hospodársky oslabiť Rusko, nie je ničím podložené. Naopak, pravdepodobnejšie je, že sa Saudská Arábia snažila znížením cien zablokovať americkú ťažbu z bridlíc, ktorá je technologicky a preto aj finančne náročná. Aj keby tomu tak nemalo byť a Saudská Arábia by dokonca konala v prospech USA, je evidentné, že sa tak stalo po anexii Krymu, čo znamená, že nie v konkurenčnom, ale mocensko-strategickom spore).

Inak, než reagovať chabo, Západ, ako spotrebiteľ ani nemôže. Partnermi a lobbistami u vlád Západu sú totižto tvrdí obchodní hráči, (a žiadny "...slaboduší politologové, naivní humanitární demagogové, mediální hvězdy či obecně, kazisvěti." - viď 5. odst.). a títo sú často finančnými podielmi a investíciami do ťažobných technológií Východu, (ktorých najvyspelejšou technikou disponuje mimochodom Západ často práve cez týchto lobbistov), zainteresovaní v jeho ťažobnom priemysle. (Ako z tohto priestoru a v týchto podmienkach medzinárodného obchodu Západ podľa eseje drancuje "...přírodní a lidské zdroje...", to nám esej nevysvetľuje...).

- Až tak zložitý je dnešný  postbipolárny svet. A to je ďalší faktický argument pre tvrdenie, že  nie je možné robiť si úsudky o ňom a dávať závery len na základe osobných skúseností.

(Mimochodom, ešte v dobe, keď bol svet oveľa jednoduchší, keď ešte len para a nie atóm a politici a nie verejná mienka občanov, (tá sa po Francúzskej revolúcii roznesená Napoleonovskými armádami rodiacim sa liberalizmom akurát začala rodiť a trvalo to celé 19. storočie), určovali jeho beh, keď sa vojny vyhlasovali rozhodnutiami v kráľovských a cisárskych radách a na generálnych štáboch armád bez ohľadu na mienku spoločnosti a keď parlamenty boli skôr ozdobou, či liberálnym výstrelkom, alebo - v lepšom prípade - politickým fígľom ľstivých panovníkov a ich kancelárov, v tej dobe začiatkov európskeho dozrievania do liberalizmu, vyslovil bezškrupulózny, pragmatický a v politike násilnícky Bismarck na začiatku svojej kariéry tieto skromné slová: "Řeka historie teče svými břehy. Jestliže já vložím do ní své ruce, tak jenom proto, že to považuji za svoji povinnost; ne proto, že bych chtěl změnit její tok." (A.J.P. Taylor "Bismarck", vydal Knižní klub,k.s. v r. 1998).

(3) Dnes je to skôr Východ, kto praktikuje imperiálnu politiku, tak hospodársku, (viď napr. ruské kohútiky na ropovodoch a plynovodoch a Čínsku expanziu do Afriky), ako aj vojenské, (nová ruská útočná strategická doktrína, ktorej súčasťou majú byť strategické nosiče jadrových zbraní novej generácie a vyhráža týmito zbraňami - vyhlásenia prezidenta Putina o jadrovom potenciály Ruska a jeho nedávno vyhlásený program zvyšovania rozpočtu armády, modernizácia čínskej dvojmiliónovej armády a budovanie umelých ostrovov v Juhočínskom mori...).

                                                                                                                       - Pochybnosti o tom,

že za demokraciu treba platiť, ("Vše umně zahalené do... ...láskavé demokracie, za kterou podle politických a politolgických mravokárců musíme platit." - viď 5 odst. zospodu prvej strany), sú v rozpore s ostatnými úvahami eseje. Tá je totižto inak plná tvrdení, ktoré výslovne, aj keď nie vždy priamo, hovoria o ohrození demokracie. (Naša) demokracia je skutočne ohrozená. Priamo agresívnou militaristickou imperiálnou politikou "východného" Ruska a nepriamo neprimeranou reakciou niektorých, zvlášť postsovietskych spoločností Západu na migračnú vlnu z priestoru moslimského sveta rovnako, ako neprimeranou, pomalou, málo predvídavou a málo dôslednou  reakciou vlád a, to je pravda, aj samotnej EU.

                                                                                                                          - Tvrdenie, podľa ktorého Západ "...zmutoval ideologii, jejíž původně krásnou, řeckou, humánní filozofickou myšlenku zmodifikovaly politické elity... (rozumej Západu) ... k obrazu a zájmu svému!", patrí do oblasti idealistického snenia konca 19. a začiatku 20. storočia. Jeho pôvod je vo viktoriánskej predstave o helénskom svete, (ktorú mimo iných šíril romantický lord Byron a ktorá sa z anglických univerzít dostávala do kontinentálnej Európy ako objav rešpektovanej anglickej historiografie).

V skutočnosti nešlo len o "...humánní filozofickou myšlenku...", ale tiež o mimoriadny pokrok v usporiadaní spoločnosti. Vo vzťahu k nám, k Západu, má ale, po dva a pol tisícročí, ako etalón, za aký by esej grécku demokraciu chcela mať, niekoľko vád. Niektoré nie sú vážne, už aj preto nie, lebo išlo z veľkej časti o priamu demokraciu, ktorá nie je aplikovateľná v dnešných pomeroch priemyselného - mimoriadne komplexného a naviac liberálneho sveta a cezeň aj celej spoločnosti.

Vážnou chybou toho etalónu je ale fakt, že by sme sa v ňom cítili mimoriadne obmedzovaní. Prežívalo v nej a bolo zdokonaľované právo, ktoré nemalo charakter nášho občianskeho práva. Všetko právo gréckej demokracie bolo orientované na záujem celku/(mestského) štátu. Priliehavé pre porozumenie by snáď bolo nazvať ho v jazyku dneška právom kolektivistickým. Rozkvet práva do toho, čo dnes tvorí súbor občianskych zákonníkov liberálnych demokracií  je výlučnou zásluhou Ríma, neskôr Západorímskej ríše. Mimochodom teda nie "východnej" ríše - Byzantskej. Tá odovzdala jadro svojho civilizačného odkazu dnešnému kresťanskému Východu, celkom zvlášť predsovietskemu ale aj postsovietskemu Rusku, včítane nie príliš liberálneho/pokrokového súzvuku ortodoxnej cirkve so štátnou mocou!...

Západ, na rozdiel od "východnej" právnej praxe preto žije dodnes z práva rímskeho, ktoré na rozdiel od antického Grécka systemizovalo a do hlavných právnych princípov rozpracovalo právo občianske. "Krásná řecká, humánní filozofická myšlenka...", ale ani z nej odvodzované právo nič také nepoznalo! Preto som v prvej vete tvrdil, že by sme boli filozofiou antického Grécka skôr obmedzovaní. Skutočnosť je ale drastickejšia, aj keď, chvalabohu len hypoteticky: museli by sme sa vrátiť o pár storočí späť, aby sme mohli v tej filozofii aj žiť a nie ju len obdivovať.

To najmenej príjemné pre každého z nás by bolo v prípade rešpektu tejto "nezmutované" filozofickej praxe to, že by sme sa tešili ani nie polovici našich dnešných slobôd. Občan najhumánnejšej epochy gréckej demokracie, ktorá mimochodom trvala len cca 50 rokov - občan Periklových Athén - mal totižto všetky práva spojené s výkonom služby štátu/mestu. Mohol voliť a byť volený do najvyšších hodností civilných aj vojenských, mohol byť členom súdneho aparátu, mohol apelovať proti tyranovi, mohol robiť temer všetko, čo viedlo k blahu celku a štátu. Tak trochu to bola aj jeho, "kolektivisticky" definovaná povinnosť, ale ochrana jeho osoby a napĺňanie jeho osobných potrieb - "práv občianskych" - v rozsahu dnešnej liberálnej občianskej jurisdikcie, ktorá nám zaručuje mimo iných práv aj právo na vlastný názor a jeho slobodné šírenie, bolo jednou veľkou nulou.

((Tak sa stalo, že jeden z najväčších duchov tej doby, Sokrates bol v záujme štátu, údajne za šírenie myšlienok, ktoré ohrozovali morálku mládeže, (aká podozrivá podoba so starostlivosťou nedávnych európskych totalít o stav ducha spoločnosti), odsúdený k smrti súdom zloženým z legálne vybraných piatich stoviek občanov, vďaka jednému z pravidiel "priamej demokracie". Títo sudcovia plnili, ako sa každý dovtípi, úlohu obhajcov štátu a nie slobôd občana.

Autorka eseje by bola v Athénach tých čias spolu so mnou k smrti odsúdená niekoľko krát...,zatiaľ čo dnes sa na Západe neskriví ani vlas na hlave rebelom, akým bol donedávna premiér Tsipras a aj tým najväčším lumpom je zaručené právo na spravodlivý proces. Za jeho porušenie sa každý občan môže odvolať u najvyšších súdnych inštancií EU)).

                                                                                                                          - Odvodzovať "Úpadek fyzických schopností bíle rasy..." z prevahy čiernych športovcov v ľahkej atletike nie je chyba úsudku, ale chyba vo výbere zreteľných faktov. Okrem ľahkej atletiky je tu ešte ťažká atletika a niekoľko desiatok, či skôr stoviek športov v ktorých čierny atléti doslova absentujú. Táto chyba by nestála za povšimnutie, keby nemala za následok okrem rezignácie, (samozrejme len pokiaľ by sme predpokladali, že tento úsudok čitatelia prijmú za svoj), aj odvedenie pozornosti od skutočného faktu, ktorý je príčinou skutočnej fyzickej ochablosti nie malej časti "bielej rasy". Tým je totižto vážna porucha, ktorú predstavuje, (v celom priemyselnom, teda nielen "bielom" svete a to samozrejme z podstaty podmienok jeho fungovania), nezdravý spôsob života. To sme ale už príliš ďaleko od meritu eseje.

                                                                                                                            - Považovať to, čo robí Západ, za dielo "kazisvetov" a urobiť z nich tých, ktorí sú zodpovední za "současné, nebezpečné politické a mediální snahy o opětovné rozdělení světa tlustou čarou.", (Viď 3. ods.), pretože je to "Vše umně zabalené do průhledného závoje laskavé demokracie..." (Viď ods. 16) a z toho vyvodzovať, či také tvrdenie priamo označiť za útok Západu proti Východu, to, mimo iného, zahaľuje aj našu nedávnu štyridsaťročnú neblahú minulosť a v nej ruské tanky v r. 1968, zverstvá ruskej armády v Čečensku, aktivity "východného" Ruska v Osetii, rovnako, ako ruskú anexiu Krymu a rozvracanie východu Ukrajiny - všetko to, v skutočnosti nepopierateľné deštruktívne dielo "hodného Východu" - do závoja nevinnosti. Bohužiaľ sa z eseje takto stáva nielen neobjektívny, skreslený pohľad na dnešok, ale tiež nebezpečná, pretože spoločnosť demobilizujúca informácia. Zvlášť, keď sa k tomu prihodí do jedného vreca "...šířeni křesťanství, islámu, protestantství, feudalizmus, kolonializmus, kapitalizmus, komunizmus, nacionální socializmus,..." s tým rozdielom, že "V současnosti se staly zaklínadly pro ovládnutí světa boj proti radikálnímu terorizmu a export demokracie."  (Viď ods. 13). (Poslednej vete vlastne ani nerozumiem, pretože nie som ochotný uveriť, že by si autorka eseje vážne mohla myslieť, že si dnes Západ môže dovoliť tisícové straty životov na bojiskách Blízkeho východu, o miliardových nákladoch na vedenie týchto operácií ani nehovoriac, len preto, aby jednotlivci zvýšili svoje majetky a spoločnosť svoj blahobyt...!?)

Záverom polemiky s touto staťou eseje si predsa len dovolím špekulovať Nech mi čitateľ láskavo odpustí, že sa raz dopustím rovnakej chyby, akú vyčítam eseji: Zdá sa mi, že príklon tých, ktorí sú k Západu kritický, (v tomto prípade vtedy, keď príde na tému migrácie, alebo ingerencie Západu do vecí arabského sveta, jeho vzťahu k Východu, či boli kritickí vtedy, keď prišlo v minulosti na kritiku kolonializmu), vyúsťuje do vedľajšieho postojového produktu. Hovorím tu o sympatizovaní s Ruskom, predtým so Sovietskym zväzom, v oboch prípadoch s jadrami nás sa týkajúceho Východu. Je to veľmi zaujímavý jav už aj preto, lebo sa jedná o dva režimy, ktoré sa nielen ideologicky, ale aj existenciálne popierajú. Bolo by veľmi zaujímavé prečítať si niekde kvalifikovanú psychologicko-politologicko-historicko-biografickú esej o postojoch niektorých jednotlivcov z radov našich elít na túto tému.  

Takto by sa totižto dali vysvetliť často temer totožné sympatie, (aby som nebol zlomyseľný a nehovoril o istom druhu kalkulovanej náklonnosti), k Východu zo strany tak rozdielnych ľudí, akými sú protagonisti vyššie spomenutého "prvého prúdu" a "druhého prúdu". Pretože: kto by stotožňoval ideové preferencie prezidenta M. Zemana s exprezidentom V. Klausom, či europoslanca Ransdorfa s europoslancom Machom, alebo predsedu KSČM Dr Filipa s Marine Le Pen?

Ani ja ich nestotožňujem. Ale súčasne nie som ochotný uveriť, že ich temer identické nazeranie na "...hodný, zlý Západ..." a "zlý, hodný Východ.", je treba považovať za dôkaz pravdy práve preto, lebo sa na tom zhodli politickí rivali. Kladiem si skúmavú otázku: čo ak týchto politických rivalov spája iba príliš egocentrické, pretože populistické, alebo inak osobne zainteresované (?!) a málo zhovievavé nazeranie na to, ako, prečo a s akým zámerom sa Západ chová k Rusku, rozhoduje a koná vo vzťahu k arabskému svetu dnes, resp. k tretiemu svetu v minulosti?

Skôr si myslím, že ide o egocentrických a situáciou do ktorej sa na politickom kolbišti dostali, podľa ich pocitov nedocenených ľudí. Temer identický postoj týchto dvoch ideologicky diametrálne odlišných "prúdov" sa ako donedávna ani netušená energia reliktného žiarenia po Veľkom tresku spotrebováva v populistickom negatívnom postoji voči Západu a naopak, vo veľkoryso pozitívnom, ale rovnako nekritickom postoji k Východu, presnejšie povedané k jeho jadru - k Rusku. Veď akú už len môže cítiť súdruh Ransdorf sympatiu ku kapitalistickému reliktu rozpadu ríše ortodoxného komunizmu?! Zhruba rovnakú, akú by sme, za "normálnych okolností", mohli očakávať u liberálneho konzervatívca V. Klausa k čím ďalej tým viac autoritársky dirigovanému ruskému štátnemu kapitalizmu!?)).

Toľko k Úvodu eseje QUO VADIS, ORBIS.

 

- ARABSKÉ JARO A SÝRIE je stať v ktorej je zreteľne povedané, že to je Západ, kto nesie zodpovednosť za rozvrat v arabskom svete. ("Velmocenská politika zaktivizovala v arabských zemích odpůrce tamních režimů. Spuštění Arabského "jara" způsobilo... ...destrukci." - 2. ods.).

- Pobudol som v jednej z krajín Maghrebu pred štyridsiatimi rokmi temer päť rokov; spoznal som pomery v tejto časti moslimského arabského sveta a tiež charakteristické vlastnosti spoločnosti v jej prudkom prerode, ktorý práve zažívala, ale aj v jej tiahnutí k nedávnej a dávnej minulosti, včítane jej reflexií vyše sto ročného spolunažívania s dominujúcou francúzskou menšinou. Mal som možnosť pozorovať a robiť si úsudky v priamom styku s tamojšími technikmi, obchodníkmi, ľuďmi vo vedúcich postaveniach aj s ľuďmi prostými, až po úroveň nekvalifikovaných robotníkov. Ten styk sa odohrával tak v pracovnom prostredí, ako aj mimo pracoviska. Bolo to obdobie spokojnosti až nadšenia tamojšej spoločnosti z nedávno nadobudnutej slobody a z jej dôsledkov; v tej dobe, vďaka mohutným prírodným zdrojom, veľmi pozitívnym.

Vrátil som sa do tej istej krajiny po 15. rokoch. Spokojnosť vystriedal nepokoj, dusno, nedôvera vo vlastné schopnosti a hlavne nespokojnosť s tým, čo robili a s čím neuspeli politickí lídri. V kaviarňach, ale aj na ulici, sa sem - tam zhromažďovali malé skupinky diskutujúcich. So skupinkami miestnych mladíkov ticho, pokojne, ale plynule diskutovali, či skôr viedli monológy mladí bradatí cudzinci v bielych , po členky siahajúcich taubách. Na prvý pohľad išlo o agitátorov.

Nie celé dva roky na to vypukli nepokoje, fundamentalisti začali páchať teroristické atentáty a vláda krátko na to nezobrala na vedomie ich víťazstvo vo voľbách. Poslala ich do väzníc, ďalší emigrovali, veľký počet z nich bojoval a dodnes bojuje v radoch Talibanu, Al  - Kajdy a Islamského štátu. Policajný dozor a násilie zlomilo každý odpor, vláda dodnes týmto spôsobom zvládla aj pomerne malé prejavy nepokojov arabského jara, ale napätie a dezilúzia sú trvalým znakom v spoločnosti dodnes. Komentáre možno od tej doby zhrnúť do jednej vety: "Nikto nevie kedy...raz to ale asi príde, ak..."

Ku kondicionálu "ak" prichádza od tej doby čím ďalej, tým viac návrhov ako ho zmeniť na istotu, že to už nikdy nepríde. Jedným z nich je recept eseje: "Arabské "jaro", podľa eseje vyprovokované "Zahraniční..., (rozumej západnou), ... ideologickou a materiální podporou syrským rebelům...", (viď 6. ods.) a nástup islamizmu ako jeho dôsledok, je možné dať do poriadku len silou sekulárnej armády. ("Jen sekulární armády uhasily oheň úplného rozvratu Egypta a zemí Maghrebu." - viď 2. odst.).

Ide o najvážnejšie omyly eseje preto, lebo sú založené na faktoch. Ich pozorovanie ale nie je dôsledné, nie je dovedené do záverov, pretože:

(1) Západ s výnimkou Francie, ktorá spočiatku váhala, skutočne od začiatku podporoval "Původné protivládní revoltu, zejména mladých radikálů...", (viď 2. ods.). Niet ale žiadnych dôkazov o tom, že by sa na počiatku týchto procesov, tobôž pred nimi jednalo o "ideologickú" a "materiálnu" podporu. Naopak, všetky správy z tých dní potvrdzovali, že v prvých hodinách a dňoch až týždňoch nepokojov to boli len verejné prejavy politikov a morálna podpora väčšiny západných médií v prospech arabského jara. Spočiatku išlo dokonca iba o výzvy k pokojnému dialógu, pričom z úst niektorých západných politikov zaznievali do doby, kým vládne garnitúry neposlali do ulíc armádu, dokonca skôr slová podpory etablovaným režimom než rebelom. (Viď napr. váhavé vyjadrenia prezidenta Sarkozyho v prípade Lýbie na začiatku revolty, či dávnejšie pozitívne vyjadrenia exprezidenta Chiraca ohľadne zachovania stability v Sýrii).  Mnohí dokonca vytýkali Západu, zvlášť americkému prezidentovi, že nie je ochotní nasadiť v Sýrii proti Asadovi armádu.

(Pre pobavenie a tiež ako dôkaz toho, že nie som bigotný obdivovateľ Západu pripojujem k týmto chmúrnym špekuláciám žart, ktorý som nedávno dostal elektronickou poštou od môjho známeho z Nemecka. Nemá príliš rád "žabožrútov" Francúzov, uškŕňa sa "makaroni" Talianom a závidí bohatým Angličanom: Johny sa vylodí v Calais a hneď upaľuje na svojom tanku na východ. Francúz sa ho pýta "Kam tak ponáhľaš Johny?", "Do Iraku", odpovedá tento. "A to už prečo...?" "Tak rozhodol môj prezident Bush." "To je špina, Shell ide vyfúknuť nášmu Totalu ropu!" zahundre si pod nos Francúz. O niekoľko rokov sa Johny z Iraku vracia. Vylodí sa na juhu Talianska. Stretne ho Talian. "Odkiaľ sa vraciaš Johny?" "Z Iraku, odvolal ma Obama" odpovedá tento. "No veď zato! Už som si myslel, že bol kradnúť nášmu Agipu ropu v Lýbii." Pred nalodením v Calais ho stretne Angličan. "Dobrá práca Johny..." potľapká ho po pleci. "...ropa znovu tečie bez problémov do nádrží BP").

(2)V už citovanej knihe "Budoucnost svobody" reprodukoval F. Zakaria slová istého amerického politika, inak známu pravdu, (ktorá je bohužiaľ mimochodom skôr krédom populistických, než korektných politikov), že každá politika je miestna. Zakaria potom pokračuje úvahou, ktorej správnosť arabské jaro a jeho premena do šialenia radikálov, bezo zbytku potvrdili: "S politikou postavenou na nenávisti je to stejně. Frustrace obyčejného Araba nemají nic společného se střetem civilizací,... ...ani s imperiální zahraniční politikou Spojených států. Způsobuje ji život v mizerných a represivních režimech, v nichž on sám nemá žádné politické slovo."

Je faktom mimo každú pochybnosť, že v globalizovanom svete, v storočí médií a veľkej sily verejnej mienky prenášanej médiami a sociálnymi sieťami spolu s udalosťami a informáciami o blahobytnom a usporiadanom živote spoločností "za humnami", sa intelektuálne a materiálne obmedzovaný život ľudí v diktatúrach stáva pre spoločnosť, najmä pre jej vzdelanejšie a aktívnejšie vrstvy a skupiny, neznesiteľný. Potom nutne prichádza chvíľa, v ktorej pohár pretečie aj bez pričinenia Západu.

Myslím si tiež, že sa tak skôr či neskôr udeje aj bez pričinenia moslimských fundamentalistov. Ich vplyv na takto destabilizované spoločnosti je, prirodzene, účinnejší a jeho dôsledky devastujú spoločnosť viac, než by ju poškodzovali v procesoch (v súčasnom moslimskom sveteťažko predstaviteľných!?) pozvoľných zmien. Či mám pravdu, alebo sa mýlim, nie je možné rozumne pochybovať o tom, že ide o prirodzené premeny, ako ani o tom, že by k nim došlo skôr a bez ohľadu na to, v akých pomeroch by dozrel čas na zmeny.

Dejiny nás učia, že v období tvrdého útlaku nedochádza k revolúciám. Vtedy sa dejú len málo organizované a ideologicky málo vyfutrované vzbury, či dokonca iba demonštrácie. Tie boli a sú stále s ľahkosťou potlačované, (viď desaťtisícové masakre vlastného obyvateľstva, celých dedín, armádami Kaddáfiho, Saddáma Husajna, či sýrskeho Asada). Alebo, pokiaľ na to majú diktátori zdroje, korumpujú vlastné obyvateľstvo nezaslúženými odmenami - zamestnaním na neproduktívnych postoch štátnej a verejnej správy, či pravidelnými finančnými plošne prideľovanými gážami, (typický prípad pre Lýbiu, ale tiež prípad monarchií Arabského ploostrova, snáď len s výnimkou Jordánska, ktoré zavádza opatrne, rovnako ako marocký kráľ reformy a pripúšťa k slovu - k vládnym postom - aj opozíciu, čím otupuje hroty nespokojnosti).

K revolúciám dochádza temer vždy až potom, čo - v autoritárskych či totalitných režimoch, za stavu stálej nespokojnosti spoločnosti z hmotnej núdze, v nej pretrvávajúcich pocitoch sociálnej nespravodlivosti ale v spoločnosti o pomeroch "za humnami" informovanej - dôjde k istému uvoľneniu politických pomerov. (Viď 17.11.1989 u nás). To preto, lebo k revolúcii nestačí útlak, revolúcia potrebuje nádej..., Túžba po zmene sa stáva neodolateľnou, pretože človek, ktorý sa nadýcha nádeje, sa súčasne zbavuje skepsy a vzápätí sa nadchýňa ideou slobody..., nespokojná spoločnosť začne, v prípade jej vodcov vedome a v prípade masy podvedome, považovať politické oteplenie za známku oslabnutia režimu. Niekedy ide skutočne o slabosť režimu, inokedy tento len podcení napätia v spoločnosti;  fanfarónsky odtrhnutý od spoločnosti urobí mylný odhad situácie a pomeru síl medzi ňou a ním. Vtedy to začne...

Arabské jaro nebolo výnimkou!..., žiadne konšpirácie Západu by ho neporodili, nebyť procesov, ktoré som práve popísal. O tom som presvedčený nielen argumentmi, ktoré som ako proces "dialektickej zmeny", (ako sme to počúvali po dobu 40 rokov), popísal, ale tentoraz, priznávam, aj osobnou skúsenosťou. Prežil som ju tri razy už ako vnímavý tvor.

Tému špirály násilia popísal F. Zakaria v "Budoucnosti svobody" takto: "Čím je stát represívnější, tím víc roste rozkladná aktivita uvnitř společnosti, což stimuluje stát k dalším represím. Je to opak procesu, který probíhal v západním svétě, kde liberalizmus vyprodukoval demokracii a ta zase stimulovala liberalizmus. Arabský svět vytvořil diktaturu, která zrodila terorismus. Teororismus je však pouze nejnápadnějším projevem nefunkčního vztahu mezi státem a společností. Velkou roli tu hraje i paralyzované hospodářství, stagnace společnosti, intelektuální vyprázdněnost."

- Bohužiaľ sa zdá, že ani fundamentalistická moslimská kontrarevolúcia nie je výnimkou. S tým rozdielom, že reálny nepriateľ - v sociálnych revolúciách ten, kto je pôvodcom v prvom rade materiálneho útlaku - je v tejto ideovej kontrarevolúcii v prvom rade nepriateľ ideový. To ale nie je všetko. Hrozivé nebezpečenstvo robí z nej transcendentná idea, to znamená zahalenie násilia do predstavy služby Bohu. To preto, lebo žiaden "pozemský" ideál nie je schopný vybudiť v človeku toľko zápalu a cezeň tak veľké odhodlanie, ako nezištný zápal pre pravdu, ktorá prichádza Zhora. Za takú pravdu je človek ochotný, viac ako za akúkoľvek inú, obetovať život.

Tak funguje svet (aj arabského) násilia. Začína, ako všetka politika, aj politika násilia  politikou, ktorá je miestna: Arabské jaro a jeho vyústenie do násilia v prevažujúcom počte prípadov začína miestnym násilím, na miestnom obyvateľstve, pokračuje násilnou snahou o  jeho potlačenie a silovým odporom "rebelov" na jednom mieste, až vyústi do intervencie síl s miestom organicky nespojeným, aby sa nakoniec jeho následky preliali cez hranice. V našom prípade, zaplať pánboh zatiaľ  len(!) migráciou na Západ. Myslieť si, že toto vyprovokovali naši "kazisveti", nie je vecným uvažovaním rovnako, ako nie sú vecným uvažovaním ani obviňovania Západu, raz z toho, že intervenuje, inokedy zase, že sa nechce angažovať silou!?

Naopak, vecná úvaha by mala viesť cez pozorovanie toho či sú silové nástroje, tak diplomatické, materiálne, ale tiež vojenské zamerané na to, aby zabránili prerastaniu násilia na Západ. A potom, ak je zrejmé, že tak politici Západu činia, nie je na mieste obviňovať ich z imperiálnych ambícií, ale, naopak, je na mieste byť im povďačný za to, že sa starajú o našu bezpečnosť a slobodu. Toto platí aj pre vojenské intervencie Západu na Blízkom východe.  Pretože si neviem predstaviť, ale ani vymyslieť inú reálnu schému - kostru inej úvahy, myslím si, že to platí obecne, včítane intervencie USA a ich spojencov v Iraku. Ak je totižto pravda, že výbuch arabského sveta za stavu jeho obecného zaostávania a prevažujúceho útlaku je nevyhnutný, (a to, myslím si, platí aj o monarchiách, s ktorými udržuje Západ spojenecké vzťahy, pokiaľ nenájdu cestu postupného uvoľňovania spoločenského napätia cez rozširovanie slobôd, od sociálnych, cez názorové, až po slobodu/rovnoprávnosť pohlaví), tak musíme pripustiť, že je pre Západ menej nebezpečné, ak sa bude ten proces diať postupne. Jednoducho tak, aby sme mali väčšiu šancu zvládnut nápor na naš svet, ktorý tak radikálne zmeny za humnami globalizovaného sveta so sebou prinášajú.

Každá prudká zmena je pre organizmus nebezpečnejšia, než pozvoľné premeny. To platí tak pre ich kvalitu, ako pre kvantitu - územný rozsah zmien. Nevidím dôvod pre to, aby toto pravidlo neplatilo aj pre moslimský svet. Zvlášť pre arabský moslimský svet, ktorý je evidentne spontánnejší, než jeho ázijské paralely, by bolo prospešnejšie, keby sa menil postupne, než v krátkom časovom rozmedzí. A ak to platí pre subjekt zmien, prečo by to nemalo platiť pre jeho okolie. A tak potom prečo by malo byť morálne neprípustné ingerovať silou v sebaobrane do subjektu, (v našom prípade do Iráku), akou po 11.9.2001 amertická intervencia do Iraku bez pochýb bola; nota bene ak ide o zvrhnutie bezohľadného diktátora, ktorý má za sebou len menšinu a na konte desaťtisícové masové vraždy vlastného obyvateľstva?! 

V tomto zmysle bola intervencia USA v Iraku, (nasledovaná intenzívnou snahou americkej zahraničnej politiky o implementáciou vlády zákona cez základné princípy ústavného liberalizmu), rovnako ako je intervencia USA v Sýrii, (na rozdiel od Ruska temer výlučne proti pozíciám Islamského štátu), opodstatneným rozhodnutím. Jednoducho preto, lebo revolučnej zmene sa - a to je historicky doložený fakt, - nakoniec nikdy nevyhol žiaden utlačovateľský režim; V Sýrii v neprospech "...ve svobodných volbách zvoleného... ...prezidenta Asada.", (viď 5. odstavec), v Lýbii v neprospech Kaddáfího, atď. ale v prospech slobody, včítane našej. A cez ňu, to sa mi zdá byť rovnako prirodzené, ako nevyhnutné, aj v prospech slobody v arabskom a moslimskom svete.

- O ideologickej a materiálnej intervencii a podpore Západu v prospech rebelov pred vypuknutím nepokojov možno bez doložených faktov/informácií, či akéhokoľvek vecného, objektívne zisteného argumentu len špekulovať. Faktami je doložený skôr opak: Tak Francia a Itália v prípade Kaddáfiho režimu, (Spojené štáty potom, čo  Khaddáfí vydal atentátnikov z Lockerbee a čo sa pod tlakom hospodárskeho a technologického embarga zaviazal nepodporovať terorizmus), ako Spojené štáty v prípade Egypta využívali pozitívne klauzule medzinárodného práva. Tým chcem povedať, že pokiaľ sa tie režimy nedopúšťali násilia v medzinárodných vzťahoch, čo v našom prípade znamená, že nepodporovali, či prestali podporovať terorizmus, tak vlády Západu tieto arabské režimy tolerovali. (Výnimkou je Saudská Arábia podporovaná Spojenými štátmi, ale, zdá sa, že ani tam niet vecných dôkazov o tom, že by terorizmus podporoval priamo saudský režim; tak viem, že peniaze tečú k teroristom pravdepodobne z peňaženiek jednotlivcov a náboženských korporácií. Iná vec je podpora Saudov idei wahábizmu, ktorý šíri cez financovanie výstavby mešít a madrás v zahraničí, včítane zemí Západu. Ide, prirodzene, tiež o podporu fundamentalizmu, ale nie priamo samotného fundamentalistického teroru. Aspoň nie priamo...?).

Západu bolo v dobe pred vypuknutím arabského jara vytýkané skôr to, že prižmuruje oči nad krutosťami, ktoré arabským jarom ohrozené režimy páchali na domácom obyvateľstve, čo je ale irelevantné k platným pravidlám medzinárodného práva. (Preto uspieva napr. Čína v obrane pred úsilím USA prinútiť ju, aby rešpektovala ľudské práva. Darí sa jej to jednoduchým poukazom na zasahovanie do jej "vnútorných záležitostí) Myslím, že aj v tejto skutočnosti nachádzajú Spojené štáty ospravedlnenie toho, že akceptujú strategickú podporu Saudskej Arábie.

- Citát z eseje, ktorý som uviedol vyššie, nie je príliš pravdivý popis zloženia tej časti spoločnosti, ktorá povstala proti Asadovi, napriek tomu, stojí za povšimnutie. To preto, lebo Jednoduchým kauzálnym uvažovaním vedie jeho rozbor k zaujímavým záverom. "...zejména mladí..." boli totižto iba tí, ktorí na začiatku pokojne demonštrovali v uliciach Damašku, (čo, mimochodom nepotvrdzuje, že by boli bývali "radikálni", teda aspoň v začiatku nezhody s Asadom...). Keď ale Asad nasadil proti demonštrantom armádu, teda vo chvíli, keď pokojné demonštrácie prerástli v skutočnú "revoltu", (v zmysle znakov revolúcie), pridali sa k nej ľudia z ďalších miest, obyvatelia Homsu a tiež ľudia z malých miest - otcovia rodín zo všetkých sociálnych vrstiev. S Asadovým režimom boli veľmi nespokojní všetci tí, ktorí pociťovali tvrdú ruku jeho "sekulárnej armády". (Pod týmto heslom je v arabských a vo väčšine rozvojových krajín primerané rozumieť vždy aj políciu a všetky represívne zložky autoritárskeho štátu, včítane časti štátnej a verejnej správy, ktoré v arabských pomeroch často vo svojich aktivitách vybočujú do sektársky, klanovo a rodinne smerovaných záujmov miestneho pohlavára moci.)

Vo chvíli, keď na nasadenie armády odpovedali silou zbraní, (ukoristených vládnej armáde), aj rebeli, medzi ktorými boli aj dezertéri z vládneho vojska, (fenomén viac rozšírený v prípade Lýbie), už nešlo o revoltu, ale o občiansku vojnu. Bol to teda proces, ktorý považujeme v dejinách Európy, na rozdiel od toho, čo označujeme za politický puč temer vždy zaranžovaný v prospech   spiatočníckych režimov), za historicky odôvodnenú premenu režimu. (Hegeliáni a podľa nich aj marxisti, títo často za účelom maskovania puču, ju dokonca poctili súslovím "dialektický prerod/premena spoločnosti").

Je na mieste poznamenať, že islamistické ideologické prvky do týchto vojen, tak v Sýrii, ako v Lýbii a po odchode Američanov aj v Iraku priniesli vo väčšej, alebo menšej miere skôr "zahraniční bojovníci" vycvičení v teroristických liahňach Al - Kajdy a Talibanu; fanatici, väčšinou Arabi, ale aj občania Francie, Anglie, Ruska, či dokonca Kanady a Austrálie. A tiež to, že títo tam prichádzajú napred ako agitátori, neskôr ako vojaci. Dlhodobé zvládnutie tak silného odporu zvnútra spoločnosti, podporenej vonkajšími silami agitátorov a záškodníkov každého druhu pomocou "sekulárnej armády", sa potom stáva iba zbožným prianím diktátora.

Do rebélie sa nezapojili tí, ktorých k režimu viazali osobné, ideologické, ale zvlášť materiálne - sobecké záujmy. Jadrom verných prívržencov Asada sa takto stala dobre vyzbrojená, vycvičená a zásobovaná armáda. Napriek tomu sa vojenský znalci zhodujú v tom, že nebyť zahraničnej intervencie teroristov z Hizballáhu a jednotiek iránskych Revolučných gárd, celkom cca 20.000 mužov dokonale vyzbrojených pre pozemný boj, bol by Asadov režim padol oveľa skôr, než došlo k  intervencii ruskej armády proti jeho odporcom.

Pretože neboli zistené skutočnosti, ktoré by intervenciu ozbrojených síl v prospech Asada popreli, (pokiaľ viem nebol podniknutý ani Asadov pokus o popretie ich prítomnosti, akým bolo napr. na začiatku ukrajinského konfliktu popieranie prítomnosti ruských jednotiek v Donbase; vec, ktorú sám prezident ale nakoniec, pred cca pol rokom priznal), nie je možné rozumne spochybniť ani nasledovný záver/úsudok:

Bez intervencie spomenutých 20.000 mužov v zbrani by ani Islámský štát nebol mal čas rozšíriť svoje územné zisky a stabilizovať svoje postavenie. Letectvo USA a jeho spojencov, ktoré, na rozdiel od ruského letectva, útočí výlučne na jeho postavenia, by ho bolo bezo sporu s pomocou Kurdov a ďalších "umiernených" moslimských síl pravdepodobne zlikvidovalo.

Tento fakt a nie predlžovanie konfliktu, ako sa v médiách uvádzalo ešte pred nedávnom, je podľa môjho názoru, najvážnejším negatívnym príspevkom ruského letectva a dnes už snáď aj pozemných síl, do konfliktu v Sýrii. Rusko a nie Západ, vo vlastnom veľmocenskom záujme, (základne Tartús a Latíkíja a systematické bombardovanie cca šesťdesiatky cieľov, ktoré sa nachádzajú mimo územia IS),  nielen že predĺžilo konflikt v Sýrii, ale predlžuje aj život Islamského štátu v tomto priestore. A robí tak zámerne na úkor bezpečnosti nielen moslimského a arabského moslimského sveta. Je viac než pravdepodobné, že migrácia do Európy takto predlžovaná je jedným zo zámerov Ruska. Skôr opak by nezapadal do jeho záujmov, pretože spochybňovanie integrácie Európanov a jednoty členských štátov EU je významným faktorom destabilizácie EU, čo bezpochyby zapadá do veľmocenských snažení Ruska! - viď napr. zprávy BIS, často lživú propagandu televízie Russia Today, zo správ ktorej to nepriamo vyplýva, atď....).

- Z dôvodov, ktoré som práve uviedol a ktoré som, myslím, doložil aspoň rámcovými faktami,  považujem za mylný 8. odstavec nasledujúcej state, ("Pomoc syrským uprchlíkům"): "...pořádek bude muset zjednat někto jiný, než původci devastace... ...zemí Blízkeho Východu a zemí Severní Afriky.", alebo: "Bez Putinova Ruska a Asadovi Sýrie to nepůjde."  Neplatí to  pre boj proti Islámskemu štátu. Ním ovládané územie sa, totižto napriek podpore Hizballáhu a iranských Revolučných gárd znížilo,  ako následok intervencie USA a jeho spojencov o 40% ešte pred intervenciou Ruských ozbrojených síl. (V Iraku o 20% a  tam dokonca už hlavne zásluhou irackej armády, armádou USA podporovanej iba vzdušnými silami, výcvikom a strategickými a taktickými radami pri velení v operáciách armády).

- Pre prípad, že by sa texty eseje, ktoré som práve citoval, ("...pořádek bude muset zjednat...") nemali týkať zjednania poriadku s Islamským štátom, ale výlučne len reštaurácie Asadovho režimu, odpovedám týmto tvrdením: Úvaha, podľa ktorej by mali poriadok v arabskom moslimskom svete trvale udržať "sekulárne armády" diktátorských, a k tomu ešte menšinových režimov, (okrem Sýrie, kde tvorili alaviti približne rovnako veľkú minoritu, ako kresťania a podobný nepomer menšinových sunnitov a väčšinových šiitov platil aj pre bývalý Sadamov Irak), znamená popierať dejiny a v nich celkom zvlášť faktá o pomeroch v arabských krajinách. Ani jeden arabský štát nefungoval bez toho, aby v ňom spoločnosť nebola pred vypuknutím nepokojov rozdelená deliacou čiarou kmeňovej príslušnosti, v lepšom prípade čiarou nepotizmu, politickej, alebo nábožensky silne ideologizovanej príslušnosti. V tomto zmysle všetky, nielen alávistický Asadov režim v Sýrii, či sunnitský režim Saddáma Husajna v Iráku, produkovali v spoločnosti tak formálnu, ako aj materiálnu, dlhodobo neudržateľnú nerovnosť plynúcu z vlády menšiny nad väčšinou. Platí to o to viac, že nerovnosť je vždy spojená s mimoriadne rozšíreným a často zámerne nekontrolovaným korupčníctvom.

Je paradoxom tejto situácie, že v nej je utlačovaná časť spoločnosti vždy v úlohe korupčníka. Tento síce nie je subjektom - autorom korupcie, tým je utlačovateľský režim, ale objektom, ktorý korumpuje z nutnosti, podľa pravidla: zaplať, inak sa ti nedostáva toho, čo pre prežívanie potrebuješ. ((Stav bohužiaľ známy aj v našich pomeroch. S tým rozdielom, že tento sekundárny úplatkár už nie je k uplácaniu nútený režimom ako takým, (ten, tj. demokracia, je postavená na slobode a produkuje skôr nadbytok potrieb, než ich nedostatok), ale zvrhlými jednotlivcami z radov reprezentantov režimu a jeho zamestnancov, tzv. štátnou správou)).

Vo svete obrazov a symbolov, ktoré sa prenášajú cez sociálne siete rýchlosťou šírenia elektromgnetických signálov predstavuje takáto trojkombinácia neresti (štátny útlak občana namiesto jeho ochrany - korumpovanie privilegovaných skupín - úplatkárstvo ako prostriedok prežitia), traskavú zmes prvej kategórie. Mimoriadne traskavú v spoločnosti, v ktorej demografická explózia priniesla  mieru nezamestnanosti mladých vyše 25%. Tvrdiť, že k výbuchu "revolty" bolo treba niečo viac, než iskrenie na sociálnych sieťach, znamená robiť málo pozorné pozorovanie.

- To ale nie je jediný omyl  eseje. Medzi dobou mojej, už popísanej päť a následne cca dvojročnej skúsenosti v jednej z krajín Maghrebu, som bol nie celé štyri roky zodpovedný za realizáciu časti stavby oceliarne v Misuráte, v meste, kde zvádzal lýbijský režim s povstalcami najťažšie boje. Bol to jeden z nespočetných megalomanských projektov Muammara Kaddáfího.

Pokiaľ by bol Kaddáfí ostal len u toho a u chorobného narcisného prezliekania do každý deň inej pompéznej uniformy, či u fantázií zhrnutých do jednej útlej knižočky, v ktorej poučoval národ a celý svet o mimoriadnej ceste ním vedeného národa k spravodlivému blahobytu, (ktorej ústrednou témou a doktrínou bol, samozrejme, výkon všetkej moci delegovaný ľudom jemu, resp. jeho - ním menovanej akoby zákonodarnej a súčasne výkonnej družine, dislokovanej do jedntlivých častí zeme), neboli by ho museli Spojené štáty po Lockherbee varovať náletom bombardérov na jeho palác.

Veci boli ale zložitejšie. Československý zdravotnícky personál, ktorý v tej dobe v miestnu nemocnicu udržoval v chode, dôverne, (pretože so strachom pred štátnou a mravnostnou políciou, ktorá pohyb v nemocnici, ako aj dianie vo všetkých štátnych ustanovizniach sledovala), nám rozprával o záhadných mŕtvolách, ktoré občas prinášajú do chladničiek pitevne neznámi muži..., naši chlapci sa občas dostali do rúk polície preto, lebo prešli mestom v dvojici s niektorou zo sestričiek a pritom si ju dovolili objať okolo pása, či krku, pričom boli následne k priznaniu nútení tak, že si mravnostný policajt v dlani mládenca zhášal cigaretu..., náš vodič nákladného auta bol k pokute odsúdený ako vinný preto, lebo na diaľnici havaroval - narazil na traktor miestneho roľníka, ktorý vyšiel z poľnej cesty..., nehovoriac o tom, že temer žiaden úradný výkon, počínajúc vyclením materiálov a strojov až po nespočítateľné razítka potrebné k úradným dokladom nebolo možné získať, alebo získať v potrebnej dobe bez úplatku,...Týchto niekoľko informácií uvádzam, aby som začal hovoriť o stave tejto krajiny pod vedením "vodcu" Khaddáfího, ako  skôr trápny, než tragický popis toho, čo predchádzalo lýbijskému arabskému jaru. "Krutý osud bohaté Lýbie, konec vůdce Muammara Kaddáfího,...", (viď štvrtý ostavec), začal oveľa skôr, než arabské jaro!

Naopak, skutočne tragické boli správy o tom, ako boli celé dediny obkľúčené  trestnými oddielmi, obrnenými vozidlami a vyvraždené v rámci politických čistiek. Pojem "politické" v Lýbii ale tiež v iných arabských krajinách ale neznamená nič iné, než rodové/klanové spory. Ak nespočívajú na rozdielnych náboženských orientáciách, tak sú často bez akéhokoľvek ideového, či ideologického základu. (Tento je v krajinách Západu, naopak, ešte stále, aj keď už oveľa menej než v minulosti, cez súťaž politických strán zdrojom pokojného napredovania; samozrejme s výnimkou nacizmu a boľševizmu. Tam bol zneužitý k rovnakému násiliu ako dnes v arabskom svete, čo ale nie je prípad dnešného Západu. Jeho z demokracie nezvedená časť sa tomu postavila, v oboch prípadoch a s úspechom na odpor; z toho vyšiel dnešný Západ!!) Je dokázané, že rovnaké zverstvá ako "..vůdce..., (aké trefné, z nedávnej tragickej minulosti Európy známe označenie!!), ... Muammar Kaddáfí..." páchal prezident Assad v Sýrii a pred ním Saddám Hussejn v Iráku...

Popísal som to preto, aby som doložil, že je esej nedôsledná ak tieto, vo vnímaní civilizovaného človeka vskutku barbarské skutočnosti, neberie do úvahy. Inak by predsa prinajmenšom nemohla obsahovať vety ľútosti nad osudmi "vodcov", akými bol Khaddáfí a stále je Asad..., o tom, že tento stav nás, podporou terorizmu a vysielaním lýbijských teroristov na Západ, ohrozoval priamo  sotva možno pochybovať. Zvlášť tento posledný fakt by si mal uvedomiť každý, kto spochybňuje povahu aktivít Západu voči autoritárskym častiam arabského moslimského sveta skôr, než sa pustí do ich posudzovania!

- Všetky kritiky Západu sa točia, rovnako, ako esej QUO VADIS,... okolo jeho dvoch aktivít vo vzťahu k súčasnému tretiemu svetu. (Ten v eseji nie je menovaný, ale je evidentné, že je o ňom reč - viď nasledujúci citát). Prvou je tá, o ktorej som polemizoval k úvodu  eseje a na začiatku k tejto stati: "Ovládnutí dalších teritórií. Zisky z bohatství jejich přírodních a lidských zdrojů..."

Druhou kritickou témou je "export demokracie", ("Vše umně zahalené do průhledného závoje šíření láskavé demokracie..." - 17. odstavec Úvodu). Ako som poznamenal na začiatku, každý z prvkov kritiky a temer každý záver, či úvaha eseje na adresu Západu by boli témou pre obsiahlu štúdiu. U týchto dvoch tém by to naviac boli - ak by mali byť pojednané do hĺbky, s akou sa civilizačné témy medzi odborníkmi pertraktujú - témami pre štúdie interdisciplinárne; tak veľa okolností a faktorov v sebe zahrnujú.

Začnem tou druhou vyššie spomenutou aktivitou Západu. Aby sa mi z toho nezatočila hlava, (s určitosťou môžem láskavému čitateľovi prezradiť, že ani tá najboľavejšia závrat by v mojom prípade do veci nepriniesla viac svetla - tak málo o tom viem), zostanem u prostého faktu: Podľa toho, čo sa v Sýrii, Lýbii, Iraku, Afganistane, Egypte rovnako, ako v Mali, či v inej časti sveta, kde Západ "vkladá ruku do rieky histórie", deje, či - aby som ostal u predstáv kritikov Západu, kam Západ "strká svoje špinavé prsty" - žiadnej z týchto "smrteľným bozkom Západu" poznamenaných krajín - žiadneho vplyvného a vážneho politika Západu nenapadlo vnucovať demokraciu takú, akú žijeme my! Tvrdiť opak znamená buď povrchne posudzovať to, čo tam Západ podniká, dopúšťať sa sebamrskačskej kritiky   vlastného sveta, skratkovitého popisu, alebo účelovo manipulovať verejnú mienku neobjektívnymi tvrdeniami.

 Je to kritika zameraná v prvom rade na spoločnosti samotného Západu, obecne veľmi povrchne oboznámené so skutočnými faktami/situáciou v moslimskom svete a rovnako málo informované o pozitívnych politických aktivitách vlastných politikov a inštitúcií.

Prevažujúca jednostranná negatívna informovanosť spoločností Západu je dôsledkom dvoch skutočností: (1)Slobodné, na komerčnom základe fungujúce médiá, (so zriedkavou výnimkou médií "verejnej služby", napr. našej verejnoprávnej televízie), vyhľadávajú pútavé témy, no a "dobré správy" sú takými len zriedkakedy. (2) Politické elity slobodného demokratického sveta sa rozdeľujú na dve skupiny. Prvou sú ľudia, ktorých obdarovala príroda a pomery z ktorých vyšli okrem nadania aj vyváženou silou osobnosti. Sú to štátnici, z ktorých sa regrutujú tí, ktorí vstupujú do histórie pretože v nej zanechali pozitívnu stopu. Je to menšia skupina "makačenkov" a títo nemajú priveľa času na propagovanie svojich pozitívnych, ale zložitých a preto málo informovanej/vzdelanej spoločnosti nezrozumiteľných aktivít. Druhou, nie malou skupinou sú politickí "sebarealizátori". Aby si naplnili svoje ambície, musia - to plynie z podstaty tejto snahy - o svojej práci hodne a hlasito hovoriť a aby ich sebarealizácia v politike trvala čo najdlhšie, hovoria vždy v prvom rade to, čo chcú ľudia počuť. A hlavne, aby toho stihli nahovoriť ľuďom čo najviac, zjednodušujú svoje projekty a aktivity do ľahko pochopiteľných tém; na úkor (zložitej) pravdy, samozrejme.

Je pravda, že samotní politici moslimských krajín, včítane niektorých arabských, svojim voličom predkladajú oveľa ambicióznejší demokratický/demokratizačný program, než aký sa snaží implantovať do ich životov Západ. Robia tak väčšinou z dôvodov populistických, niekedy ale dobromyseľne a s celou vážnosťou; vtedy ho často aj vážne myslia. Vo chvíli keď príde na uskutočňovanie tých častí programov, ktoré sú znakmi (často) rýdzej demokracie, začnú problémy. Tie sú jednako toho rázu, ktorý možno považovať za dôsledok nenaplnenia poučky, podľa ktorej je demokracia spoločenským systémom až potom, čo sa stala spôsobom života nielen z vôle ale aj z "vnútornej potreby", každého občana. (Viď príčiny porúch našej demokracie - po 25. rokoch jej znovu zavedenia do života(!), alebo jednoznačnejšie Masarykovo "Demokracii bychom tady už měli, ještě aby tady bylo i těch demokratů..."). No a keď sa tak ambiciózny program nenaplní, hodí sa to na hlavu Západu. (Viď napr. výhovorky niektorých našich politikov na smernice Európskej komisie).

Nie menej náročným, ale flagrantnejším a v praktickej aplikácii bezprostrednejším problémom sú hlboko zakorenené kultúrne tradície spoločnosti, všeobecná vzdelanosť a technická zdatnosť obyvateľov ale tiež technické, finančné a materiálne prostriedky potrebné pre "zavedenie" demokracie.

Tieto a celkom iste aj iné prekážky, (napr. etnická a náboženská rozmanitosť, atď.) znemožňujú, čo aj len pomýšľať na vnucovanie iných znakov demokracie, než je zásadné minimum. To minimum slobody, ktoré má zabrániť, aby najmä arabské moslimské spoločnosti, (ale tiež spoločnosti afrických a juhoamerických nemoslimských národov a etník), tiahli k diktatúram. To ale znamená: nič nad rámec rešpektu základných princípov ústavného liberalizmu do ich života.

Preto Spojené štáty trvali a trvajú v Iraku na spravodlivom zastúpení všetkých náboženských skupín a etník v parlamente a na vypracovaní ústavy, ktorá to mala zaručiť. Medzi americkou administratívou a reprezentantmi novej, slobodne zvolenej "proamerickej" vlády preto dochádzalo k napätiu vždy, keď táto obchádzala postupy budovania nového štátu na elementárnych princípoch ústavného liberalizmu.

Preto, keď armáda odstavila od moci v slobodných voľbách zvoleného prezidenta z radov Moslimského bratstva Mursího a k moci sa obídením demokratických procedúr dostal generál Sísí, Spojené štáty pozastavili Egyptu hospodársku pomoc. Urobili tak vzdor tomu, že Mursí celkom iste nebol zárukou občianskych slobôd a demokracie, považovali za dôležité, aby prvé demokratické voľby v ktorých bol zvolený neboli v predstavách Egypťanov kompromitované. A urobili tak proti svojim mocenským záujmom, keďže armáda je - od čias, kedy USA nahradili Sovietsky zväz v spojeneckých zväzkoch Egypta - ako zložka politického a hospodárskeho života rozhodujúcou silou.

Nie je možné brať vážne obviňovanie západných "kazisvetov" počínajúc prezidentom Bushom ml., cez ministerského predsedu Blaira, A. Merkelovú a F. Hollanda až po prezidenta Obamu z tak veľkého diletantstva, akým by bolo vyvolávanie rozvratu/nepokojov v moslimskom svete, či podceňovanie rizík migrácie moslimov a v tomto prípade neznalosť, či podcenenie kultúrnej odlišnosti moslimského sveta a urputné prežívanie tradícií. Len nie dosť pozorný, alebo zaujatý človek si môže myslieť, že by ľudia, ktorí musia byť schopní pochopiť zložité mechanizmy riadenia vlastných štátov a chodu medzinárodných inštitúcií a politiky vôbec, neboli schopní pochopiť tak triviálne veci, aké som práve uviedol ja - humanitne nevzdelaný a politicky negramotný baraba.

To, o čo sa Západ v krajinách tretieho sveta v minulom a tomto storočí usiluje, čo sa snaží ako hrádzu proti diktatúram arabského sveta postaviť skôr než tieto vybuchnú do nekontrolovaného občianskeho konfliktu, sú iba základné pravidlá ústavného liberalizmu; žiadna "západná demokracia".

Preto nepočujeme v správach našej televízie a nečítame v novinách v spojitosti s arabským svetom nič iné než to, že politici Západu, od doby zvrhnutia Saddáma Husajna apelovali a stále nútia politikov Iraku a Afghanistánu do spolupráce medzi etnickými skupinami týchto rozmanitých krajín, do vytvorenia čo najreprezentatívnejších zastupiteľských zborov, do regulérnych pomerov volieb, (kam vysielajú mnohonárodnostných pozorovateľov OBSE práve za týmto účelom), do potierania korupcie v štátnej správe, do oddelenia súdnej moci od moci výkonnej, atď., atď..., veci, ktoré, Rusko v krajinách do politiky ktorých ingeruje, od Osetie až po východ Ukrajiny, celkom iste nepodporuje. Naopak, Rusko udržovalo pri moci skorumpovaného Juščenka. Je pravda, že sa podobne chovali aj Spojené štáty, napr. v prípade latinskoamerických banánových republík. Bolo to ale v pomeroch bipolárneho sveta, v dobe, keď Latinskú Ameriku obchádzal strašiak Che Guevarovsko - Fidelovskej radikálne ľavicovej indoktrinárskej propagandy. Išlo preto v nie malej miere o to, aby autoritárske režimy diktátorov týchto štátov neboli vystriedané komunistickou totalitou. Aké konce mohli tieto krajiny a s nimi aj bezpečnosť v Latinskej Amerike stihnúť, o tom podala správu tzv. Kubánska kríza v r. 1961. Juščenkova a postjuščenkova Ukrajina, to je evidentne iný príbeh. Jednak sa deje v dobe po časoch silovej konfrontácie USA SSSR, ešte viac než tento fakt robí z Ukrajiny iný príbeh tá skutočnosť, že Ukrajina, aspoň jej západná, väčšia časť, nemala ambíciu smerovať k totalite, ale naopak, k demokratickému Západu. Majdan nebol, ako sa to Rusko a jemu naklonené spoločenské prúdy, zvádzané niektorými politikmi u nás snažia prezentovať, dielom tajných služieb a politikov Západu. Majdan splodil Jušenko. (Jeho duch, bohužiaľ v Ukrajine, tak, ako niektoré boľševické duše u nás, prežíva dodnes).

V žiadnom prejave západného štátnika som nepočul reči o morálke, školstve, zdravotníctve, dokonca ani o orientácii hospodárskeho života - o tom, či má štát viac, alebo menej do neho intervenovať, o našich princípoch správy vecí sociálnych a už vôbec sa nemiešajú do otázok náboženskej orientácie moslimských spoločnosti. Toto všetko a mnoho iných tém sú otázky, ktorých riešenie ponecháva Západ na novozvolených vládach.

Je preto zreteľným faktom, že Západ týmto krajinám nevnucuje demokraciu, akú žijeme my a už vôbec neingeruje do ich životov nad rámec toho, čo by malo privodiť vykorenenie neznášnlivosti, sociálneho, etnického a náboženského útlaku. Jedným slovom, Západ sa snaží vniesť do ich životov pokoj namiesto násilia a rovnosť v príležitostiach namiesto nepotizmu.

Že je tomu tak, to dokazuje kuriózne diskusia, ktorú Západ vedie aj na vlastnej pôde na tému zákazu tak banálneho prejavu inakosti, akým je nosenie šatiek na hlavách moslimských dievčat. Pristupuje k tomu, napriek odôvodneným obavám z porušovania pravidiel laicity a z radikalizácie mladých moslimov v Európe, s tak veľkou toleranciou, že napr. vo Francii to bol príbeh uzatvorený zákonom ústavodarného zhromaždenia. Tomuto, v porovnaní s otázkami okolo intervencií Západu do otázok arabského sveta  málo významnému znaku predchádzala demokratická, otvorená a veľmi dôkladná debata; mimochodom nasledovaná, ak sa dobre pamätám aj v Česku, rozhodnutím Ústavného súdu(?) v prípade mladých moslimiek, žiačok istej zdravotníckej školy

Je pravda, že niektoré z aktivít, ktoré presahujú otázky ústavného liberalizmu, ale majú sekundárne dosah na politiku toho ktorého arabského štátu, vykonávajú občianske združenia a rôzne charitatívne organizácie Západu. Ale vždy bez ich ingerencie do politických pomerov a náboženskej orientácie spoločnosti a vždy len so súhlasom miestnych politikov. A aj keď s čiastočnou finančnou podporou z verejných zdrojov Západu, nikdy nie ako súčasť podmienok pre získanie finančnej pomoci, či iných programov, ktorými Západ tieto krajiny podporuje hospodársky. Že tak Západ robí aj vo vlastnom záujme, v prvom rade práve preto, aby v nich nedochádzalo k radikalizácii, stimulovanej aj zlou hospodárskou politikou a nízkou úrovňou vzdelanosti, o tom niet pochýb. O tom, že sa takto jedná o legálny nástroj medzinárodnej spolupráce nie je možné rozumne pochybovať.

- Aby som poskytol pre moje tvrdenia v predchádzajúcich odsekoch dôkaz z histórie, pripomeniem nie dávnu minulosť, ktorú si pamätáme všetci, nielen "kazisvěti... ....narozeni až v druhé plovině 20.století.", ale aj my, skôr narodení, ktorí poznáme "...příčiny vzniku a hrůzy válek.": Je tomu len 25. rokov, čo Západ, (dúfajme, že) definitívne, unikol hrozbe Východu, ktorá prichádzala z totalitárskeho Sovietskeho zväzu, ktorého medznárodne právnym nástupcom je Rusko. Na našu veľkú škodu si mnohí neuvedomujeme, (a platí to zvlášť na tých z nás, ktorí sme sa "narodili pred druhou polovicou 20. storočia"!), mimoriadnu zhodu tohto ohrozenia s tým, ktoré zažívame dnes:

Boľševický štyridsaťročný teror a ohrozenie Západu fundamentalistickým islamistickým terorom majú identické znaky: (1)obidve hrozby pochádzajú z Východu, (2)vyšli z miestnej politiky násilia, (3)násilie jednej aj druhej hrozby bolo/je sprevádzané materiálnym strádaním utlačovanej časti spoločnosti a jej následnou túžbou po slobode, spočiatku bez akejkoľvek intervencie zvonka (4)obidve hrozby boli ideologicky vyfutrované (5)a obidve považovali za svoju svätú povinnosť exportovať túto ideológiu násilím do zbytku sveta.

Týchto päť subjektívnych spoločných znakov by mal vziať do úvahy každý skôr, než začne premýšľať o chybách Západu bez ohľadu na svoj postoj k nemu. Ak je pozitívny, preto, aby pomohol, ak je negatívny, tak preto, aby sa jeho súdy vyhli omylom.

Súdim tiež, že by táto zhoda subjektívnych znakov, za akých nás prvá hrozba štyridsať rokov mliaždila, a súčasná sa na nás valí, (1)mala viesť spoločnosti bývalého "východného bloku" k väčšej dôvere voči Západu a k jeho "kazisvetom" a tiež viesť, ak nie priamo ku vďake za to, že nás Západ zobral do partie, (mimo iného napr. členstvom v EU), tak aspoň k poznaniu, že to nie je on, kto bol/je agresívny voči Východu. Súdim tiež, že by tá zhoda boľševickej a islamistickej totality (2)mala byť dostatočným dôvodom k tomu, aby sme namiesto nepodložených podozieraní seba samých, hľadali spôsob ako solidárne nielen prijímať finančnú pomoc a profitovať z výhod, ktoré nám  Západ vo forme otvorených dverí do svojho klubu prosperity poskytuje, ale aby sme s ním zdieľali aj jeho problémy; (napr. spojené s migráciou!!). Keď už nie z iného dôvodu, tak preto, lebo jeho prípadný kolaps by bol aj naším kolapsom. (Viď napr. nabývalú prosperitu Česka, založenú v prevažujúcej miere na prosperite Západu, celkom zvlášť Nemecka, alebo prosperitu Slovenska založenú z nie malej časti na slobodnom výbere zahraničných investorov do automobilového priemyslu; dnes už bez povinnosti plánovitej spolupráce s ostatnými krajinami bývalého RVHP a bez obmedzenia vlastných investičných zdrojov napr. v prospech zbrojárskeho priemyslu v minulosti).

Napokon si myslím, že je zhoda šiestich subjektívnych znakov, ako som ich popísal zásadná pre posudzovanie trojčlenky Západ - Východ(Rusko) - Migrácia(Islam/fundamentalistický teror). Preto si tiež myslím, že ide o  pochybenie eseje, ak si zhodu týchto dvoch "východných" totalít nevšíma.

Toľko o subjektívnych znakoch hrozieb plynúcich pre nás z oboch -izmov. Tak, ako si nevšímame tieto, nevšímame, či dokonca ignorujeme aj ich objektívne pokračovanie;ide o ich organickú súčasť, v skutočnosti o 6. charakteristiku týchto tak podobných historických procesov: V oboch prípadoch, ako som poznamenal, začal rozvrat zvnútra na mieste, ale v oboch bol od istého štádia poznamenaný intervenciou Západu. A neboli to ani v minulosti, ako napr. v prípade komunistického Československa, len "mäkké" akcie, napr. Mitterandove raňajky s disidentmi na francúzskom veľvyslanectve v Prahe.

Mediálny popis toho, ako Spojené štáty, resp. NATO "uzbrojilo" Sovietsky zväz, (ktorý som, mimochodom po prvý raz počul od prospechársky angažovaného komunistu začiatkom 80-tich rokov minulého storočia), mal svoju veľmi reálnu podobu. Vojenskú intervenciu voči Východnému bloku si, prirodzene, NATO v Európe z niekoľkých dôvodov dovoliť nemohlo a je viac než pravdepodobné, že sa tretiemu vojenskému konfliktu za dobu jedného storočia jeho politické vedenie aj bytostne vzpieralo.

Jedno je ale isté: bez kategorického nasadenia všetkých prostriedkov obrany proti ideologickej, ale aj mocenskej - vojenskej rozpínavosti boľševickej totality, počínajúc vojnami na Ďalekom východe začiatkom druhej polovice minulého storočia, zameranými na zatlačovanie rozpínavosti Sovietov v Ázii, až po hospodársku a vojenskú podporu štátov tretieho sveta v Afrike a v Latinskej Amerike, (nie zriedkavo aj autoritárskych režimov nekompatibilných s liberálnou demokraciou Západu), všetko spojené s mohutným vyzbrojovaním a technickým pokrokom vo výzbroji vlastných armád, by sme sa ešte dlho, a snáď vôbec nedožili toho, čo tak trestuhodne podceňujeme: slobody.

Vojenské intervencie Západu v krajinách moslimského sveta a naliehanie na zavedenie základných prvkov ústavnosti do životov ich spoločností nie sú nič iné, než paralelou k tomu, čo podnikal Západ v záujme našej slobody a cez ňu aj v záujme bezpečnosti sveta ešte pred štvrťstoročím v súťaži s boľševickým Ruskom. Že to Západ robí aj vo vlastnom záujme? No a čo má byť...!?

- Obviňovanie Západu z toho, že vojenskou silou v Iraku, Afgánistáne, Lýbii, atď. rozvrátil tamojšie ustálené(?) pomery a privodil tak vznik ozbrojených islamistických skupín, Islamského štátu, atď., je falošné.  V spojitosti s touto poverou je vhodné poznamenať že:

(1) V Afgánistáne začal rozvrat dávno pred inváziou USA a jeho spojencov a to v r. 1979. Vznik Talibanu bol výsledkom deštrukčného a neúspešného vpád Východu - sovietskych vojsk do tejto krajiny. Táto mala podporiť miestnu marxistickú vládu podporovanú Sovietmi pred inváziou, ale ohrožovanú už vtedy islamistickými povstalcami. Tento fakt potvrdzuje nepravdivosť obecnej povery, podľa ktorej je Taliban plodom americkej podpory povstalcov. Podpora povstalcov proti sovietskej invázii zo strany Spojených štátov a niektorých arabských krajín bola následkom sovietskej invázie.

(2) Ak by sa slobodný svet riadil pravidlom neintervenovať proti zlu preto, aby oslabenie pôvodcu zla nedalo možnosť vzniku iného zla, tak by nebol mal v 2. svetovej vojne zaútočiť na nacistické Nemecko. Je totižto evidentné, že táto vojna a víťazstvo nad fašizmom, ku ktorému Západ prispel zásadným podielom, mala za následok rozšírenie boľševickej totality do Východnej Európy. 

 

KTO ORGANIZUJE EXODUS, JAKÝ CÍL SLEDUJE ???

- Táto stať je najviac špekulatívnou časťou eseje. Temer všetky jej závery majú ten nedostatok, ktorého sa dopúšťame všetci, keď uprednostníme v našich úsudkoch pozorovanie formy nad obsahom. Následok je ten, že nám uniknú súvislosti, pretože tieto nie sú na povrchu veci a v jej tvare - forme, ale v tom, k čomu je určená - v jadre veci.

Rovnakej chyby sa dopúšťa ten, kto si všíma utrpenie utečencov na ceste do Európy a z toho vyvodzuje závery o našej povinnosti pomáhať im do roztrhania tela, ako ten, kto si, naopak všíma ich značkového oblečenia a drahých smart-phonov a z toho usudzuje, že im nič nechýba. Sú to excesy; nemajú natoľko nič spoločné s vecným uvažovaním, že ich môžeme za istých okolností považovať za nebezpečné. To aj preto, lebo formovanie verejnej mienky je vždy náchylné ku skratkovitému mysleniu. Celkom zvlášť vtedy, keď takto extrémne úsudky sprevádza iné, alebo s pozorovaným javom súvisiace ohrozenie. Presne to je prípad migrácie utečencov do Európy..

- Tvrdenia eseje, že migrácia nie je ničím iným, než organizovaným "...zahlcením Evropy islámskými běženci důmyslným manévrem k islamizaci starého kontinentu..." a že sa jedná o "... chytrý tah, jak beze zbraní zrealizovat islámskou ideologii o ovládnutí světa...", (viď predposledný odsek), nepochybne presahujú do oblasti konšpiračných teórií. Nezdieľam tento názor napriek tomu, že nemám dôkazy pre popretie tézy, podľa ktorej to, čomu sa dnes hovorí Islamský štát, skutočne má, aj podľa vyjadrení jeho vodcov, ambície prerásť do islamskej mocnosti. Odmietam také úsudky jednoducho preto, lebo som presvedčený, že nič také ako migrácia organizovaná za účelom islamizácie Európy neexistuje.

Prezident Zeman prehlásil koncom minulého roka približne toto: Som presvedčený, že migrácia je v plnom rozsahu organizovaná. Niekoľko dní na to, v interview TV 24 už nepoužil slovo "presvedčený", povedal iba, ak si jeho slová presne pamätám, že "všetko tomu nasvedčuje" a predložil, podľa neho dostatočné dôkazy o tom, že ide o migráciu organizovanú Moslimským bratstvom.

Boli tri: (1) Jordánský princ mu povedal, že pohlavári teroristických organizácií Islamského štátu, Talibanu a, (ak som si to zapamätal správne), jeho údajnej odnože, skupín An-Núsrá, sú členmi Moslimského bratstva. (2) Marocký veľvyslanec mu povedal, že Moslimské bratstvo je najnebezpečnejšou teroristickou organizáciou. (3) Interpol oznámil, že počet prevádzačov odhaduje na 30.000.

Podľa českého prezidenta tak veľké množstvo vagabundov  nemôže fungovať bez toho, aby boli niekým riadení. Ja si, na rozdiel od neho myslím, že k podobnému "podnikaniu" nie je treba žiadne vrcholové riadenie. Naopak, vzniká spontánne, ako tomu v prípade každého pašeráctva vždy bolo a bude a až následne sa ho zmocňujú tí najvagabundovatejší. Obyčajne z brandže - najbrutálnejší pašerácky gauneri. Ale vždy s cieľom nahrabať si hodne peňazí, čo sa vzhľadom na mimoriadnu jednoduchosť a súčasne vysoký výnos/rýchlu amortizáciu nákladov aj ľahko darí a preto rozširuje do vyčerpania všetkých možností. Ak je to o tomto obecne známom zločineckom podnikaní pravda, tak neviem, prečo by Moslimské bratstvo, naopak do toho strkalo peniaze. Predstava, že tie peniaze neplatí prevádzačom, ale priamo migrantom je síce logická, pretože prevádzači, ako je známe, inkasujú od migrantov, je to ale súčasne veľmi pochybná, nerealistická predstava. Jednoducho preto, lebo je iluzórne myslieť si, že by sa také obchodovanie aspoň sem - tam, pri tých státisícoch prípadov neprezradilo zverejnením dôkazov. To znamená, že by o organizovanej migrácii boli priame dôkazy, ktoré by pán prezident mohol použiť. Napríklad ako ďalšiu hodnovernú informáciu - priamy dôkaz od Interpolu, namiesto nepriamych dohadov odvodených z rovnakého zdroja a z rozhovorov s arabskými diplomatmi. 

- Jansenistický teológ, filozof, prvotriedny matematik a vynálezca Blaise Pascal tvrdil pred približne štyristo rokmi, že "Pravdu pozná len ten, kto ju miluje." Tým chcel povedať to, čo je obecne platné, pretože je to podložené skúsenosťami tých najpovolanejších, večných hľadačov pravdy - skúsenosťami elít všetkých kultúr: vedcami, štátnikmi, humanitne vzdelanými intelektuálmi, umelcami a vôbec ľuďmi, ktorý za poznanie prinášali a prinášajú obete. Pascal tak chcel povedať, že k hľadaniu pravdy je treba okrem životných skúseností a kritického nestranného myslenia aj dostatočná dávka ochoty pracovať - vynaložiť potrebnú námahu k poznaniu pravdy. Samozrejme aj nezaujatosť, nestrannosť v pozorovaní javu; pretože pravda je v ňom často doslova zakuklená. V eseji, zvlášť v jej tvrdení o migrácii organizovanej s cieľom islamizovať náš kontinent tieto princípy nenachádzam.

Povrchné pozorovanie značkového oblečenia a mobilných telefónov v rukách migrantov eseje spočíva v tom, že si "obal" - formu všíma a s plnou vážnosťou ju vyhodnotí ako súčasť priameho dôkazu prvej triedy, ale  zo svojho uvažovania vylúči obsah. Obsahom fenoménu súčasnej migrácie do Európy sú, naopak, tak flagrantné fakty, ako zničené, rozbombardované domovy utečencov, permanentné ohrozenie ich životov, ich beznádejné životy v utečeneckých táboroch a iné tragické okolnosti ich existencie na jednej strane, ale aj možnosť, či nádej na slušný život medzi nami na strane druhej.

Predpokladať, že utečenec je síce postihnutý katastrofou prostredia v ktorom žil, ale na  životunebezpečnú cestu sa vydá výlučne preto, lebo mu niekto zaplatí jej náklady, kúpi mu prvotriednu bundu a mobil a pripomenie mu blahobytný život medzi nami, to svedčí nielen o absencii "pascalovského myslenia", ale aj o absencii aplikácie životnej skúsenosti. Platí to bez výhrad pre tých z nás, ktorí sme skôr narodení,ktorí máme skúsenosti z druhej svetovej vojny.

Frontu som prežil ako desaťročné dieťa spolu s rodičmi a s dvoma ďalšími rodinami ako "vnútorný utečenec", v pivnici domu jednej slovenskej podhorskej dediny; zutekali sme z jednej dediny do úkrytu v druhej dedine. Z celého toho nešťastia si pamätám iba priestor pivnice v ktorom bolo namačkaných temer dvadsať ľudí, na výbuchy granátov na fronte vzdialenej niekoľko kilometrov, na nočné konšpiračné výjazdy môjho otca za mliekom a kusom chleba a na tri zmrznuté mŕtvoly nemeckých vojakov pred schodmi, ktoré viedli dolu do pivnice. Na žiadnu z tých dvoch dedín nepadol ani jeden granát. Trvalo to iba desať dní a my sme sa vrátili do neporušeného domova. Napriek tomu sme  utekali!!...

Toto je "informácia" z ktorej vychádzam, keď tvrdím, že považovať migráciu za organizovanú akciu so zámerom, ktorý jej prisudzuje esej bez priamych dôkazov, (ktoré by pri tých státisícoch prípadov museli v slobodnom svete vyjsť na povrch), znamená fabulovať konšpiračnú teóriu. Je to zle, pretože na tejto zemi sú miesta, kde sa uvažuje podobným spôsobom, akurát nie so starostlivosťou o naše osudy, ako je to v prípade eseje, opačným myšlienkovým pochodom: zámerne sa konšpiratívne fabuluje. Podľa odtajnených správ BIS, pred cca týždňom potvrdených aj rozviedkami USA, sú tie miesta na východ od nás. Preto  tak často pripomínam, že nedôsledné pozorovanie znamená hru s ohňom.

Oslabuje nás to, pretože také správy vyvolávajú defetistické nálady. Samozrejme len pokiaľ by boli brané za hodnoverné zo strany tých, ktorí o našej bezpečnosti rozhodujú. Za také ich ale musia aspoň formálne brať od chvíle, čo si ich prisvojí verejná mienka. Preto je veľmi dôležité vidieť všetky stránky migrácie; len tak môžeme pristúpiť k tomu najdôležitejšiemu   pre nás samých, imigráciou postihnutých: racionálne sa brániť skutočnému nebezpečenstvu.

Tým všetkým nepopieram to, čo som povedal o negatívnych znakoch migrácie, na začiatku - skôr než som začal s esejou polemizovať. Naopak, potvrdzujem to, pretože aj tam som tvrdil, že, citujem: "Nie menej dôležité je ale uvedomiť si, že také okolnosti môžu byť skôr dôsledkom tých našich zlyhaní, ktoré nás robia slabými, než dôsledkom sily toho, kto nás ohrozuje."

Samozreje, islamským fundamentalistom si ich prianie zmeniť tvár Európy na obraz blízky ich prianiu môže splniť. Ale len za istých okolností a len obmedzene. Som presvedčený, že by sa tak cez migráciu moslimov do Európy mohlo stať len ak by náš kontinent na koniec nekonal jednotne, energicky a racionálne. Naopak, je to možné, ak oslabneme, natoľko, že budeme ľahkou korisťou agresívnej menšiny. Že k oslabeniu dochádza aj nejednotnosťou, na počiatku ktorej môže byť mimo iného napríklad aj rozklad verejnej mienky Európanov, o tom nie je možné pochybovať. Zdá sa mi ale nepravdepodobné, že by sa tak mohlo stať skôr, než moslimská menšina vyspeje kultúrne aspoň približne na našu úroveň, zbohatne a zmohutnie početne. Z tých troch podmienok majú moslimovia  nie malú šancu splniť len poslednú. Aj to ale až v nie málo vzdialenej budúcnosti. Pri kultúrne determinovanom, (ak nie dokonca "vrodenom") sklone k agresivite ich nie malej časti, by mala ale už aj táto parciálna zmena významný dopad na pomer síl a tak aj na zmenu pomerov európskej kultúry; z nášho hľadiska samozrejme na neprijateľnú zmenu. Bolo by veľmi nerozumné toto riziko podceňovať. Prinajmenšom príbehy Francie   odsudzujú k vine každého kto by také riziko nezobral do úvahy.

- Zo zbytku úvah tejto state stojí za pozornosť aj tá (1)napol pravda, že "...i Rusko patří do křesťanské Evropy.", (2)chyba pozorovania, spočívajúca v tom že na to "Západ zapomíná,..." ale tiež fakt, že (3)Henry Kissinger "Varoval před upíráním statusu světové supervelmoci Rusku.", (pretože) "Takové ponižování by Rusy vedlo zpět, k carské, imperiální, nacionalistické politice a vzniku nových světových konfliktů."

Ide znova o témy, ktorých vážnosť a zložitosť si vyžaduje posúdenie profesionálmi. Pridám sa len tým, čo viem z múdrych kníh a z verejných - mediálnych zdrojov:

(1) - Rusko je po Turecku druhou euroázijskou krajinou s najvyšším pomerom moslimov ku kresťanom. V Spoločenstve nezávislých štátov, ktorému Rusko politicky aj kultúrne dominuje a z ktorého čerpá nie malú časť svojho veľmocenského štatútu, je ich percentuálny počet ešte vyšší.

     -  Celkom žije v Rusku ani nie 50% kresťanov! (Vikipédia).

     -   Cca 80% územia Ruska tvorí jeho ázijská časť. (Tak si to pamätám z gymnaziálneho zemepisu a pohľad na mapu mi to približne potvrdzuje).

     - Kultúrna odlišnosť Ruska od ostatných krajín "kresťanského sveta" je historickým dôsledkom jeho vyše tisícročného rozdielneho vývoja. Tento bol pred nie celým tisícročím akcentovaný teologickým, ale aj mocenským predelom - veľkou schizmou medzi západným - katolíckym a východným - ortodoxným kresťanstvom v roku 1054. (Už pred touto udalosťou bol vývoj v Rusku pod vplyvom orientálnej kultúry Byzantskej ríše. Tento sa potom počínajúc pádom Carihradu v r. 1453 prehĺbil ako dôsledok toho, že Rusi prebrali po Byzanci vedúcu úlohu ortodoxie).

    - Sociálny a spoločenský vývoj Ruska je dodnes poznamenaný niekoľkými zásadnými odlišnosťami od vývoja v krajinách Západu. Jednou z dôležitých je znova ten fakt, že samotná cirkev neprešla tými premenami, ktoré na Západe vyústili do jej odluky od štátu, (či snáď skôr boli odlukou od štátu vynútené), ani premenami v dôsledku reformácie. Tieto skutočnosti, pokiaľ som schopný ich dosah doceniť, majú v Rusku za následok výrazné ovplyvňovanie chovania, zmýšľania a vôbec cítenia priorít života spoločnosti. Je tomu tak zvlášť v otázkach slobody myslenia a verejného prejavu jedinca, vnímania priorít pri formovaní národnej identity, ktoré má nie malý vplyv na sklon Rusov k odporu k cudziemu a k cudzincom, až po ochotu bez kritického uvažovania prijímať názory vrchnosti. Toto vedie na jednaj strane k nižšej intenzite sebareflexie, (v západnom svete, naopak preexponovanej do sklonu k sebamrskačstvu) a na druhej strane ku sklonu a pokorne, niekedy vari až s iracionálnym nadšením prijímať rozhodnutia reprezentanta vrcholovej moci, vrchnosti, v osobe "vladára". Myslím, že práve toto bolo v Rusku, (ale aj v iných, napr. arabských krajinách) a je dodnes prvým faktorom medzi príčinami vedúcimi k diktatúre. Atď., atď.

Pred menej než tristo rokmi, čo je zhruba len jedna štvrtina času, ktorý uplynul od doby čo Rusi prijali kresťanstvo, napísal Voltaire o Rusoch s nádychom prekvapujúcich správ, ale zvlášť ako kritiku Ruska, v úvode k "Vláde Karola XII.", tieto výstižné vety: "Výchova, ktorú dostal Peter Alexejevič..., (budúci cár Peter Veľký),...mala prispieť k ešte väčšiemu barbarstvu tejto časti sveta. Vždy však mal rád cudzincov, a to ešte skôr než zistil ako veľmi mu môžu byť osožní. Obrovské nadanie, ktoré v ňom barbarská výchova zabrzdila, no nevedela zničiť, sa naraz rozvinulo." A o Rusoch: "Podľa náboženstva boli a sú grécky kresťania, no ich náboženstvo je preplnené poverami, na ktorých lipnú o to silnejšie, čím sú prepiatejšie a čím je ich bremeno ťažšie." "Spoveď využívali iba v prípade veľkých zločinov, rozhrešenie pokladali za nevyhnutné, nie však ľútosť." "V obrovskej dŕžave má cár i veľa poddaných, ktorí nie sú kresťania. Tatári... ...sú mohamedáni. Sibírčania, Ostiaci a Samojedi, ktorí žijú pri Severnom mori, sú divosi, niektorí modloslužobníci, iní zasa o bohu nemajú ani potuchy; no Švédi, ktorí žili medzi nimi ako zajatci, si vážili ich mravy väčšmi ako mravy starých Rusov."

Voltaire to písal v dobe, keď už v Európe sotva bolo niekoľko, skôr nedopatrením, než úmyselne, nepokrstených poddaných ich veličenstiev a v dobe dvesto rokov potom, čo Luther vyhral svoj boj o očistenie spovede od jej falošného poňatia. (Jednou z príčin reformácie bolo práve to, že spoveď degradovala prenesením jej podstaty z ľútosti na rozhrešenie - odpustenie hriechu).

Ak zvážime to, že na Západe prebehol od Voltairovej doby proces, ktorý viedol už pred vyše sto rokmi - to znamená v dobe, keď Rusko ešte len dozrievalo do obdobia sedemdesiatročného boľševického otroctva - k odluke cirkve od štátu, a k tomu pridáme úvahu o tom, že tých sedemdesiat rokov ho negatívne poznačilo, nemôžeme vážne predpokladať, že je Rusko v tom "stave ducha", v akom je Západ.

Tým všetkým som nechcel povedať, že Západ je bez chyby. Naopak: myslím, že sa má ešte čo učiť, dokonca aj od Rusov; napríklad ich pocitu spolupatričnosti - identity. Bez pochyby by to Západu osožilo; a v ňom najmä nám.     

- Tá najvážnejšia, k našej téme relevantná odlišnosť Ruska od "kresťanskej Európy" je, myslím, dôsledkom práve týchto - vyššie uvedených rozdielov: Začiatkom minulého storočia sotva bolo krajiny, kde boli podmienky tak príhodné k tomu, aby sa tam uchytil totalitný režim do života spoločnosti, ako v Rusku. Pomohli tomu samozrejme aj iné skutočnosti rádu zemepisného, hospodárskeho, priemyselne . technologického atď., ale nepopierateľnou skutočnosťou ostáva dôsledok týchto odlišností Ruska od zbytku "kresťanskej" Európy. 70 rokov boľševického gosudarstva zanechalo na Rusoch a Rusku ďalšie negatívne stopy, s ktorými sa táto, bohatstvom prírody a kultúrnym bohatstvom pochádzajúcim z veľmi osobitej - podľa postáv klasickej ruskej literatúry citlivej, zádumčivej a snáď aj preto nevyspytateľnej duše národa a umu jej elít oddávna výnimočná zem, bude vyrovnávať ešte niekoľko desaťročí.

Ak raz toto vyrovnanie privedie nielen spoločnosť Ruska, ale aj jeho vlády do stavu dosť blízkeho tomu, ako myslia, cítia a konajú západné spoločnosti, to znamená hlavne k rešpektovaniu demokratických noriem vzťahu k vlastnej spoločnosti zo strany vlády a k rešpektovaniu noriem povojnových zásad medzinárodného práva, nemáme dnes ani najmenší dôvod pochybovať o tom, že Západ obnoví svoje snahy stvrdiť priateľstvo s Ruskom.

(Pokiaľ ide o mňa, rád by som veril tomu, že - napriek tomu, že sa čas skracuje, pretože život sa rýchlejšie mení než v minulosti, na svete ale napriek tomu ostane ešte veľa ohnísk dozrievajúcich do sporov - bude raz Rusko užitočným spojencom Západu. Ideálne by bolo, keby sa tak stalo preto, lebo do Ruska by sa sťahovalo toľko ľudí zo Západu, koľko sa ich dnes sťahuje z Ruska na Západ; pred cca rokom som počul, že ich je cez dva milióny ! Nemyslím, že by ich počet odvtedy nebol porástol...)

(2) Tvrdiť, že "Západ zapomíná,..." na to, že je Rusko kresťanské, mi pripadá rovnako nedokonalé pozorovanie obalu namiesto obsahu, ako v prípade migrácie utečencov. Inak by ten, kto si to myslí, musel zobrať do úvahy prinajmenšom tých pár faktov, ktoré som uviedol vyššie - to znamená moje skromné vedomosti o tomto predmete. Západ má totižto, naopak, nie málo vážnych dôvodov nezabúdať na istú spoločnú "stupnicu hodnôt" s Ruskom. Popri strategicky významnom potenciále Ázie je jedným z nich aj terorizmus.

Je chybou pominúť snahu Západu zblížiť sa s Ruskom. Zmierenie, napred síce pochopiteľne nedôverčivé postoje k bývalému úhlavnému nepriateľovi, ale neskôr veľmi otvorené a s úprimnou radosťou celej západnej pologule, (ako inak mohol Západ reagovať na skončenie hrozieb studenej vojny?!), sprevádzané podanie ruky, ktorou Západ reagoval na Gorbačovove odmietnutie Brežnevovej doktríny vedúcej úlohy SSSR - jeho dominancie nad východoeurópskymi satelitmi a jeho program perestrojky, program partnerstva Ruska so štátmi NATO, jeho začiatky uskutočňované prítomnosťou ruskej misie v generálnom štábe NATO, niekoľko stretnutí prezidentov Spojených štátov a Ruska, (spolu so symbolickým gestom prezidenta Busha ml. voči preidentovi Putinovi, ("Pozrel som mu do očí a videl som tam dušu...") a iné ústretové kroky Západu voči Rusku..., to všetko predsa nie je možné vnímať inak, než ako začiatok úprimnej snahy obísť prekážky spočívajúce v jeho výraznej odlišnosti od Západu.

(3) Nepoznám fakty, ktoré by svedčili v prospech tvrdenia, podľa ktorého Západ Rusku "...upíral status svétové supervelmoci..." a prial si také ponižovanie Rusov, ktoré by ich "vedlo zpět, k carské, imperiální, nacionalistické politice...". Napokon, myslím, že ani H. Kissinger by netvrdil, že Západ má ostať netečný, keď Rusko vyslalo svoje ozbrojené sily na cudzie územia, nehovoriac o tom, že jeho výrok nie je konštatovaním stavu, ale iba varovaním a dôkaz o tom, že by to varovanie Západ ignoroval, pokiaľ viem, neexistuje. Viem si ale predstaviť, že na Západe žijú a po ruských vojenských intervenciách v Osetii, Náhornom Karabachu, Čečensku a Ukrajine ožívajú reminiscencie na Maďarsko v r. 1956, na kubánsku krízu v r. 1961, či na "bratskú pomoc" Československu v r. 1968.

Napriek tomu všetkému si nemyslím, že je kazisvetov tohto druhu na Západe viac, ako v Rusku. Skôr by som povedal, že je tomu naopak; už aj len s ohľadom na prirodzený rozdiel vo vnímaní nepriateľa ako psychologického javu: v chudobných spoločnostiach je ľudí náchylných k takému videniu sveta vždy viac, než v bohatých. História nám ponúka o tom nie málo dôkazov. V každom prípade to je v prvom rade následok nedôvery. Tá prežíva medzi bývalými úhlavnými nepriateľmi celé generácie. (Pomyslime na českú nevraživosť voči Nemcom a slovensko - maďarské nevraživosti, obidve tak ľahko zneužívané politikmi...).

- Na okraj tejto state si dovolím uviesť v eseji nereflektovanú, ale k nej sa vzťahujúcu úvahu:

Týka sa na niekoľkých miestach v eseji akcentovanú ale faktami nedoloženú agresivitu Západu voči Východu. (Niekoľko odsekov eseje stotožňuje Východ s Ruskom). Moja úvaha k tomuto predmetu eseje je nasledovná:

(1)Prvá svetová vojna bola pre Európu začiatkom konca jej dominancie, ktorou zbytok sveta ovládala silou zbraní a celkom zvlášť kultúrnou a technologickou prevahou. A nešlo len o stratu tejto pozície v prospech USA..., vznikol Sovietsky zväz, začala sa rodiť nová Čína, rástol vplyv Japonska na Ďalekom východe, začala sa prebúdzať India..., atď.

(2)V druhej svetovej vojne už stratila Európa aj veľkú časť morálneho kreditu. Strata, ktorú zaevidoval temer celý svet. Aj preto bola vo veľkej časti sveta diskreditovaná samotná idea kresťanstva.

(3)Zo Sovietskeho zväzu sa stala na troskách cárskeho impéria superveľmoc, síce na "hlinených nohách", ako povedal jeden významný západný politik, (čo sa o niečo neskôr, než po polstoročí, aj potvrdilo), ale s veľkým ideologickým deštrukčným potenciálom. Obrana pred ním stála náš kontinent veľa energie.

(4)V dôsledku politického vrenia a sociálnych nepokojov, v oboch prípadoch následkov 2. svetovej vojny a sovietskej ideologickej diverzie voči Západu a odpadnutím nie malej časti Európy zo spoločenstva slobodných krajín, prežíval náš kontinent snáď najväčšie ohrozenie v dejinách od čias sťahovania národov. (To samozrejme platí len pokiaľ môžeme v dobe konca staroveku a začiatku stredoveku o ohrození niečoho, čo vlastne spoly ešte neexistovalo, a čoho druhá polovica práve odumrela vôbec hovoriť).

(5)Po katastrofách minulého storočia zažíval celý kontinent sedem desaťročí mieru, väčšia polovica kontinentu  polstoročie nebývalého materiálneho a intelektuálneho konfortu, ktorý sa posledných dvadsaťpäť rokov rozširuje spolu s vyvrcholením osobných slobôd na celý kontinent. (Severoamerickej polovici Západu tento stav závidel celý svet už od polovice tridsiatich rokov minulého storočia).

(6)Tak, ako sa každý z nás len veľmi nerád vydáva z teplého domova do nepohody daždivého tmavého večera, ani bohaté spoločnosti novodobých sociálnych štátov existujúcich v pomeroch liberálnych demokracií nie sú ochotné vsadiť na jednu kartu svoje istoty a konfort. Tieto stavy existencie zaručuje Západu mier, preto sa ho Západ drží zubami nechtami. O to viac, že je v nich stále živá spomienka na straty prestíže a prevahy v dvoch svetových vojnách.

"Kazisveti" Západu tvoria predvoj tohto druhu pacifizmu. Nie je ťažké pochopiť ich; v postavení elít riskujú viac, než bežný občan. (Ako dôkaz viď tiež 5.  odstavec state "POMOC SYRSKÝM UPRCHLÍKŮM,..." - esej tu protirečivo obviňuje Západ z opaku toho, čím ho viní na iných miestach - z neochoty zasiahnuť v Sýrii vojensky spôsobovanú strachom z vlastnej spoločnosti: "Zdrženlivý postoj velmocí, řízených vlivnými zbrojařskými , finančními a politickými uskupeními k radikálnímu zásahu, je pochopitelný. Mají strach z reakcí občanů vlastních zemí.").

(7)Nie je možné pochybovať o tom, že ruské politické elity o tomto stave Západu vedia. Ak by im táto informácia chýbala, V. Putin by im ju, ako bývalý skúsený a celkom iste veľmi dobre informovaný rozviedčík v srdci európskeho Západu, v Nemecku, v krajine najviac postihnutej týmto pacifizmom celkom iste poskytol. Musia teda vedieť, že Západ pre Rusko nepredstavuje žiadnu hrozbu.

Okrem iných informácií/faktov ostáva aj táto skutočnosť esejou nepovšimnutá; vzdor tomu, že má zásadný význam v posudzovaní vzťahu týchto dvoch častí "kresťanského sveta". Je to škoda, pretože by sa esej mohla dostať v úvahách oveľa ďalej. A to aj pokiaľ ide o mocenské pomery v trojčlenke Západ - Východ - Islam. Jeden z možných scenárov je totižto nasledovný:

(8)Ak Rusko dobre vie, že ho Západ neohrozuje, nemôže mu to ale brániť v prirodzenej snahe zaistiť svoju bezpečnosť. Keď sa potom rozhliadne po okolí, mohlo by, naopak, považovať za svoje ohrozenie potenciál ľudský, hospodársky, nerastný, v prípade islamu aj ideologický, ale tiež narastajúci vojenský potenciál Ázie, zvlášť Číny a Japonska. Mohlo by tak uvažovať nie bezdôvodne. Prinajmenšom preto, lebo v tejto strategickej úvahe by, po pravde, chýbal prvok západniarskeho pacifizmu.

Existuje ale aj vecný dôvod k takej úvahe: Islam je síce implantovaný desiatkami miliónov veriacich aj do niektorých zemí Ázie, napr. do Indie a Číny a tak predstavuje pre tieto krajiny nebezpečenstvo, ale islamské štáty a ich spoločnosti nemajú ten obecný pocit nevraživosti voči krajinám Ázie, aký chovajú k Západu.

Nepriateľský postoj Islamu voči Západu je totižto dodnes dôsledkom nevraživosti Islamu k judaizmu, ako ideologicky/teologicky spriaznenej kultúry so Západom a konkrétne dôsledkom nenávisti moslimov voči Židom/Izraelu podporovaného Západom. Samozrejme oveľa viac prispeli k nevraživosti priame strety Západu s Islamom. Tieto začali približne v rovnakej epoche, ako nájazdy arabských a mongolských armád do južnej Ázie. Ale zatiaľ čo nájazdy do Ázie skončili pomerne skoro, vojenské strety s kresťanskou Európou trvali donedávna. (Rekonquista Iberského poloostrova, ktorá začala bezprostredne po jeho obsadení vo 8. storočí Ummajovskými berbermi, pokračovala až do r. 1492, prekrývala sa s križiackymi výpravami od konca 11. stor. do druhej polovice 13. stor. a pokračovala cez mongolské nájazdy do Európy, cez strety počas osmanského podmaňovania kresťanského Balkánu, cez obsadenie Uhorska po bitke pri Moháči v r.1526 a obliehanie Viedne v 17.storočí, cez Napoleonovo ťaženie do Egypta a jeho obsadenie časti Blízkeho východu, po ktorom nasledovala dominancia Francie a Anglie v tejto oblasti, cez porážku Osmanskej ríše a následnú kvázikolonizáciu moslimského Blízkeho východu a moslimského arabského Egypta Západom len pred sto rokmi, až po spory USA s Iránom, porážku Saddáma Husajna a intervencie v Lýbii a Sýrii...).

To ale znamená, že, zatiaľ čo spojenie Islamu so Západom v prípade stretu Západ - Rusko neprichádza do úvahy, spojenie krajín ázijských konfuciánskych kultúr s Islámom nie je možné v prípade stretu Rusko - Ázia vylúčiť. Prečo by potom malo Rusko považovať za svojho nepriateľa č.1, proti ktorému musí zbrojiť  Západ a nepovažovať za svoje ohrozenie hrozivo rastúci a, na rozdiel od pacifistického Západu, agresívny, aj preto, lebo z perspektívy rastu/rozoja plynúci potenciál Ázie ?!

(9)Neochotu Európy riskovať konflikt považuje Rusko za priaznivú okolnosť. Túto sa v rámci svojej imperiálnej stratégie, (útočno-obrannej !?, pretože ani ono nemá dôvod považovať za svoje existenčné poslanie samoúčelný boj), rozhodlo využiť k vybudovaniu bezpečného zázemia jednak v priestoroch dnes samostatných republík bývalého Sovietskeho zväzu, (viď presadenie ruských záujmov v Osetii, Náhornom Karabachu, Ukrajine...), ale tiež v priestoroch bývalých satelitov SSSR. (Viď charakteristiky propagandy, ktorá sa dezinformáciami a vôbec rozsahom začína vyrovnávať propagande bývalého sovietskeho bloku, viď tiež správy BIS, viac než bohato personálne obsadené ruské ambasády v EU, atď.)  

(10)Toto zázemie by mohlo Rusku nahradiť predpolia, (po vzore mariek Svätej ríše rímskej národa nemeckého, či rímskeho limes romanus, alebo - aby sme ostali pri stratégii pre Rusko familiárne známej - po vzore bývalých stelitov/vazalov Sovietskeho zväzu).

Budovanie nárazníkových zón - predpolí v Ázii by vzbudilo nedôveru a vyburcovalo Čínu, Pakistan,  Indiu a Japonsko k obrannej reakcii. Západ, neochotný riskovať konflikt je, naopak, proti budovaniu ruských zázemí, temer bezbranný. Euroázijská únia, ktorú V. Putin tak naliehavo, pretože bez prílišného záujmu dotknutých krajín propaguje a buduje, by do tohto konceptu nielen zapadala, ale jej existenciu priamo naznačovala!?.

(11)Účasť Ruska v sýrskom konflikte zreteľne zameraná na jeho vlastné veľmocenské záujmy, (vojenské základne v Stredozemnom mori), tiež neprotirečí tomuto scenáru..., čo iste nie je okolnosť, ktorá by si nezaslúžila aspoň takú pozornosť, akú esej venuje negatívne videnej účasti Západu v Sýrii.

(12)Hovorí sa že kolektívna pamäť má diery. Zdá sa mi, že sa to potvrdzuje práve v prípade imperiálnych aktivít Ruska. Je ťažké pochopiť, ako si niekto môže nespomenúť na inváziu "spriatelených armád" v roku 1968. Dalo by sa to ospravedlniť tak, že mu odpustíme omyl založený na predstave, že "dnešné Rusko" nie je bývalý Sovietsky zväz. Formálne cez pohľad na "obal/formu" to tak skutočne vyzerá.

Ak ale zvážime to, čo som napísal o Rusku ako takom pod bodom (1) na strane 29, o obsahu /jadre fenoménu Rusko, rozdiel medzi sovietskym a súčasným Ruskom sa, zvlášť pri pozorovaní jeho aktivít na medzinárodnej scéne,  minimalizuje. Rusko začalo so restabilizáciou svojho postavenia v Čečensku, pokračovalo posilňovaním svalov časti svojho "mäkkého podbruška" v priestore medzi Čiernym a Kaspickým morom, hraničiacim s Tureckom, utrhlo si od Ukrajiny Krym a odviedlo pod svoj vplyv časť Ukrajiny, jej zbytok rozvracia pretože sa mu nepodarilo dostať ju do područia cez skorumpovaného Janukoviča, teraz sa angažuje a zrejme aj pevnejšie usadí v Sýrii..., Môže niekoho pri pozorovaní týchto aktivít prekvapiť, ak bude jeho ďalšou zastávkou niektorá z krajín Pobaltia? A dá niekto ešte aj potom ruku do ohňa za to, že tým jeho apetít skončil?!

Neviem nájsť dieru v tomto reťazci uvažovania napriek tomu, že to je faktami len z časti podložená špekulácia. Myslím ale, že ako špekulácia má oproti tvrdeniam eseje o zlom Západe a dobrom Východe tú prednosť, že ide o kauzálne súvislú radu úvah...!? Je to zhruba  tak koherentná špekulácia, ako je evidentný fakt, že Čína predstavuje pre Rusko prinajmenšom rovnakú mocenskú konkurenciu v Ázii, akú predstavuje - podľa eseje - pre Rusko Západ.

Pravda, všetko môže byť inak a ja sám som si nie istý v tom, čo tvrdím vo chvíli, keď pomyslím na to, že mi chýba erudícia pre tak zložité témy, akou sú ambície Ruska. Preto sa snažím zoznámiť aj s inými úvahami. Nenašiel som ale žiadne, ktoré by mohlo nebrať na zreteľ obrovský vojenský potenciál tejto krajiny a jeho súčasné narastanie. Tie vysvetlenia Ruských veľmocenských ambícií, ktoré masívne zbrojenie do úvahy neberú, alebo mu prisudzujú iný zmysel než je jeho použitie prinajmenšom v útočne - obrannej, keď už nie v agresívnej stratégii, nie sú celistvý a preto nei sú ani realistickým pohľadom na Rusko v rukách Putinovej administratívy.

Potom ale ostáva, popri mojom dvanásť bodovom videní ruskej bezpečnostnej politiky/strategickej doktríny, ktorá obsahuje dva aspekty - budovanie zázemia na západe a preventívne zbrojenie proti Ázii už len jeden pohľad na súčasné Rusko. Je to ten, podľa ktorého sa Putin snaží viesť zem tak, že vsadil na odvekú závislosť Rusov na ich doslova vrodenenom silnom národnom povedomí. Politický konštrukt založený na tomto fakte je nasledovný: Ruský nacionalizmus a s ním spojená ochota Rusov prinášať obete v prospech štátu sú ideálnymi predpokladmi k ovládaniu verejnej mienky. Najjednoduchší spôsob ako vo vnútornej politike štátu využiť nacionálne cítenie je nájsť vonkajšieho nepriateľa; čo najnebezpečnejšieho. V situácii keď stále nikto nezaútočil (a vo výhľade ani nie je žiaden odhodlaný útočník), môže byť takým nepriateľom len ten, povahu ktorého spoločnosť nezná. Takým je pre absolútnu väčšinu ruskej spoločnosti Západ. (Ruská spoločnosť o ňom nič nevie a preto musí veriť to, čo jej o ňom tvrdí vláda a prezident). Keď sa nepriateľ našiel, je treba nájsť prostriedok ochrany. Tým najúčinnejším je silná armáda. Tá bola mimochodom k tomu už vopred určená, pretože imaginárny potenciálny agresor - Západ/NATO predsa ohrozuje Rusko svojou vojenskou silou!? A zmysel takého konceptu? Ovládanie spoločnosti a priori vedenej silnou osobnosťou - symbolom bezpečnosti krajiny. V. Putin je okrem tejto spútanosti so spoločnosťou osobitým spôsobom pripútaný ku skupinám oligarchov; dvoma väzbami: jednak závislosťou ich prosperity na jeho zotrvávaní u moci a, na druhej strane ich  recipročnou podporou V. Putina.

Že oficiálne legitímne mocenské štruktúry a za ňou neoficiálne štruktúry moci, oligarchovia takto jednoducho zabezpečujú svoje postavenie, je neodškriepiteľným faktom. Je tu ale jeden otáznik. Ako to, že Putinova administratíva namiesto pozitívneho programu hospodárskeho rastu založeného na civilných technológiách, ktorý by krajine, závislej na exporte surovín, poskytol prosperitu namiesto konfrontácie, míňa národné bohatstvo na zbrojenie? Odpovedí je veľké množstvo, od bohapustých demagogických v prospech aj neprospech Putina, až po rovnako bipolárne rozdelené, ale veľmi vecné a logické vysvetlenia.

Jedno z nich sa objavilo len nedávno na českom knižnom trhu. Ide o útlu knihu poľského sociológa Pawela Rojeka "Rusko: Prokletí impéria", (vydalo Centrum pro studium demokracie a kultury v r. 2015). Podľa Rojeka Rusko nie je neoimperiálnou, ale postimperiálnou mocnosťou. Charakteristickým rysom štátotvornej doktríny dnešného Ruska totižto nie je žiadna nadnárodná idea. Idea, ktorou je existencia každého impéria, ako mnohonárodnostného a multikultúrneho útvaru, nutne vyztužovaná. (Tak tomu bolo aj za cárskeho impéria a tiež v prípade boľševického Ruska). Ideológovia Putinovho establishmentu a Putin sám pochopili, že imperiálne ambície Ruska boli jeho prekliatím, vyčerpávali ho a preto sa obmedzujú na "národné" ohraničenie ruských politických a územných ambícií.

Je to veľmi logická úvaha. Ja si ale myslím, že nie úplná. Už sám podtitul knihy "Zdroje ruského politického chování" naznačuje, že si autor neuložil za cieľ knihy strategické úvahy. Tie sú ale nevdojak evokované esejou. Napr. v pasáži o údajne pozitívnej úlohe Ruska na sýrskom bojisku. Nezávisle na nepodložených úvahách eseje sme s otázkou veľmocenského chovania Ruska dennodenne konfrontovaný, čo je vo veľmi nepriaznivej situácii pre Európu, ktorú trojčlenka Západ - Východ - Migrácia nastoľuje mimoriadne nebezpečné.

Neviem sa preto zdržať a rozširujem svoju licenciu v polemike s esejou. Urobím tak napriek tomu, že tak - tak viem, čo to je stratégia v obecnom význame tohto slova. A o jeho vojenskom význame viem len toľko, že túto disciplínu ovládali takí chlapíci ako bol Cézar, Alexander Veľký, Napoleon, či v poslednej dobe maršal Žukov, Rommel a pred nimi akýsi Klausewitz. Preto poctivo varujem každého pred tým, aby bral to, čo nasleduje za bernú mincu. Naopak, odporúčam každému aby sa o túto "problematiku" zaujímal a utváral si vlastný názor. To preto, lebo si myslím, že napriek tomu, že sa Rusko, (ak sa Rojek nemýli), vzdalo imperiálnych ambícií, predstavuje pre nás väčšiu hrozbu než migrácia. To preto, lebo, ako som už naznačil, hospodárska konjunktúra nám, pokiaľ bude pretrvávať, dáva šancu s imigráciou sa vyporiadať, ale k útokom ruskej propagandy, nebodaj ruských tankov potrebujeme ochotu vzdať sa na čas časti konfortu v ktorom žijeme, a k tomu naviac, ak bude treba aj odvahu bojovať a hlavne: súdržnosť, solidaritu. Tri veci, ktoré nám žalostne chýbajú.

Ako doplňok k úvahám P. Rojeka si teda myslím toto: - V prvom rade je nezodpovedanou otázkou, čo považuje Putinova administratíva za "národné hranice" Ruska. Je to priestor západných hraníc súčasného ruského štátu a jeho ázijská časť tak, ako ho vidíme na mapách s prepisom "Rusko"? Napriek takému obecnému vnímaniu územia štátu to pre ideu "národný štát" neplatí pretože, ak sa nemýlim, za Uralom žijú etnickí Rusi ako menšina. Všetci tam síce hovoria rusky, ale etnicky a kultúrne je to multikulty par excellence.

Napriek tomu je to historicky v prvom rade tento priestor. Pretože je tomu napriek veľmi početným etnickým menšinám tak, prečo by potom "národná hranica" nemala zahŕňať aj tie oblasti bývalého Sovietskeho zväzu, v ktorých dodnes žije rusky hovoriace obyvateľstvo? A ak je "národná hranica" Ruska v ponímaní Putina a jeho adminstratívno - oligarchickému entourage definovaná znakom reči, prečo by sa jeho záujem nemal týkať Rusov, ktorí žijú v štátoch s Ruskom súsediacich; nie je hybridná vojna na Donbase legalizovaním takej otázky? A napokon, aj keď veľmi ďaleko od nášho vnímania štátotvorných princípov, nedáva ortodoxia, v Rusku dnes už dovedená do temer dokonalej jednoty politiky štátu s politickými ambíciami ortodoxnej cirkve, dôvod k tomu, aby sa Rusko usilovalo o istý stupeň podriadenosti štátov s obyvateľstvom ortodoxného vyznania? Väčšina z týchto otázok sa zdá byť absurdná, ale, ako som podotkol na začiatku, Putin nikdy nedefinoval čo to je ruský "národný priestor", kde začína a kde končí. Preto je rozumné mať absenciu odpovedí na tieto otázky na zreteli.                 

                                                                                           - Môj konštrukt bezpečnostnej politiky Ruska, ako som ho popísal v dvanástich bodoch, nevylučuje názor P. Rojeka potiaľ, pokiaľ ide o využívanie "vonkajšieho nepriateľa" k upevňovaniu moci súčasného ruského establishmentu. Nepopísal som tento aspekt ruskej politiky, lebo som hovoril o inom a považoval som tento prvok Putinovej politiky za samozrejmý. Naopak, ak máme veriť tomu, že Putin iný cieľ než ovládnutie verejnej mienky a jej následné manipulovanie s cieľom udržať sa pri moci nesleduje, nezapadá do môjho dvanásť bodového konceptu samotná jednoúčelovosť takej stratégie. Aj keby sme totižto pripustili, že iná možnosť vládnutia na Rusi, než autoritárske ovládnutie spoločnosti neexistuje, musíme pripustiť, že by sa to dalo zvládnuť s oveľa menšími prostriedkami, než aké dnes Rusko na zbrojenie vynakladá. Je viac menej isté, že by ubratie plynu v zbrojárskych programoch dalo vláde možnosť použiť ušetrené prostriedky na zlepšenie hospodárskeho stavu veľmoci, čo by, spolu so strašením vonkajším nepriateľom, celkom iste výraznejšie prispelo k posilňovaniu pozície vlády a samotného V. Putina.

Námietka, že by znížením vojenského potenciálu Ruska trpel program rozširovania "národných hraníc", (ktoré samozrejme, rovnako, ako samotná vidina ruského neprekonateľného vojenského potenciálu utužuje zväzok imperátora so spoločnosťou), je síce na mieste, je ale ťažké, pretože odporujúce tomuto zámeru, prestaviť si, že by Rusko na jednej strane, v priestore Malej Ázie, v Čečensku, v Náhornom Karabachu a v Osetii a naposledy v Sýrii nezakryte použilo masívne nasadenie armády zatiaľ čo na Ukrajine tak neurobilo.

Neodvážilo sa k tomu kvôli susedstve Ukrajiny s Európou? Snáď, ale to len rozširuje počet nezodpovedaných otázok a tých je aj bez tejto príveľa k jednej, tak naliehavej téme. Jediným vysvetlením je rovnako neuveriteľný predpoklad, že sám Putin hrozbe zo strany Západu verí rovnako, ako verí právu postupného posúvania "národnej hranice". To by snáď mohlo vysvetliť predimenzovaný zbrojársky program bez zamerania na ohrozenie z Ázie a súčasne opatrné posúvanie hranice vplyvu na západ, to znamená v prostredí, ktoré si treba nakláňať a preto nie je vhodné použiť hrubú silu proti dotknutej spoločnosti; jednoducho hybridná válka...?

Tak či tak, ostáva otázka strategických cieľov/cieľa ruskej bezpečnostnej politiky tak neurčitá, ako je istá jej hrozba pre Západ. Ak je tak, potom by mala zostať predstava, že Rusko sa snaží zabezpečiť svoju bezpečnosť voči krajinám Ázie, ale paralelne - ako súčasť tejto stratégie - buduje svoje zázemie v Európe, v našom povedomí. Z jednoduchého dôvodu: v dôsledkoch pre našu bezpečnosť si obe predstavy neprotirečia. Je ale rozdiel v miere nášho ohrozenia. Ak je totižto ruský tlak na Západ len súčasťou vyššieho (obranného) strategického cieľa, ktorý leží v Ázii, je väčšia šanca zastaviť agresivitu Ruska voči nám.

Neviem sa ubrániť predstave, že Putin nosí v hlave geografickú hranicu svojej "národnej" politiky a celkom zvlášť sa neviem ubrániť tej predstave, že až tú hranicu dosiahne, začne svoj postoj voči Západu diametrálne meniť. Je dokonca možné, že by Putin rád pokračoval v dnešnom "drang nach Westen" rýchlejšie, aby nezmeškal ten deň, kedy sa Západu/NATO naskytne príležitosť k usporiadaniu svojich vzťahov s pragmatickou Čínou; pretože ani túto, aj keď v dohľadnej dobe zatiaľ veľmi nepravdepodobnú zmenu nie je možné vylúčiť...?! Ak je ale tak, potom by Západ mal Putinovi vyjsť v ústrety tak, že by mu dosiahnutie posunu "národnej hranice" priblížil. Samozrejme nie tak, že by mu nekládol odpor, ale naopak, tak, že by sa pokúsil v jeho predstavách hranicu, ktorú nosí v hlave posunúť čo najviac na východ. Napríklad tak, že by mu Západ dal jasne najavo, že jeho taktický prieskum brnkaním na nervy politického vedenia NATO, kam až tá hranica asi bude môcť byť posunutá, Západ rázne ukončí. Napríklad na turecký spôsob..., urobí koniec preletom ruských stíhačiek nad hranicami členských štátov..., samozrejme ako prvý krok presvedčovania V.Putina; takouto reakciou na jeho aroganciu zatiaľ len o tom, že nie sme až tak zbabelí, ako si myslí...

V závere svojej pozoruhodnej knihy cituje P. Rojek význmaného amerického diplomata G. Kennana z roku 2002: "Určitě jsme ještě nikdy nastáli tváří v tvář jasnějšímu testu národních hodnot, jak je tomu právě nyní. Bystrý pozorovatel nenajde důvody, proč bychom se měli stéžovat na výzvu, kterou Kreml předhazuje americké společnosti. Budu spíš vděčný Prozřetelnosti za to, že náš národ postavila před neúprosnou výzvu a způsobila tím, že balhobyt a bezpečí Američanů závisí na tom, jak sjednotí své síly a přijmou odpovědnost plynoucí z morálního vůdcovství, ktré jim výslovně určily dějiny."

A P. Rojek vzápätí komentuje tieto múdre a odvážne slová takto: "Díky konfrontaci s Putinem by si Západ mohl připomenout hodnoty, které ho utváří...Dnes se také naskýtá za posledních pět set let vůbec najlepší pŕíležitost obnovit myšlení v kategoriích stŕedoevropského myšlení. Védomí toho, že Rusko je upadajícím, nikoli obnovujícím se impériem, by nám mělo - o tom jsem přesvědčen - dodávat odvahu." Ja skromne dodávam: zlaté slová, ale záleží na nás...                                                                                                                         

- Záverom jeden faktom podložený úsudok k základnej otázke tejto polemiky s esejou, kto je agresor, Západ, či Východ?: Pre tú čast sveta, ktorá sa stala bohatou preto, lebo sa predtým stala technologicky najvyspelejšou a sebestačnou, (to zn. je vývozcom technológií) ale nesebestačná v zdrojoch prírodných, (je dovozcom surovín), je slobodný obchod otázkou prežitia. O tom, že obchod vo vojnových pomeroch svetovej ekonomiky upadá tou mierou, akou rastie napätie a vojenský konflikt, iste nikto nepochybuje. Aj preto je na mieste veriť tomu, že Západ - vývozca technológií a dovozca surovín - nepredstavuje pre Rusko žiadnu reálnu vojenskú hrozbu. Opačne to, bohužiaľ neplatí. Zdá sa mi, že v tom tkvie celé dilema zahraničnej politiky Západu voči Rusku. Je ľahkomyseľný každý, kto ho neberie vážne. A je prinajmenšom nezodpovedný každý, kto tak robí ak sa súčasne ocitol v politike.

- Zbytok eseje obsahuje už len, (tak trochu emocionálne podfarbené), úvahy na podporu toho, čo v nej bolo povedané skôr. Za povšimnutie ale stojí predposledný odsek predposlednej strany eseje. Zvlášť preto, lebo takto zjednodušene, čo ale znamená, že pre neinformovanú verejnosť lákavo, znehodnocuje to, čo si zaslúži keď nie uznanie, tak aspoň vecné posudzovanie:

"Děsí mne nebezpečná velmocenská osa Berlín - Paříž, která celý evropský cirkus od začátku diriguje....jedná a rozhoduje německá kancléřka a francouzský pan prezident! Proč?... ...Evropa snad má (nebo už ne?) svého prezidenta a ministryni zahraničí."(Viď posledný odsek state Quo vadis, Európa?). To sú silné slová. Pri ich čítaní mi bolo ľúto, že o veci viem tak málo. To znamená, že iba toto:

- Kritici EU, tak eurorealisti, ako euroskeptici, skôr než vyslovia práve túto kritiku, jedným dychom upierajú Bruselu aj Štrasburgu práve tie kompetencie, ktoré by orgánom EU  umožnili rozhodovať o tom, čo tím istým eurorealistom a euroskeptikom v konaní orgánov EU chýba, teda " O závažných unijních a světových záležitostech......o dluhové službě, občanských válkách, hospodářském embargu, migraci, migračních kvótách, atd...." (Viď tamtiež). Len čo komisia navrhla, aby policajné jednotky vytvorené z jednotiek členských štátov mohli vstúpiť na územie hraničného štátu únie s mandátom ochrany hraníc EU aj bez jeho súhlasu, zdvihla sa euroskeptrealistická vlna odporu. A to napriek tomu, že tí istí euroskeptrealisti kritizujú Brusel, že nerobí nič pre ochranu spoločných hraníc. A robia tak  napriek tomu, že dobre vedia, že Brusel nemá kompetencie rozhodovať o nasadení poriadkových síl na území členského štátu. Čudná logika....!!?)

Kritizujú vlastne všetko, snáď s výnimkou voľného pohybu osôb, tovarov a služieb. Ľudia krvnej skupiny Marine Le Pen od doby migračnej krízy kritizujú už aj voľný pohyb osôb Schengenské dohody. Naši eurokritici - na rozdiel od Marine, (pretože Francia je čistým donátorom) - nemajú námietky proti dotáciám z fondov EU, (prinajmenšom v dobe, keď sú vo vláde a dotácie EU im pomáhajú zostavovať rozpočty štátu.

A tak ma napadá logicky a vecne, sedliackym rozumom formulovaná otázka, ktorá by mohla napadnúť každého politického amatéra, akým som ja, keby nebol masírovaný protieurópskou propagandou: Kto má za EU rozhodovať o otázkach, na riešenie ktorých Brusel, ani Strasburg nemajú kompetencie, ak nie tí, ktorí "na to majú"?!

Stojí za zmienku, že citované texty by iste potešili bývalú ultrapravicovú, nie málo rasistickú, dnes " ideologicky umiernenú", ale vo vzťahu k integrácii Európy stále nepriateľskú Marine Le Pen, rovnako ako prezidenta Putina. Myslím, že nie je prehnané vidieť v jeho potešení priamy dôkaz toho, ako osožná, pretože aj v tomto prípade pre Západ posilňujúca, je európska integrácia.

Prvej polovici Veľmocenskej osi Berlín - Paríž, konkrétne kancelárke Merkelovej sa dnes vytýka hlavne to, že nabádala migrantov k príchodu do Nemecka, čím mala zvýšiť počet tých, ktorí sa na cestu vydali. Neviem čítať jej myšlienky a tak beriem za hodnoverné to vysvetlenie, že tak robila preto, aby kompenzovala dopad demografického deficitu na nemecký pracovný trh. Nech je tomu tak a nech je pravda aj to, že tým zvýšila hrozbu imigrácie. Jej kritici by si ale mali uvedomiť, že tak, aj keď snáď neúmyselne, kancelárka Merkelová prispela k tomu, že Európa získala čas na riešenie problému; od problémov Grécka s evidenciou utečencov, cez  vybudovanie ubytovacích kapacít v ostatných členských štátoch, až po jednania s Tureckom a akcie vedúce k stabilizácii pomerov na mieste konfliktov - v Sýrii. A to nehovorím o tom, že "pozvaním" utečencov do Nemecka odľahčila v tej dobe preťaženým štátom Východnej Európy. Že nakoľko to bolo dôležité, to ukázala situácia preplneného Maďarska.

- Aby som vyvážil môj kladný prístup k Západu ale hlavne v záujme pravdy ešte dodám nasledovné: ak som na niekoľkých riadkoch obhajoval inštitúcie, či orgány EU tak, že som poukázal na ich mizerné kompetencie, tak som tým nechcel poprieť nie málo chýb v ich činnosti. Jednou z nich, myslím, bolo zlyhanie v opatreniach, ktoré mali nasledovať najneskôr hneď potom, keď migrácia začala a Komisia EU (údajne) dala Grécku a Taliansku nie malé finančné čiastky na ochranu hraníc. To, že komisia nemá právo členským štátom nariaďovať čo a ako majú konať celkom iste neznamená, že nemá právo kontrolovať, či a ako sú jej/naše peniaze použité. Ona má, naopak, povinnosť tak činiť. A to neurobila.

Ak sa nemýlim v tom, čo som práve napísal, tak ide o veľmi vážne zlyhanie EU ako inštitúcie, ktorá má posilňovať bezpečnosť členských štátov. Dúfajme, že sa Komisia poučila a za peniaze dohodnuté s Tureckom za rovnakým účelom bude vyžadovať aj dohodnuté plnenie. Aj s ohľadom na toto zlyhanie poznamenávam, že, v rozpore s esejou, mi nebude vadiť, ak manko kompetencií/autority/akcieschpnosti Komisie nahradia akcie "osi Berlín - Paríž"; aspoň do doby, než orgánom EU s kompetenciami narastie aj rešpekt zo strany Východu. Ja ose Berlín - Paríž, na rozdiel od eseje, dávam k tomu súhlas. Mimo iného aj preto, lebo kedykoľvek som porovnával uvažovanie, spôsob riešenia nejakého problému a jeho výsledky u nás s tým, ako sa to darí  na západ od nás, vždy sme boli na tom ak nie mizerne, tak aspoň o niečo za EU.

Výnimku tvoria, myslím, že je tiež na mieste to zdôrazniť, rozhodnutia českej vlády, ktoré sa týkajú  migrantov. Okrem nášho nie dobrého vzťahu k tomu, čo prichádza zvonka, ktorému nás naučili dve totality a okrem nedostatku identity/solidarity so štátmi postihnutými migráciou, môže zakrátko byť naša skúsenosť s direktívnym spôsobom riadenia štátu a s ochranou hraníc, snáď skôr dobrá dispozícia do časov, ktoré prichádzajú. Samozrejme znova pod podmienkou, že naši politici nebudú tento náš sklon populisticky zneužívať a že budú nielen okolnosti, v ktorých budú rozhodovať, ale aj následky náležite zvažovať.

Než skončím polemiku, poznamenám ešte jednu vec: Ak si niekto myslí, že príčinou nie dobrého stavu fungovnia EU je ona sama, tak by si mal, okrem už spomenutého faktu manka kompetencií orgánov EU, uvedomiť, že temer všetko, čo sa nám na nej nepáči, sú "obyčaje" jednotlivých štátov, stavu ducha ich spoločností, stavu ducha nás všetkých.  

 

                                       ----------------------------  X   -----------------------------

 

Tu končím polemiku s esejou. Aby bola stráviteľná, mal som tak urobiť najneskôr na konci tretej strany. Nepodarilo sa mi to; mám príliš ťažkopádnu myseľ - zložito a komplikovane sa vyjadrujem a tak polemizujem na temer 50-tich stranách s jadrným textom, ktorý má len 11 strán.

K ospravedlneniu nech mi slúži skutočnosť, že esej je, naopak, síce jadrná, stručná, ale aj chudobná na fakty - argumenty. Čo ma ale najviac dvíhalo zo stoličky a nútilo rozpisovať sa, je to, že ide o otázky, ktorých rozuzlenie určí budúcnosť celých generácií našej civilizácie.

Preto, ak by som bol uspel natoľko, že láskavý čitateľ prisúdi mojej kritike eseje/mojim argumentom/mojim úvahám aspoň takú váhu, ako textu samotnej eseje, tak som naplnil svoje predsavzatie. V takom prípade mám nádej, že si čitateľ po polemike s esejou, všimne aj nasledovné riadky:

- S mimoriadne bystrým umom a na základe komplexných súborov informácií a faktov, jedným slovom odborne a fundovane, ale s diametrálne rozdielnymi závermi boli napísané dve obsiahle knihy, "Koniec dejín a posledný človek" F. Fukuyamu, (dianie, ako predmet histórie skončilo, liberálna demokracia je vyvrcholením dejín, všetci spejú k nej, atď.) a do opaku takéhoto záveru vyúsťujúci "Stret civilizácií" od S.P.Huntingtona, (Ľudstvo je odsúdené k permanentnému stretávaniu kultúr a celých civilizácií, pretože tieto predstavujú vrchol identity/príslušnosti ku skupine a túto človek, ako svoj priestor bezpečia chráni a bude chrániť v stretávaní/bojoch civilizácií ako najvyšších stupňov identity aj v budúcnosti...).

Ide vlastne o témy eseje,  brilantne skúmané a preto si myslím, že by bolo na škodu tejto polemiky nezahrnúť ich na margo mojich špekulácií aspoň tým, čo som o nich práve uviedol. Nič mi ale nerobí takú radosť, ako pohádať sa s autormi múdrych kníh. Je to rozkoš znásobená tým, že sa neprítomný autor nemôže brániť; moje víťazstvo je zaručené... preto sú knihy z mojej knižnice plné mojich nečitateľných múdier, ku ktorým sa zo zásady nevraciam; vždy keď som sa o to pokúsil a dokonca sa mi podarilo ich rozlúštiť, nevedel som pochopiť - ako sa ma raz jeden z mojich priateľov po prelistovaní akýchsi mojich špekulácií spýtal - "čo tým chcel básnik povedať". Keďže mi ale vždy išlo v prvom rade o moju dobrú povesť korektného človeka, tentoraz idem s kožou na trh; "nandám to" obom svetoznámym autorom verejne:

- Prvý úsudok pozorovateľa islamistického teroru a migrácie vedie k odmietnutiu "Konca dejín..." a za bezo zbytku pravdivé označí dielo S.P. Huntingtona. Nečítal a nepočul som za posledných vyše 10 rokov iné hodnotenie.

Ja si ale myslím, že to nie je úplné hodnotenie oboch kníh: - Akokoľvek sa F. Fukuyama (pravdepodobne) mýli v tom, že svet už vyčerpal idei, ktoré by mali potenciál privodiť dejinné zvraty (tvrdí, že ani Islam nie je schopný prísť s novou iniciatívou, ktorá by mohla privodiť "dianie" - v zmysle Hegelovej dialektiky), má pravdepodobne pravdu, keď usudzuje, že liberálna demokracia je posledná, pretože bezkonfliktná stanica vo vývoji spoločnosti. Neúspech všetkých socialistickch experimentov a pravicových diktatúr to, prinajmenšom na dohľadnú dobu, potvrdzuje.

Na poslednej strane svojej knihy Fukuyama  otvára ventil - pripúšťa jej prekonanie. (Cestu do dnešného stavu západnej liberálnej demokracie popisuje alegorickým obrazom putovania karavany povozov: "Některé z nich brzy a svižné dojedou do města...Pár vozů bude napadeno indiány a shoří vedle cesty. Jiní zjistí, že mohou z hlavní cesty odbočit na nějakou jinou, ale jak se nakonec ukáže, v horách musejí projet stejným průsmykem. I když jich většina pŕijede do stejného města, nemůžeme s jistotou védět, zda jejich pasažéri po krátkém rozhlédnutí neshledají nové prostředí nevyhovujícím a nevydají se na novou a ještě delší cestu."). Nepredkladá ale žiadnu víziu toho, čo by to, čo má liberálnu demokraciu prekonať, mohlo byť. A tak si aj na základe pozorovania celého dnešného sveta myslím, že sa nemýli. Snáď, a či radšej skôr dúfajme že je  len otázkou času, kedy aj povozy ostatných spoločností/civilizácií dôjdu do konečnej stanice, do liberálnej demokracie. (Súčasne by som pravda rád veril aj tomu, že bude v lepšej kondícii než v akej je v súčasnosti tá naša).

                                                                                                               - Huntington je jednoznačnejší. Nepripúšťa žiadne pochybnosti; boj kultúr je pre neho trvalý proces, bez pochýb pochádza z dôb, čo len ľudstvo pamätá a tak to bude vždy, bez ohľadu na spoločenské formácie. Myslím ale, že slabinou jeho úsudku je nereflektovanie podstatného rozdielu medzi minulosťou a súčasným stavom poznania prírody a spoločnosti a disponibility zdrojov (energie) a materiálnych statkov.

Vedné obory o človeku, spoločnosti a prírode, popri nebývalom zrýchlení procesov zmien, spôsobujú nielen naše očakávania toho, čo príde, ale aj skutočné premeny a čo sa zdá byť najdôležitejšie, aj paradigmatickú zmenu vzťahu človeka ako druhu k samotnému životu a zvlášť k existencii. Je pravda, že ide zatiaľ len o proces, naviac nerovnomerne rozšírený, to zn. rozšírený len tou mierou, akou dôsledky revolúcie v prírodných vedách zasiahli tú - ktorú oblasť sveta. Je to ale proces, ktorý mení vnímanie podmienenosti ľudského bytia - z fatalistického súboru predstáv o nej sa jej vnímanie dostáva do polohy racionálneho uvedomia si závislosti života na zákonoch prírody. Súčasne si ale človek uvedomuje, či, dokonca už verí, že táto paradigmatická premena nie je už iba možná, ním samým volená a dláždená cesta, ale neodvratný vývoj - jeho "osud".

Je preto možné, že akokoľvek dlhý a plný zvratov tento proces bude, neprestane a do života človeka prinesie zmeny, ktoré ho budú novou kvalitou existencie, jej novou paradigmou, nenávratne oddeľovať od zákonitostí jeho "živočíšnej minulosti". To ale neznamená, nič menej, než že sa zmenia aj zákonitosti, ktoré v nej platili, včítane atavistickej agresivity, ktorá sprevádza každú konfrontáciu, stret civilizácií nevynímajúc.

S mojou polemikou s esejou Quo vadis,... je to podobne,... Nič neplatí na tomto svete viac, ako biblické "Daj Bohu, čo je božie a cisárovi, čo je cisárovo". S tým rozdielom, že tento citát má trvalú platnosť, zatiaľ čo moja polemika s autormi dvoch bestsellerov posledného štvrťstoročia, platí len v mojej hlave. Zato ale nadobúda vesmírnu kvalitu: k trom rozmerom pozemským pribúda čas. V zmysle tohto sociálneho časopriestoru (v mojej hlave) platí, že v budúcnosti bude mať Západ, Východ, ale aj Islam inú podobu, iné kvality, iné ambície a tak ich budú rozlišovať iné, dúfajme že menej vyostrené antagonizmy, či dokonca novou paradigmou existencie ľudstva spájať jej spoločné nové znaky.

Kedy a či vôbec a ľudstvo dospeje do takého stavu, to dnes nikto nevie. Zatiaľ s istotou platí iba to, že sa toho napred treba dožiť. Preto sa ešte  na chvíľu znesiem na zem:

- Esej ma, ako som kdesi vyššie priznal, "nadvihla zo stoličky". Jednak preto, lebo obsahuje  jednostranné a k tomu extrémne formulované a bez argumentov tvorené závery, čo, ako je známe, nedobre slúži objektivite posudzovania každej, najmä zložitej témy. Celkom zvlášť ma ale esej nadvihla preto, lebo je nesmierne skeptická, (z toho moja replika v názve polemiky "...Quo vadis incredulus?"). a ako taká, vo svete, ktorý žijeme, aj nie málo nebezpečná.

Ide v podstate o banálnu skúsenosť každého z nás: Stupeň ohrozenia je až v druhom rade daný silou nepriateľa. Primárne ho, naopak, určuje sila/slabosť ohrozovaného. A tým sme my - Západ. Že skepsa na sile nepridáva, o tom niet pochýb. Ak ale zasiahne značnú časť spoločnosti, čo sa bohužiaľ deje aj v prípade iných tém, než sú esejou pertraktované, potom je čoho sa obávať.

Priamym dôsledkom skepse sú - popri strachu - hádky a nedôvera. Všetko dohromady násobí slabosť a posilňuje na duchu a povzbudzuje k trúfalosti druhú stranu. A to je presne to, čo sa dnes, bohužiaľ, v Európe deje. Kto neverí, nech aj tu použije ako lakmusový papier prezidenta Putina. Sotva by niekto mohol rozumne tvrdiť, že si praje zdravú a silnú EU. Sedliacky rozum nám skôr hovorí, že má z rozhádanej Európy radosť preto, lebo napomáha dezintegrácii EU. Tá Rusku, mimo iného, prináša nie malú pozičnú výhodu v jednaniach o dodávkach plynu a ropy, pretože je ľahšie jednať s rozdrobenou, než so zjednotenou Európou. (Čitateľa, pokiaľ to so mnou vydržal až sem, iste napadne, že tým argumentujem v prospech  európskej integrácie a bude mať pravdu).

- Všetky témy, ktoré sme - ja a autorka eseje, poohýbali, myslím, nie sú dohromady tak vážne, ako tri, ktoré sa podstaty EU bytostne dotýkajú: - Tou prvou je, myslím, prvoradý zmysel EU. Uvedomil som si ho hodne dávno, krátko po mojom prvom pobyte v Maghrebe. Po celú dobu mi chodilo hlavou zrovnávanie nás s nimi. Nielen rozdielov, ako som si to v mysli pomenoval - našej a ich "povahy", ale aj, a či dokonca viac, podmienok života - nášho a ich. (Tomu, čo som si pomenoval našou a ich "povahou" sa dnes hovorí "kultúrne rozdiely". Napriek tomu, že to je celkom iste učenejší pojem, myslím, že tak umelé pomenovanie prirodzenosti človeka - jeho "nátury" - sa môže diať na úkor hraníc a spektra v ktorom je dnes ten fenomén skúmaný).

Pozorovania, na ktoré som vtedy stačil neboli prevratné, (viď úroveň mojich špekulácií v tejto polemike k eseji... a to som o vyše polovicu svojho života múdrejší!?), napriek tomu by, spolu s príkladmi a spomienkami na tie časy, vydali niekoľko strán. Preto ich uvediem skomprimované:

Pokiaľ išlo o ich povahu, jej základný rys, ako som ho v chovaní k nám pozoroval bol ten, že, na rozdiel od našej neoceňovali, mierne povedané, ústretovosť. Podanú ruku považovali skôr za prejav slabosti, než dobrej vôle, (ktorá sa v našom prostredí naopak, síce už menej, ako v mojej mladosti, to zn. predchádzajúcou generáciou, napriek tomu ale ešte stále považuje za znak priazne hodnej ocenenia). Pokora sa mi tiež nezdala byť ich silnou stránkou. Skôr ňou bolo ich sebavedomé jednanie, založené často na ignorovaní faktickej hodnoty stavu veci/aktérov deja. Všetko toto dohromady vo mne evokovalo pocit nevraživosti, až šovinistickej agresivity. Je pravda, že to nebol obecný jav, ale tam, kde sa prejavil, bol nie málo intenzívny a hlavne: nevidel som k tomu dôvod, my sme predsa prichádzali s dobrým úmyslom pomáhať, dokonca za mizerné peniaze... Keď som takto oponoval, odpoveďou bolo: robíte to vo vlastnom záujme, ako Francúzi pred vami. Utvrdilo ma to v pôvodnom pozorovaní: sú to egoisti a svet pozorujú a posudzujú cez svoje videnie; ako hovorí ľudová múdrosť "Podľa seba súdim teba."

Podotýkam s platnosťou pre všetky moje závery a skúsenosti z krajín Maghrebu, ako ich tu citujem, že (1)ide o oblasť arabského sveta, ktorý bol veľmi výrazne formovaný tvrdým stretom so záujmami francúzskej menšiny ešte niekoľko rokov pred tým, čo som tam žil, (2)a tiež to, že ide o skúsenosti s prevažujúco mestským obyvateľstvom. Napriek tomu o tom hovorím, lebo to, čo som uviedol mimoriadne zapadá do troch charakteristík Arabov, ktoré som citoval na začiatku. Z niektorých publikácií a z médií ale viem, že v mentalite jednotlivých arabských spoločností/národov sú veľké rozdiely. To zdôrazňujem preto, aby som poukázal na ďalší prvok komplexnosti fenoménu migrácia a na potrebu zobrať ho do úvahy pri rozmýšľaní o nej.

- Pokiaľ išlo o podmienky života, myslím na objektívne, teda tie, ktoré neurčuje snaženie, ale vonkajšie faktory - príroda a jej bohatstvo, geopolitické postavenie a v ňom  more a blízkosť a dostupnosť technológií priemyselného sveta, masívna finančná pomoc rozvojovej krajine a celkom zvlášť jej bohatstvo pod zemou - ropa, plyn, fosfáty, formuloval som si to do jednej vety: On sa zobudí a má v dlani cca 0,8 USD, (spočítal som si to zo zverejnených údajov o exporte surovín a zo vtedajšieho počtu obyvateľov tej krajiny), ja sa zobudím a mám plné dlane roboty. (0,8USD na deň a osobu nebol ani vtedy žiaden zázrak, ale do štátnej pokladne to nasypalo cez 4 mld. USD za rok. A s tým sa už dá niečo počať...!?).

Prečo popisujem aj toto? Preto, lebo tým moja vtedajšia "skúsenosť s medzinárodnou politikou" nekončila. Krátko na to, v r. 1975 vypukla energetická/ropná kríza a ja som sa zhruba v tej dobe, či krátko predtým zo západnej tlače dozvedal o tom, čo sa po dnešok vyvinulo do zjednocovania Európy. (Pred vycestovaním za hranice Československa som o tom nemal ani tušenie).

Táto informácia vo mne vyvolala isté uspokojenie. Reagoval som tak na pocit agresivity časti spoločnosti v ktorej som žil, na našu závislosť na ich rope, ale aj na ohrozenie (vtedajšieho) Západu agresívnou ideologickou propagandou z Východu a, ako sa neskôr potvrdilo, aj na prípravu eventuálneho vojenského útoku z toho smeru na Západ. (Informácie o strategických plánoch SSSR unikli počas Jelcinovej prezidentúry zo zdrojov najpovolanejších a vzhľadom na charakter informácie aj najspoľahlivejších - z tajných archívov bývalého SSSR).

Považoval som za logické, že sa zjednotená Európa bude snažiť účinnejšie brániť revanši bývalých kolónií, (spôsobovanej mimo iného napr. tým, že tieto prechádzali na stranu SSSR), ale aj agresivite Sovietov. Jedným slovom: v mojom vnímaní bola bezpečnosť sveta, ktorý bol svetom mojich rodičov a celých generácií, prvoradým cieľom procesu európskeho zjednocovania.

Tento cieľ bol od začiatku procesu, od Schumanovej deklarácie o Spoločenstve uhlia a ocele aj deklarovaný. Svet sa ale radikálne zmenil. Zdá sa mi, že bežné mediálne hodnotenie tejto zmeny - reči o dôsledkoch vzniku multipolárneho usporiadania sveta, sú síce pravdivé a ich podstata je významná, ale to najpodstatnejšie je zmena pomeru síl v dôsledku procesu, ktorý sa deje paralelne, či skôr v rámci globalizácie. Tým procesom je zrod a spájanie sa - integrácia nových potenciálov ľudských, ideových, materiálnych, technologických a prírodných zdrojov. Nikto nemohol a nemôže zabrániť tomu, aby sa producenti ropy nespolčovali do kartelu OPEC, aby Pakistan nevyrobil jadrovú zbraň, aby sa, keď to okolnosti umožnia k tejto nedostali radikáli, aby Čína neinvestovala do zbrojenia a modernizácie armády a do budovania umelých ostrovov, aby sa Rusko nespojilo s Indiou v spoločných záujmoch vo vzťahu k Číne, aby, aby, aby...

...a to všetko, spolu s tým, čo som napísal o nechuti bohatého sveta viesť vojnu, znamená, že 65 rokov stará veta Schumanovej deklarácie "Spojenie národov Európy vyžaduje elimináciu odvekej opozície Francúzska a Nemecka.", je anachronizmom. Európa je vystavená iným hrozbám. V jej vnútri prežívajúce nevraživosti už nie sú rádu vojenského konfliktu. Celkom iste nie dotiaľ, kým bude prosperovať.  Európe hrozí podcenenie hrozieb pochádzajúcich zvonka, zvlášť z jej bezprostredného okolia. Prvoradým zmyslom európskeho zjednocovania v tejto situácii preto nie je zvyšovanie nášho konfortu, blahobytu. Ten, respektíve - v ideálnom prípade prebytky hospodárskeho rastu, ktoré ho sprevádzajú, (ak prebytky nie sú tvorené, tak základ hospodárskeho bohatstva a intelektuálna a technologická prevaha) - by mali byť len prostriedkom k dosiahnutiu stavu, ktorý je prvoradým úkolom každého spolčovania, počínajúc rodinou, cez obec a štát až po spolčovanie štátov do súručenstiev hospodárskych a obranných - k dosiahnutiu stavu bezpečného prežívania Európanov.

Pokiaľ nebudú mať európsky lídri odvahu povedať, že, (prinajmenšom v dnešnej situácii) , je toto a nie blahobyt prvoradým cieľom integrácie, dotiaľ bude stupeň nášho ohrozenia neprimerane vysoký. Neprimerane vysoký je stupeň nášho ohrozenia ale zvlášť preto, lebo, okrem našich početných zlyhaní žijeme v absencii vedomia európskej identity. Modernita sem, modernita tam, či sa nám to páči, alebo nie, ako živočíšny druh sme pod vplyvom zákonov prírody. Od včiel, cez stáda antilop, a smečky vlkov, až po ľudoopov nielen zoológovia, ale aj prostí pastieri oviec pozorujú, že sa každý druh chová pri ohrození rovnako - jednotlivci sa zhlukujú do skupín. Zvieratá do stád, človek do štátov a, ak to spoločné znaky a záujmy spoločností umožňujú a okolnosti si to vyžadujú, tieto sa majú združovať. V takom prípade je úlohou elít špecifikovať a vysvetľovať princípy novej identity tak, ako je záujmom jednotlivých spoločností osvojovať si ju.

Európania už medzi sebou nebojujú, ale necítia ani potrebu zhlukovať sa. Že prečo? Necítia ohrozenie. Naopak, v hypertrofovanom opare kresťanskej pokory a lásky k blížnemu v ktorej sme boli po stáročia vychovávaní, majú skôr podvedomý sklon k flagelantstvu. Z hypertrofovanej pokory pochádzajú snáď aj - namiesto prirodzenej ostražitosti, ktorou človeka obdarovala príroda - dva extrémne reflexy: na jednej strane, s podvedomím tejto slabosti, ako "znaku menejcennosti", vzniká a bujnie ako podvedomá obranná reakcia xenofóbia a, na strane druhej, kvitne nekritická zhovievavosť k cudziemu, (viď fenomén multikulturalizmu).

Trápne je na tom to, čo už vrabce na streche čvirikajú, že tento stav je neprimeraný spoločenstvu, ktoré číta 500 miliónov obyvateľov a vo väčšine ukazovateľov hospodárskeho, technologického, obchodného a intelektuálneho potenciálu je na prvom, alebo na jednom z prvých miest na svete. Táto neprimeranosť sa v medzinárodnej politike celkom prirodzene prejavuje ako neadekvátne manko rešpektu zo strany partnerov.

                                                                                               - Druhou vážnou témou európskeho zjednocovania je bezo sporu veľký súbor otázok, čo, v akom poradí, s akým akcentom a kam až so zjednocovaním zájsť preto, aby bola Európa dosť odolná, dosť schopná čeliť akútnemu nebezpečenstvu/ohrozeniu, ktorému je vystavená obecne - ako dôsledok vyššie popísaného latentného stavu slabosti a celkom zvlášť čeliť okamžitým stavom ohrozenia.

Platí to prirodzene aj pre úspešné zvládnutie hrozieb, akou je súčasná migrácia. Nie je predsa možné čakať od J. C. Junckera, že jeho komisia ochráni vyše 40.000 kilometrov dlhé hranice, ak ani v takýchto prípadoch nemá možnosť poveriť polície, či armády členských zemí ich ochranou a hraničné štáty mu nemusia dovoliť vstup ozbrojených jednotiek na svoje územie!?

Týka sa to ale aj rozhodnutí legislatívno-administratívneho charakteru. ako je napr. vyhosťovanie utečencov z dôvodov ich neprispôsobilosti a, ešte predtým, vyšpecifikovanie tých aktov, ktoré sa za takú neprispôsobivosť majú považovať, atď.. Tie by mali byť pripravované ak nie s predstihom, tak ihneď potom, čo sa ohrozenie, či len možnosť ohrozenia objaví na obzore. Nielen Brusel, ale aj členské štáty, včítane Nemecka reagujú s omeškaním. To je zvlášť nebezpečné, ak ho spôsobuje podcenenie rizika. Zdá sa, že akokoľvek si Nemecko prialo príliv migrantov, jeho reakcie nie sú bez tejto vážnej chyby.

Zmeny sa zrejme nedočkáme skôr, než sa právomoce orgánov EU a integrácia priblížia ohrozeniam a efektívnemu vedeniu Únie primeranému stavu. Platí to najmä o obrane, energetike, zahraničnej politike a o tých oblastiach, ktorými bude možné čeliť hospodárskym hrozbám - o daňovom systéme, financiách,  atď.

- Myslím, že s témou obranyschopnosti EU sú úzko spojené zvlášť dve veci:

(1)To, do akej miery je táto otázka chúlostivá, nevidíme najlepšie na spôsobe, ako o nej hovoria odporcovia zjednocovania, ale naopak, politici eurooptimistického prúdu. Používajú celú škálu postojov, temer vždy falošných: od popierania skutočného cieľa, cez odmietanie označenia "superštát", ktorým častujú EU euroskeptici, až po bojazlivé reči o tom, že veď na svete fungujú celkom dobre aj federácie. Zaujímavejším na tejto hre na slepú babu je takto fakt, že ani tí najzarytejší odporcovia zjednocovania nepomenujú vec správne.

Pravým slovom k pomenovaniu toho, čo sa, (chvalabohu) deje, totižto nie je ani jeden bežne používaný pojem. Nie je ním ani najvýstižnejšie aj keď pejoratívne označenie procesu - "plazivá integrácia". Zjednocovanie Európy nie je ničím iným, než tým, čo sa od nepamäti dialo a deje, keď má spolu žiť akékoľvek spoločenstvo, je to centralizácia moci. Výkonnej aj zákonodarnej, samozrejme.

(2)Druhá okolnosť je vlastne polovicou prvej. Otázkou nie je, či, ale do akej miery postúpiť Bruselu a Strasburgu kompetencie členských štátov. To pochopí každý, len čo si vypočuje prvú debatu dvoch strán, euroskeptorealistov a eurooptihujerov. Bude mu totižto jasné, že hranica centralizácie moci v EU, je pre prvých determinovaná mierou blahobytného prežívania, zatiaľ čo druhí ju posúvajú bližšie k hranici prežívania v bezpečnosti. Preto je tak dôležité, aby o tom už konečne politici začali ľuďom hovoriť otvorene. Ak totiž tú odvahu nájdu, nebudú môcť cúvnuť ani v spore, ktorý medzi sebou vedú; to je viac menej evidentné.

No a potom, ja si myslím, že až potom začne skutočná debata o miere centralizácie. Nebude to ešte začiatok plynulého prechodu do zlatého veku Európskej únie. Jednoducho preto nie, lebo jej dospievanie budú aj ďalej brzdiť nie malé prekážky zvonka, ale aj divergencie a neresti členských štátov, (viď ďalšiu tému). Mohla by ale, aspoň teoreticky mi to tak vychádza, (pokiaľ sa nezopakuje "Človek mieni a Pánboh mení."), začať skutočná racionálna debata o ceste k európskej jednote...

- Záverom k tejto stati si dovolím, trúfalo, ako to dokáže len nevzdelaný amatér, predložiť ešte jednu úvahu: v budovaní EU majú prevahu eurooptimisti a euroskeptirealisti sú v menšine. Keby tomu tak nebolo, EU by nerástla, ale sa, naopak, demontovala z "vôle ľudu". Je to demokratické, ale nemuselo by to byť vždy užitočné a za istou hranicou by to mohlo byť aj nebezpečné. Niektoré smernice niektorých bruselských byrokratov to potvrdzujú. Zatiaľ bez veľkých škôd a vďaka málo dôležitým agendám/oblastiam v ktorých sa to prejavilo aj bez vážneho nárastu deficitu demokracie. O strate suverenity členských štátov a občianskych slobôd, ako o tom hovoria niektorí euroskeptrealisti ešte zďaleka nemôže byť, zdá sa mi, ani reč....

Že je na škodu veci, ak skutočná debata ešte, (či skôr už dávno!?), nezačala, to som už naznačil. Nedá mi nedopovedať, čo si myslím o pozitívnej úlohe euroskeptrealistov, ktorých som v tomto procese zatiaľ len kritizoval. Zdá sa mi to dôležité, pretože sa regrutujú nielen z radov neoliberálov, ale aj, a to je to dôležité, z radov ľudí, ktorí myslia a cítia v duchu tradičného liberalizmu. Ak tieto dva príbuzné druhy dobre chápem, tak ten druhý je - na rozdiel od prvého - (viac) opatrný v pohľade na slobody "každého druhu pre každého", pričom slobody nestavia nad dobrý mrav ani ich nepresadzuje na jeho úkor.

Ak je to pravda, je tomu tak preto, lebo tradičný, "konzervatívne liberálni" liberáli majú historicky bližšie k pôvodu liberalizmu a tak historicky aj bližšie ku konzervativizmu. Na rozdiel od neoliberálov, ktorí kladú príliš veľký dôraz na neobmedzovanie človeka v sebarealizácii a tento rozmer liberalizmu - slobody jednotlivca kladú nad tradičné hodnoty minulosti. To jedincovi síce prináša slobody, ale bez primeraného dôrazu na jeho povinnosti to súčasne celú spoločnosť nebezpečne rozvoľňuje. Preto som vždy bol nedôverčiví k rečiam nášho bývalého prezidenta o jeho konzervativizme a naopak, napr. liberálnemu politológovi A. Tomskému verím, že jeho vyhranené konzervatívne prejavy mu idú z duše.

Popísal som to preto, aby bolo jasné, že som stále prívržencom integrácie Európy, aj keď teraz prehlásim, že euroskeptirealistami - liberálmi pripomínaný úbytok demokracie ako následok integrácie, (pre mňa centralizácie moci), môže byť tiež nebezpečný. Nielen minulosť Európy je plná príkladov zvratov vlády demokraticky zvolenej a dokonca aj demokratickej väčšiny do vládnutia, ktoré nemalo nič spoločné s liberálnymi pomermi.

Politológovia často pripomínajú úlohu, ktorú dnes plnia občianske združenia v udržiavaní demokratických pomerov. Dnes sú to ony, v minulosti to boli gildy, cechy, historické územné jednotky - grófstva, kniežatstvá, mestá s privilégiami od monarcha, atď., ktoré bránili tomu, aby v pomeroch po zavedení všeobecného volebného práva, demokraticky zvolené väčšiny "terorizovali" menšinu. Predtým sa často veľmi úspešne bránili pred zlovôľou monarchu a pred jeho absolutistickými ambíciami; viď príklad Anglie a jej dodnes spoločensko-politicky iný, stabilnejší stav než napr. stav Francie.

Preto si myslím, že ak je dnes Západ, zvlášť jeho európska časť ohrozovaná byrokraticko-populistickým málokonaním, prehlbovaným neduhmi niektorých praktík sociálnych štátov, môže sa zajtra stať tým, čo mnohí, na rozdiel odo mňa kvalifikovaní, nevylučujú: korisťou ultrapravicových trendov a dobrodruhov. Nie je tomu tak dávno čo sa to stalo, aby sa to nemohlo zopakovať spolu s následkami takého zvratu. Prvé náznaky sa ukazujú a ak sa im politici dokážu brániť, je to len vďaka akej- takej hospodárskej prosperite a možnosti rozprestierať sociálne záchranné siete v ktorých sa zachytávajú milióny nezamestnaných. Nebyť toho, demonštrácie Pegidy by boli celkom iste početnjšie až by sa dva prúdy nepokojencov spojili do toku, ktorý by mohol byť po čase nezvládnuteľný.

                                                                                                        - Treťou témou je stav západnej spoločnosti, jej "choroby". Ako pre každý živý organizmus, (ktorým každá ľudská spoločnosť bez sporu je), aj pre nás platí, že riziko vychýlenia jeho stavu k organickým poruchám sa zvyšuje, ak je vystavený náporu nepriaznivých okolností. Že je migračná kríza veľkým náporom, o tom dnes sotva niekto pochybuje.

Pred cca dvoma mesiacmi som počúval v televízii interwiev istého českého senátora. Sebavedomo sa bil do pŕs, keď hovoril o tom, aká absurdná je arogancia migrantov. Vzápätí vyslovil tú najsprofanovanejšiu frázu, pretože často vyslovovanú takými, ktorí práve v rešpekte pred ňou zlyhávajú: "Máme své hodnoty. Nikto nám nebude nařizovat, jestli mají naše ženy oblékat bikiny, nebo ne". Ako ho znám z jeho kváziliberálnych prejavov, ani si neuvedomil, aký trápny príklad našich hodnôt predhodil poslucháčom. O pár týždňov sa znova objavil v televízii. Novinár sa ho tentoraz pýtal, prečo nevyhovie občanom, ktorí sa znepokojujú nad neporiadkom, ktorý robia v meste, ktorého je starostom, arabskí hostia miestnych kúpeľov. Jeho odpoveď už nebola nabitá rozhorčením, skôr bola pragmatická: "Přináší to městu peníze, těch pár korun na upratání ulic se nám vrátí."

Tomu hovorím žvanenie o "hodnotách"! Problém je ale hlbší, než len prázdne reči o nich. Sloboda, (napr. nosiť bikiny), dodržiavanie konvencií (ktoré pán senátor, ako starosta porušuje a ktorých obecné rešpektovanie je ale tiež veľmi mizerné)..., atď. to nie sú žiadne hodnoty, to sú len stavy slobôd ku ktorým naša spoločnosť dospela. Skutočné hodnoty - princípy morálky a z nich odvodené spoločenské konvencie z našich životov vyprchávajú. Preto ich vlastne nie je možné ani popísať. A preto hovoriť o nich znamená napred vytvárať v našom každodennom živote nové formy a obsahy tých hodnôt, ktorými žili predchádzajúce generácie.

Ktosi múdri povedal, že národy, (či kultúry?), prežívajú na tých ideách, z ktorých vyšli. Ak si niekto myslí, že pravdou je opak, že k prežitiu potrebujeme nové, či dokonca iné hodnoty, (obyčajne sú nám predkladané znova len stavy slobôd, ale ešte vyššieho stupňa rozvoľnenosti, než v akom  žijeme), potom by si mal uvedomiť, že sa snaží o viac, než o čo sa snažili Adolf Hitler a Stalin. Nie je podstatné, že by mal, na rozdiel od nich snáď humánne - dobré úmysly. Podstatné je, že s hodnotami je to rovnako, ako so všetkým, čo slúži k udržiavaniu živého organizmu. Nie nadarmo sa hovorí, že "kôň žere seno a pes kosti". Spoločnosť ľudí, ako živý organizmus, nie je schopná stráviť inú potravu, než tú, na ktorej vyrástla. Inak by raz historici hovorili o Hitlerovi a Stalinovi ako hovoria dnes o Mojžišovi, Konfuciovi, Budhovi a o Kristovi. A takú možnosť, chvalabohu, poprela nedávna minulosť.

Náš problém nie je v nedostatku vynaliezavosti, náš problém je v jej orientácii. Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru a vášnivý včelár M. Maeterlinck napísal vo svojej útlej knihe "Život včiel", plnej popisu zázrakov zo života tohto hmyzu, jadrnú a pravdivú vetu: "Človek je schopný nepodriaďovať sa zákonom prírody a vedieť, kedy má, či nemá  túto schopnosť použiť. To je najvážnejší a najmenej osvetlený bod jeho morálky." Ak je ľudská spoločnosť organickým útvarom, tak je to preto, lebo sme každý sám a tak aj všetci dohromady jednou nohou stále v prírode a preto aj pod jej zákonmi. Jedným z nich je egoistická snaha každého tvora ohraničiť si a presadiť svoje životné potreby v kontakte s druhým jedincom. Tento stret dvoch jedincov je základom rovnováhy v prírode a táto je príčinou prežívania živočíšnych aj rastlinných druhov.

"Nepodriaďovať sa zákonom prírody" znamená ovládať ju. V živote vyspelej spoločností to, okrem iného, môže znamenať aj snahu človeka manipulovať seba samého, čiže celú spoločnosť. To je ten kritický bod jeho morálky v oblasti spoločenskej/politickej. Z Maeterlinckovej vety a priori plynie evidentná pravda, že človek je druh, ktorým končí reťaz udržiavateľov rovnováhy. Ak ide o rovnováhu v spoločnosti, musí, z predchádzajúceho to vyplýva, hľadať obmedzenia v sebe samom. V minulosti mu v tom pomáhal Boh. Dnes sme ho nahradili (iba!) zákonmi. Vtedy aj dnes to nefunguje bez pokory. To preto sú preexponované pravidlá/ciele neoliberálov tak nebezpečné, že pokora sa v nich ako dôsledok práva jedinca na tie najpriaznivejšie podmienky sebarealizácie nebezpečne vytráca.

A tak si myslím, že hodnoty, majú byť, skôr než pravidlá a výhody vedúce k navyšovaniu konfortu, také znaky existencie spoločnosti, ktoré spôsob ako ho dosahujeme regulujú. Ideálny stav, myslím, je regulácia na mieru, ktorá neškodí nielen tomu druhému, ale neškodí (premierou konfortu), ani tomu, kto sa oň usiluje. Z toho plynie, okrem pokory, ďalší znak skutočných hodnôt: skôr, než by nám ich niekto mal zaručovať, alebo dokonca vnucovať, mali by byť naším "vnútorným vybavením".

Naša civilizácia je poznačená viac, ako ktorákoľvek iná, pokorou človeka pred človekom. Je to, na rozdiel od spomenutých "hodnôt" pána senátora, skutočná hodnota; dnes bohužiaľ vyprchávajúca, ale, ešte stále prináša plody, v starostlivosti štátu o nás dokonca bobtná. Jej pôvod je vyše dva tisíc ročný, pochádza z teologickej predstavy človeka ako diela, ktoré stvoril Boh na svoj obraz, z čoho plynie rovnosť všetkých ľudí a celkom zvlášť pokora pred jeho dielom, každého pred každým - človeka pred človekom. Bola to pokora nielen zhora zjavená, ale aj zhora vyžadovaná. Mala takú istú silu, akú dnes cítia moslimovia z prikázaní Koránu. Jedna z otázok dneška preto znie: nahrádza súbor našich dnešných "hodnôt" tie, z ktorých naša kultúra a civilizácia vzišla? A vyrovnajú sa naše hodnoty silou, ktorou pôsobia (pozitívne samozrejme) na jedinca a cez neho na súdržnosť spoločnosti hodnotám tých, ktorí nás ohrozujú?

Je samozrejme nereálne čakať, že dnes, keď si každý stredoškolák po prvej hodine biológie urobí predstavu o pôvode života, bude idea z ktorej naša civilizácia vzišla pôsobiť silou, akou vládla zhruba stovke generácií pred nami. Je ale nie menej isté, že pokora pred zákonom a pred bohatstvom/silou štátu nemá tú silu, akú mala pokora spojená so strachom pred všemohúcnom nepoznaného. Nehovoriac o tom, že táto účinkovala aj v dobe núdze, zatiaľ čo pokora pred zákonom a pred bohatstvom účinkuje len do doby, kým sa nepominie. Štáty a celé civilizácie odchádzajú spolu s ich materiálnym bohatstvom; rozkladá ich bieda. S materiálnym bohatstvom to nie je inak: málokedy sa pominie preto, lebo bolo užitočne zužitkované; jeho úbytku predchádza bieda mravná.

Donedávna boli moslimský atentátnici často popisovaní, ako blúznivci, alebo nevzdelaní feťáci. Nezapadalo to do mojich pozorovaní z dvoch, už spomenutých pobytov v Maghrebe: stalo sa mi, že som pri návrate do týchto končín stretol bývalého bonvivána premeneného na striedmeho človeka. Prestal fajčiť a, ak predtým rád popil silné víno zo svahov Atlasu, stal sa z neho abstinent. Stretol som len asi troch, možno štyroch takých, ale ich zovňajšok a spôsob komunikácie zreteľne naznačovali, že prešli premenou.

Dnes sa už médiá o sfetovaných atentátnikoch nezmieňujú. Myslím, že je tomu tak preto, lebo si aj novinári uvedomili, že za sebevraždami bude niečo iné, že tí ktorí našli v sebevraždách nielen chýbajúcu identitu a cestu, ako sa zbaviť frustrácie, našli v nich aj naplnenie viery. Akokoľvek absurdne to znie, platí: nerozhoduje cieľ a činy; ani vtedy nie, ak sa priečia obecným mravným zákonom. Pre posudzovanie sily osobnosti jedinca, "sily jeho mravu", je rozhodujúca ochota priniesť pokornú obeť za vec, ktorú on považuje za správnu. Myslím preto, že spoločným znakom atentátnikov je skôr ich zanietenosť pochádzajúca z mravnej sily, než z nevzdelaného blúznenia. Atentátnikmi z 11.9.2001 boli tiež úspešní absolventi amerických a európskych univerzít. Preto sa mi nezdá byť pravdepodobné, že by v tejto disciplíne, akokoľvek sú ich činy absurdné a nezlučiteľné s obecnými zásadami morálky a práva, boli nielen fanatickí atentátnici, ale aj prevažujúca časť spoločností islamského sveta bez nádeje popasovať sa s nami...,aspoň dotiaľ, kým sa im nejakým spôsobom nevyrovnáme v práve popísanom ohľade...,prinajmenšom tak, že sa zamyslíme nad hodnotou hodnôt z ktorých predchádzajúce generácie čerpali silu budovať to, v čom žijeme, že to, v čom žijeme zrejme nie je až tak zlé, ak sa celý svet snaží prebrať základné princípy našej existencie, zvlášť ale tak, že si uvedomíme, že celá Európa vyšla z jednej idei a že tak máme šancu zúročiť ju znova: silou, ktorá vychádza z jednoty; ako inak?!

Európská únia je označovaná za príčinu všetkých neduhov, ktorými trpíme. Je to len ďalší sebaklam. Všetky "choroby" si do EU priniesli členské štáty z nedávnej minulosti. O tých našich postsocialistických súdny človek už vôbec nezapochybuje. To platí rovnako, ako fakt, že všetky naše "choroby" budeme môcť rovnako, ako zaisťovanie našej bezpečnosti, liečiť účinnejšie v zomknutosti než každý zvlášť. Myslím, že to nie je  fantazírovanie, ale realistická úvaha o veľkosti prostriedkov, ktoré má k dispozícii veľké spoločenstvo a naopak, o ich nedostatku, ktorým trpia malé skupiny. Platí to samozrejme len za istých kvalitatívnych podmienok. Tie ale limitujú tak malých, ako veľkých.

- Túto špekuláciu  som začal opisom interview istého českého senátora v televízii. Rozviedol som ju do známych, miestami aj do málo fundovaných/kvalifikovaných a preto trúfalých úvah. Nie sú ale k téme trojčlenky Západ - Východ - Islam irelevantné. Naopak, súvisia s ňou a to veľmi intenzívne; prinajmenšom cez dva aspekty našej existencie:

(1)Ako som viac razy poznamenal, miera nášho ohrozenia je v prvom rade závislá na našej sile/slabosti. Naša sila je, okrem znaku jednoty/pocitu spolupatričnosti/ochoty zjednotiť naše sily do spoločnej Európy, určovaná v prvom rade stavom toho, čomu sa tak trochu pateticky, ale nie mylne hovorí "mravná sila (spoločnosti)". A v týchto dvoch znakoch merania sily zaostávame, pretože zaostávame v ochote pokorne priniesť obeť v prospech celku; zaostávame za Východom, rovnako, ako za svetom moslimským. Rusi sú, aspoň zatiaľ, zomknutý okolo svojho vodcu ideou národnej jednoty, rovnako ako moslimovia Koránom. Západu chýbajú nielen skutočné hodnoty, ale aj zomknutosť.  

(2)Je to celkom iste väčší nedostatok, než za aký ho v časoch poznamenaných blahobytom a bezpečím považujeme. Zomknutosť a skutočné hodnoty robia spoločnosť odolnejšou. Nie je treba zoširoka vysvetľovať, že spoločnosť takto "usporiadaná" nielenže kladie prirodzené prekážky tým, ktorí ju chcú poškodzovať, ale tiež posilňuje sama seba cez sebavedomie, pretože jej práve toto dáva odvahu.

A tak ma napadá či ochota Nemcov, Švédov a napokon aj Francúzov, jedným slovom toho "pravého Západu", nie je - popri pokore človeka pred človekom, z ktorej plynie aj ochota pomáhať tomu, kto je v núdzi - určovaná tiež odvahou tohto druhu?!...; na rozdiel od nás, Slovákov, Čechov, Maďarov..., všetkých tých, ktorí sme boli dvoma diktatúrami zbavovaní hodnôt našich predkov a tak aj viery v seba samých, čo neznamená nič menej, než odvahy..., až sa z nás stali zakomplexovaní a bojácni ľudia, ustrašení z podvedomého pocitu vlastnej slabosti...?!

Zdá sa mi, že ide o vážnejšiu otázku, než aby sme ju vynechali z úvah, len preto, aby sme sa nemuseli za to hanbiť. Jednoducho preto, lebo aj táto otázka priamo súvisí s mierou nášho ohrozenia, a ak je odpoveď na ňu pozitívna, potom ju treba poznať, ako každú vadu, pretože len tak ju môžeme napraviť.

- Celkom na koniec sa vrátim k (i)migrácii. Nedopovedal som o nej na začiatku všetko, pretože jej vážnosť sa naplno vyjaví len na pozadí popisu nás - stavu našej civilizácie. Preto som o Západe, Rusku a Islame hovoril ako o trojčlenke; tieto tri sily tvoria akýsi náš vektorový priestor, ktorý udáva stupeň našej bezpečnosti/ohrozenia, o tom nie je možné rozumne pochybovať.

V celej polemike s esejou som rozoberal problém migrácie tak, že som hľadal v prvom rade pre imigráciu pozitívne argumenty. Platili, ako si dúfam čitateľ uvedomil, za istých okolností, čo som nie raz zdôraznil.  Ak som teda napríklad na začiatku, v polemike o Sýrii spomenul výroky F. Zakariu, (v bode (2) na str. 15), o tom, že obyčajní, diktátormi utlačovaní moslimovia sa v ich domovoch, na mieste nepokojov nezaujímajú o stret civilizácií, tak to neplatí absolútne, to zn. bez rozdielu miesta a času. Je to jednoúčelové konštatovanie; F. Zakaria ho vyslovil s evidentnou platnosťou pre okolnosť stretu časti spoločnosti s vlastnou kultúrou, konkrétne s utlačovateľmi, ktorí "vyšli z ich radov".

Že Zakariov výrok neplatí pre situácie za iných okolností, o tom svedčia - aby som ostal u našej témy - nielen nevraživosti medzi moslimami a menšinami v moslimských krajinách. Tie by bolo možné pričítať dnešnej vyhrotenej situácii, podnecovaniu zo strany fundamentalistov a radikálov. Takéto vysvetlenie ale neplatí vtedy, keď dochádza k znerovnoprávneniu menšín, včítane kresťanských napr. tak, že je im inštitútmi štátu bránené vo výstavbe kostolov. Neviem, pretože mi to vzdelanie neumožňuje, či sa už jedná o stret civilizácií, ale myslím, že za stret kultúr by to aj vzdelaný kultúrny historik označiť musel?

A Zakariov výrok už vôbec neplatí v situáciách, v ktorých sa moslimovia dostávajú v tak významných počtoch do nášho, na tradícii pokory človeka k človeku založenej, (či skôr doznievajúcej?!) kultúry, v ktorej už významné moslimské menšiny žijú. V tejto situácii je nielen na mieste, ale aj povinnosťou elít, najmä elít politických robiť tak, aby ich činy, od verejných vystúpení až po rozhodnutia v postavení výkonnej moci boli poznamenané zvážením všetkých okolností a uplatnením všetkých možností ochrany našej kultúry, akokoľvek je pošramotená. Vždy so zreteľom na tri skutočnosti: (1) tú, že migrácia je síce nezvratný proces ale je možné a oni sú povinný ju regulovať, (2) tú, že sme povinní, v prvom rade vo vlastnom záujme rešpektovať skutočnosť nášho členstva v EU, so zreteľom na to, že celý problém migrácie zvládneme rovnako, ako ostatné výzvy globalizovaného multipolárneho sveta len spoločnými silami, čo znamená v prvom rade byť solidárnys tými štátmi, ktoré sú ako prvé zasiahnuté imigráciou.(3 A nakoniec so zreteľom na to, že je ich povinnosťou posilovať "stav nášho ducha", čo v ich prípade znamená v prvom rade zriecť sa populizmu a hlavne byť vzorom v mravnom ohľade, byť mravne integrálnymi osobnosťami, pracovať dňom a nocou na tom, aby museli tí, ktorí k nám prichádzajú na nás hľadieť s rešpektom. Len tak totižto môžu naše politické elity od nás čakať a vyžadovať rovnaké chovanie...

Tým to ale len začína. Pokračovať to musí našou podporou v prospech konania našich (skutočných) politických elít. V skutočnosti ide o prvú podmienku. Elity totižto nič nezmôžu bez podpory tých, ktorým majú (aj takto) slúžiť.

Spoločnosti Západu sú v postojoch k imigrácii rozdelené na dve protirečivé skupiny. O prvých hovoria v Česku tí druhí, že sú "sluníčkáři". Pomenovanie naznačuje, že má ísť o ľudí, ktorí veria, či hľadajú pohodu (slniečka) v (postojoch k problémom) spoločnosti. Názov vznikol, ak sa nemýlim skôr, než začal obecný diskurz o (i)migrácii, presnejšie povedané hádka každého s každým. Človek by od nich čakal, že sú to "pohodoví" pacifisti. Správy o ich chovaní ale hovoria, že sa vedia rozčúliť temer rovnako, ako ich úhlavní nepriatelia, až po extrémne pravicových a rasisticky nabudených krikľúňov. Nie čudo! Prvý ako druhý patria k tým, o ktorých hovoria psychológovia, že trpia na "ozvenu viery": nepotrebujú argumenty a už vôbec nepotrebujú rozmýšľať, či dokonca pokorne načúvať, stačí im veriť vlastnej pravde a keď sú im predložené nezvratné argumenty, odpovedajú: "No..., je to pravda, nestalo sa to, ale mohlo by sa stať". Tam, samozrejme končí rozhovor a bohužiaľ, čo je rovnako nebezpečné ako všetky naše "choroby", tam končí aj plodný verejný diskurz.

Že nakoľko je aj toto vážny problém, to možno demonštrovať na postojoch niektorých z našich elít, napríklad duchovných jednotlivých cirkví, ale aj politikov. Myslím práve na tých, ktorí, s nadsadením povedané, presadzujú pomoc migrantom až do roztrhania tela. Vychádzajú z teologickej príbuznosti kresťanstva s islamom a z morálneho kódexu našej civilizácie. Zabúdajú ale na to, že človek sa skladá nielen z ducha, ale aj z tela. "Vydať dušu za niekoho", je iste správne. A keď ide o život, ktorý si utečenec zachraňuje útekom k nám, tak je správne nielen vydať dušu, ale sa zriecť aj časti majetku a pohodlia v jeho prospech! Nemyslím si ale, že je správne nepoznať hranicu a zájsť tak ďaleko, aby to ohrozovalo našu civilizáciu...!?

- Žijeme v dobe, ktorá je poznačená, ako som už spomenul rozvoľnenosťou. Tá postihuje tak jednotlivcov, ako - cez nich, celé spoločnosti. V oboch týchto rozmeroch je prítomných niekoľko sprievodných javov. Myslím, že prvým je už niekoľko rokov pozorovaný zdanlivý paradox nárastu demokracie/slobôd a súčasný pokles úcty k demokracii. Zdá sa mi, že druhá najvážnejšia porucha v našom postoji k tomu, čo by sme mali chrániť - k demokratickému usporiadaniu spoločnosti, je primárne zapríčinená zložitosťou našej modernej civilizácie. Zo dňa na deň narastá jej komplexnosť. Je to jedna z príčin snáh o zjednodušovanie úkonov a operácií spojených s každodenným praktickým životom každého z nás. Celkový trend ale neovládame.

Prirodzená snaha navyšovať náš konfort spojená s technologickým pokrokom rozmnožuje prvky prostriedkov existencie nielen každého jednotlivca, ale, a to je nebezpečné zvlášť pre spoločnosť, aj prvky nástrojov štátu, jeho inštitútov a tiež vzťahov štátov tak v priestore politickom, ako hospodárskom a mocenskom. Ak bol v dobe manufaktúr konkurentom, alebo partnerom ten štát, ktorý začal prvý využívať parný pohon, ešte pred troma desaťročiami ten, kto bol schopný vyrobiť jadrovú zbraň, alebo - v pozitívnom prípade - vyrábať jadrovú elektráreň, dnes sa musia štáty spojovať v kozmických programoch, alebo - v negatívnom prípade - k obrane proti kybernetickým útokom. So zložitosťou technológií rastie prirodzene aj zložitosť hrozieb a s nimi aj zložitosť obrany proti nim.

To je štádium v ktorom do procesu vstupuje výraznejšie, než v procese "prirodzeného rastu", politika. Tým to ale nekončí. Do hry sa pridá nutnosť utajovania. A v tejto fáze je do nej, znova výraznejšie ako v procese "prirodzeného rastu", vťahovaný občan. V lepšom prípade neinformovaný, krátko na to ale dezinformovaný jednostrannými správami médií. A aby ten zmätok bol dokonaný, občan je zahŕňaný, v lepšom prípade nezaujatými, v horšom prípade účelovými informáciami tak dlho, až je svätosväte presvedčený, že o všetkom vie a tak má na všetko aj správny názor. Aký, ak nie, (reflektovaním katastrofických správ z médií), negatívny...

V tejto chvíli nastal ten pravý okamih pre demagógov, populistov a manipulátorov všetkého druhu, jedným slovom "sebarealizátorov": on totižto nikto nevie všetko, ale jediní, ktorí to popierajú sú vyššiecitovaní; všetko vedia, negativisticky popisujú stav vecí a pozitívne svoje "zásadové riešenia". Kto neverí, nech sleduje konanie napríklad niektorých z tých, ktorí sedia v najvyšších kreslách českej a slovenskej politiky.

Celý náš problém, zdá sa mi spočíva v tom, aby sme sa dostali z gravitačného poľa tejto čiernej diery. Nie je to až tak zložité, čo ale neznamená, že to nie je veľmi ťažké. Ak máme uspieť, potrebujeme istú, nie až tak veľkú dávku pokory k tomu, aby sme si uvedomili, že žiaden z nás nemá na to, aby rozumel všetkému. Keď to pochopíme, potrebujeme novú, tentoraz ale veľkú dávku pokory, k tomu, aby sme vzali na vedomie, že nemôžu byť splnené priania všetkých na všetko, rovnakým dielom...

Ak by sa nám takto podarilo pochopiť, že opak je cestou do pekiel, potom nám už ostáva len malý krôčik k tomu, aby sme nevolili do vládnych kresiel takých, ktorí majú pre nás na všetko jednoduché, alebo príjemné riešenia, ale takých, ktorí nám napred vysvetlia prečo také riešenia do pekiel vedú, naznačia nám úskalia svojho programu a uzavrú s nami korektnú dohodu o miere pokorného odrieknutia sa toho, čo sa nedá dosiahnuť v prospech toho, čo sa dosiahnuť dá.

To je všetko. Zbytok, ten je ale už na nás. Roboty ostane pre nás aj potom viac než sme jej týmto spôsobom naložili na politikov. Pretože dať do poriadku veci tak, že zlých vynecháme z hry a poveríme  nápravou vecí verejných tých správnych mužov a ženy  je celkom iste ľahšie, než dať do poriadku seba samých. Dokonca aj vtedy, keď by sme to mali urobiť vo vlastný prospech..., už je raz tak a inak to nebude.

Viem, že som popísal ideálny postup, lepší by nenapísal žiaden "sluníčkář". Viem tiež, že som sa takej chyby dopustil v týchto špekuláciách nie raz a aj to, že ide o bohapustý idealizmus.

Viem ale tiež to, čo neberieme na vedomie skôr, než nás okolnosti prinútia vziať to na vedomie. Česi tomu hovoria že "nouze naučila Dalibora housti". Príbeh Dalibora z Kozojed je v skratke paralelou k nášmu: hrešil proti dobrým mravom a bol za to potrestaný. Nenapravilo ho to, pretože mu neostal čas na nápravu, stihol ho hrdelný trest. Nie je vylúčené, že my by sme mohli mať väčšie šťastie; že totiž migračná vlna prišla ako varovanie pred dvanáctou hodinou a ak nás šťastie bude ešte chvíľu sprevádzať, mohlo by sa stať, že sa zo slniečkárskej idyly stane vďaka migrácii katarzný, očistný a posiľujúci príbeh.

Nebolo by to po prvý raz v dejinách našej civilizácie; dokonca by to po prvý raz nebolo ani v krátkej histórii Európskej únie. Spomeňme si len na to, ako skepticky sa vyjadrovali euroskeptrealisti o "južnom krídle" EU. A pozrime na stav Portugalska a Španielska dnes. Portugalsko pred cca dvoma mesiacmi oznámilo, že už nepotrebuje finančné injekcie a Španielsko má jeden z najvyšších rastov HDP v EU. A Grécko? Kancelárka Merkelová a prezident Hollande sa s Tsiprasom trápili do úmoru, zatiaľ čo tí istí skeptorealisti ich, zvlášť kancelárku, mali za naivných bláznov. Dnes je Tsipras vzrorným žiakom v kurze reštrukturalizácie gréckej ekonomiky, ktorý vedie Komisia EU. (Mimochodom, nepripomína to predvolebné heslá a povolebnú prax vlád Smeru po páde druhej Dzurindovej vlády!?)

Samozrejme že ani jeden z týchto príbehov ešte nie je u konca. Ale čo je u konca na tomto svete? Veď ani európska integrácia ešte neskončila! A je vôbec rozumné priať si nejaký koniec?!

Sú to otvorené otázky a je to tak dobre. Samozrejme len vtedy, ak nebudeme nečinne čakať na ďalšiu katarziu, ale urobíme všetko pre to, aby nás budúca kríza zastihla posilnených z tej/tých, ktorú/ktoré práve prežívame. Ak sa to podarí, budú raz o nás hovoriť, že sme urobili pokrok...; samozrejme, pretože pokrok sa rodí z prekonávania prekážok. Alternatívou k nemu je stagnácia, alebo bankrot...,

...ak ale zoberieme do úvahy validitu mojich špekulácií, z čoho nám vyjde, že "boli aj múdrejší a predsa sa splietli", tak je viac než pravdepodobné, že sa udeje niečo celkom iné, než stagnácia, či bankrot: Európa, ako to už ktosi múdry napísal, jednoducho stmavne. Pretože som mazaný chlapík, premýšľal som aj o tejto alternatíve. Nič som nevymyslel; došiel som znova iba ta, kam som sa dostal už na prvých stranách týchto špekulácií: na barve nazáleží, lebo je to len obal, forma. Veci neskončia stagnáciou, dokonca ani bankrotom, ak nestmavne to, pre čo našu civilizáciu v minulosti rešpektoval zbytok sveta. Ak ostane biely, to znamená novo definovanými hodnotami minulosti naplnený obsah našej civilizácie. Stálo by to za pokus. Pre začiatok možno postačí, ak prekonáme krízy, ktorým nie je možné sa vyhnúť. Ako? V čo najužšej jednote a s vedomím identity,  solidárne. Ako inak?!       

                                   ------------------------------- x ------------------------------

- Skončil som. Úprimne priznávam, že mi to pomohlo. Asi ako veriacemu človeku spoveď. V mojom prípade ale skôr preto, lebo som sa vyžvanil. (Mám z toho aj osoh. Zlepšil som sa v klepaní do klávesnice môjho laptopu. Začal som jednoukazovákovým klepaním a skončil obojukazovákovým!). A rozhodol som sa, že to pošlem mojim kamarátom a priateľom, ktorí nemajú na špekulácie o týchto témach toľko času ako ja; časový milionár. Urobím tak, aby ich to pobavilo a snáď aj zaujalo. Je pravda, že som často iba bohapusto špekuloval. Napriek tomu dúfam, že moju polemiku s esejou, rovnako, ako v nej citované pasáže eseje so záujmom prijmú. Bola by to pre mňa satisfakcia preto, lebo z oboch textov vykukuje, zdá sa mi, zložitosť nášho postavenia v súčasnom svete. Ak je tak, potom by ten samotný fakt mal byť výzvou. V prvom kroku výzvou k otvorenému, uváženému a zodpovednému diskurzu. V každom prípade pod vedením kompetentných, pokorných, veľkorysých a odvážnych, v žiadnom prípade nie populistických, bezbreho egocentrických a narcisných jedincov !

 

V Prahe 3.3.2016                                                                                                     Mýtňan  

                                    

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

EKONOMIKA

Štát chce rozbehnúť elektromobilitu. Dá vám 5000 eur na auto

Úspešnosť dotácie je otázna.

KOMENTÁRE

Prečo sa chce Bednár zhovädiť ako propagandista premiéra

Tomáš je z iného sveta, jemu sa dá rozumieť.


Už ste čítali?