MODERNITA a POLČAS GLOBALITY: Šanca pre nás, príležitosť pre elity?

Autor: Ilja Hilmer | 14.10.2016 o 0:00 | (upravené 16.10.2016 o 11:33) Karma článku: 0,00 | Prečítané:  51x

Pokiaľ ide o bohatstvo a "vedomosti", žijeme hviezdne roky demokracie a predsa...! Ako sa podieľajú politici na našich problémoch? Nezlyhávame aj my sami? A čo elity?!...

MODERNITA A POLČAS GLOBALITY: ŠANCA PRE NÁS, PRÍLEŽITOSŤ PRE ELITY?

(Špekulácie o našom raste a prežívaní v paradoxoch a imaginárna(?) výzva elitám...)

 

Začalo to pred dvoma tisícročiami, raz to skončí.

Nie málo skutočností nasvedčuje tomu, že by si tí, čo prídu po nás s údivom mohli položiť v spojitosti s poruchami našej kultúry a civilizácie, ktoré práve žijeme, otázku: Čo spôsobilo, že navzdory ich ohromujúcim vedomostiam o prírode a zvlášť o človeku - o sebe samých, podnikali tak málo pre nápravu a pre svoje prežitie?! Nebude to po prvý raz v dejinách, čo ich zvedavosť ostane neuspokojená. Jadro tej otázky sa v rôznych obmenách natískalo v spojitosti so zánikom každej civilizácie; vždy s rovnakou naliehavosťou a iba s malou obmenou záhady, ktorú mala odpoveď objasniť. Preto niet dôvodu myslieť si, že to v našom prípade bude inak..., až práve na fakt ohromujúco veľkého a nie málo celistvého súboru racionálnych vedomostí; pretože tento minulým civilizáciám chýbal, čo ich tak trochu ospravedlňovalo.

Ako dôsledok tejto skutočnosti, sa ale - na rozdiel od kolapsov dávnych civilizácií - zabúdanie,  ktoré je prirodzeným sprievodným znakom konca existencie každej veci, bude diať inak. Našim odchodom zo scény po väčšej časti znakov veľkej civilizácie, ktorú Západ predstavuje, neostane ani dočasné vákuum. Tí, ktorí prichádzajú a ešte len prídu, už dnes, vďaka  dokonalému zdieľaniu našich "vedomostí" naprieč celou planétou, tieto preberajú a nakoniec preberú v plnosti. Z prirodzenosti procesu zaujmú niektorí z nich aj náš životný priestor a nie je nič mimoriadne na tom, že prinajmenšom nám sa zdá byť správne aj to, že preberú aj naše "mravy". Napokon, prečo by tomu malo byť inak, keď sú "vedomosti" a "mravy", tieto fundamentálne znaky ľudského bytia práve tým, čo cez skutočnosť ich nepretržitého zdokonaľovania vnáša do dejín linearitu. To slovo nie je abstraktným teoretickým pojmom, je to jav, realita: dianie jedným smerom a v ňom neodvratný vývoj; občas úpadok, ale v konečnom smerovaní rast.

Napriek faktu ustavičného opakovania cyklov zrodu - vývoja - starnutia - umierania, ale tiež dočasného úpadku a znovu povstania/zrodenia..., vstúpilo toto slovo/pojem - v skutočnosti akési zo strán ohraničené predlžovanie procesu vývoja, do bytia človeka. Stalo sa tak dávno pred prvými pokusmi človeka zaznamenávať písmom, ale aj pred pokusom zobrazovať deje a veci. Pomalším tempom a s väčšími prepadmi - často až k základom živočíšneho prežívania - viedol princíp linearity aj do vyššieho stupňa mravného uvedomenia a krátko potom aj do mravnej praxe. Predstavy starovekých Egypťanov, (založené na pozorovaní opakovania prírodných javov a cyklov v prírode a vo vesmíre/na oblohe), ale tiež Izraelitov a spočiatku aj Rimanov o tom, že "svet žije" cez opakovanie, boli prekonané aj vďaka tomu, že si človek uvedomil svoje výnimočné postavenie, svoju dôležitosť; keď pochopil, že je nielen objektom, ale tiež subjektom/strojcom "diania". Toto uvedomenie prináša nevyhnutne pocit zodpovednosti za činy a táto nemôže ostať bez následkov vo vedomí mravnom...

Ako každá zmena/posun vo vedomí (najcivilizovanejšej časti) ľudstva aj táto musela viesť k rozporu medzi oficiálnym vedomím, v tej dobe tvoreným výlučne z teologickej množiny možných interpretácií existencie a bytia, a "nadobúdaným" vedomím. Zdá sa byť neprirodzené myslieť si, že nebolo súčasťou tohto uvedomovania aj poznávanie, že človek je jedinou hmotou, ktorá vníma nielen seba samého, ale aj deje vo svojom okolí v kauzálnych súvislostiach.  A vedomie, že je súčasťou vesmíru k tomu všetkému zrejme prispievalo. Princíp linearity je prítomný ako súčasť bytia, ako princíp vývoja od nepamäti, pochádza zo zákonov prírody; sám vývoj pochádza z najsilnejšieho pudu každého živého organizmu - z toho, čomu u človeka hovoríme veľmi zreteľne sebectvo, egoizmus. Preto nie je dôležité skúmať kedy napadlo prvého človeka že je subjektom dejín a vládcom svojho osudu. Prorok a filozof ideu prinášali, ale silu sme jej mohli dať až my - masy. Aká veľká a ničivá môže byť o tom hovorí príbeh prvých z nás - sansculottov Francúzskej revolúcie. Podobáme sa im sklonom k radikálnym jednoduchým postupom nápravy vecí verejných, až na to, že oni ešte neboli hýčkaní slobodami demokracie. O tom až za chvíľu.

Predtým sa ešte hodí pripomenúť, že žijeme v relatívne veľkom konforte a ten má počiatok. Prišiel totižto čas, keď si človek linearitu dejín uvedomil a preto vložil do svojho myslenia času aj jediný začiatok. Teológia a kultúra, ktoré po dve tisícročia plodili/formovali našu civilizáciu stanovili tento bod do roka a dňa v ktorom sa podľa biblickej tradície narodil autor našu civilizáciu formujúcej idei. A nielen to. Snáď na znak a z úcty pred jej ešte staršími koreňmi než bola idea sama, zaviedli naši predkovia ako prví aj meranie času pred týmto dňom; opačným smerom - od bodu nula smerom k tomu, čo ho predchádzalo. Tak vznikol kalendár, z ktorého sa počítajú dni, mesiace a roky po a pred narodením Krista. V bežnej komunikácii spojenej s časom je tento dnes používaný na celej planéte. Jeho posledná, druhá verzia dostala meno po svojom autorovi, pápežovi Gregorovi XIII.

Domyslieť ten proces do praktického vyústenia, čo znamená z myšlienky proroka a filozofa do "pohybu más", aj keď len vo veľmi hrubých rysoch, ale znamená uvedomiť si tiež to, že pocit bezmocnosti človeka, v tej dobe bezpodmienečne spojený s "cítením/vnímaním" transcendentna prerástol do prežívania tejto nezreteľnosti - vyústil do "viery" a z toho všetkého do pocitu pokory.  Je na mieste myslieť  na to, pretože pokora v kresťanskej kultúre, odvodená od teologickej predstavy človeka ako Božieho diela a z nej odvodený princíp rovnosti všetkých ľudí, viedol celkom prirodzene nielen k univerzalite kresťanstva - viery, ale aj k univerzalite kultúry, ktorú kresťanstvo splodilo.

Veci išli cestami prirodzenosti ďalej a tak sa mravný kódex kresťanstva, budovaný temer výlučne na predstave pokory pred Božím dielom, síce len veľmi pomaly a s mnohými, často neľudskými až zlovestnými poruchami, prenášal aj do bežného života. Tak sa rodila kultúra, ktorá v sústavnom spore pokory s egoizmom, obmedzovaním rastu jeho ničivých hrotov potom, čo sa uvoľnil jeho tvorivý potenciál,  vytvorila našu civilizáciu. Podľa múdrych hláv spomedzi nás, ale nepriznane aj podľa hláv tých, ktorí sa nás snažia dobiehať, ide o najdynamickejšie a pritom najvľúdnejšie usporiadanie existencie ľudských bytostí v akom kedy človek žil. Veľké zrýchlenie a demokratizácia dopravy a elektronické nosiče informácií nám dávajú možnosť pozorovať túto pravdu cez spoznávanie druhých. My túto možnosť bohužiaľ využívame skôr na leňošenie v "turistických rajoch"; sme povrchní, nevďační, sebamrskačskí ?..., ťažko povedať, najskôr to všetko dohromady a ešte niečo k tomu. Isté je len to, že tým škodíme sebe samým. Nepoznáme svet, často si idealizujeme jeho iné módy existencie, než je náš, sme pyšní a súčasne (paradoxne) strácame sebavedomie; strácame kriticky vyvážený pohľad na seba samých a cez nás, bez toho, aby sme si to uvedomili , aj na tých, ktorí nás vedú. To preto si niekedy nevieme vybrať tých správnych; v konečnom dôsledku nás to oslabuje. Pokúsim sa o tom špekulovať v ďalšom texte, zvlášť v predposlednej stati.

Bolo treba niekoľko stáročí na to, aby sa z výrazne rozdielnych divošských a na lúpeži budovaných pohanských kultúrach desiatok národov, etník a kmeňových zväzov, ktoré v priebehu niekoľkých storočí na prelome antiky a stredoveku migrovali do Európy  vytvorilo to, čo je dnes po pravde považované za plod kresťanskej kultúry - za univerzalitu našej, (dnes už sekulárnej), civilizácie. Že je tomu tak, o tom svedčí fakt, že temer celý svet preberá nielen naše "vedomosti" a ich materiálne produkty, ale aj základné horizontálne agregáty a vertikálne štruktúry usporiadania našich životov. Robia tak prinajmenšom v hrubých znakoch aj tí, ktorí sa napriek nie malým politickým výhradám a konkurenčným záujmom k tomu nehlásia, alebo nami dokonca z ideologických dôvodov pohŕdajú, či dokonca opovrhujú.

Kresťanstvom to samozrejme nezačalo a jeho produktom to - napriek dnes už evidentnému faktu pečate, ktorú vtislo dejinám a ďalekej budúcnosti ľudstva - neskončí. Je tu čosi, čo prišlo, ako napokon všetky regule diania vo vývoji nášho druhu, z prírody: vrstvenie nového na to, čo už neexistuje, pretože ho prekrylo, ale pretože z prvého vyšlo, preberá z neho to, čo k životu potrebuje, čo mu je k prospechu. Hovoríme tomu trocha abstraktne vývoj a jeho produktu "pokrok" - proces premeny na vyššiu hodnotu v hraniciach potrebného/užitočného/únosného, s občasnými/dočasnými výchylkami/úpadkom, ale jedným smerom; zhrnuté a podčiarknuté: vývoj v priamke - linearita.

Linearita dejín, to - napriek častým zlomom a úpadkom - od počiatku, cez súčasnosť do budúcna paradoxné, pretože z časti nielen opakované, ale nie zriedka na iracionálnych pocitoch, pudoch a úvahách zakladané "dianie", je v dejinách ľudstva pomenovaním aj podstatou, procesom preberania a zdokonaľovania pozitívneho a negovaním zlého, teda tým, čo ako proces spôsobuje vývoj a pokrok. Jeho podmienkou je premena a tá sa z pravidla deje cez zánik. Taký bude raz, myslím ale že neskôr, než v poslednej dobe vystrašene súdime, aj údel našej civilizácie. A preto, aj napriek tomu, že pomyslenie na to nie je ľahké, nie je múdre trúchliť nad jej očakávaným transponovaním do iných tvarov a snáď aj iného usporiadania spoločností, ktoré prídu po nás. Naopak, nielen smútok, ale aj hanbu by sme mali pociťovať, ak neurobíme všetko pre to, aby to bolo odovzdávanie štafety a nie pád... Vedomostí - "rozumu" máme k tomu nahromadeného dosť, ide o to, aby bol všade tam, kde bude potrebný, ale hlavne o to, aby nám k tomu nechybela ani sila - "mrav".

 

Globalizácia a jej polčas.

Tak, ako sa zjednocujúce pojmy priemyselný svet, či jeho protipól rozvojové krajiny stali frekventovanejšími než diferencujúci pojem kultúry, vytláča slovné spojenie vedecká spolupráca v minulosti veľmi často na papier tlačený a do éteru vypúšťaný termín priemyselná špionáž. Za zmeny váhy týchto pojmov sú v prvom rade zodpovedné geopolitické  procesy a spoločenské premeny v interakcii s technickými a technologickými objavmi posledných storočí. Pre ich súhrn, ktorý ako proces tak výrazne, nezadržateľne a nebývalo rýchle mení podobu a spôsob našej existencie, sa udomácnil výstižný termín globalizácia.

Príde doba, kedy bude na mieste prestať hovoriť o nej ako o procese a nazvať ju globalitou, pretože dospeje do stavu. Už dnes je to prinajmenšom polovičná pravda. Polovičná preto, lebo je z polovice splnená jej kvalitatívna podmienka: ten podivuhodný sliz, ktorý od dávna pokrýva celú obývateľnú zemeguĺu nazývaný ľudstvom, vďaka elektronizovaným masmédiám (1)žije v časovo nediferencovanej informovanosti a v jej dôsledku (2)sleduje v "reálnom čase" rovnaké ciele.

Druhá podmienka pre to, aby sme mohli prestať hovoriť o procese a mohli oprávnene hovoriť o stave - o globalite, je kvantitatívna. Aj tá je splnená približne z polovice ak zvážime veľký pokrok, ktorý urobili stámilionové, ale aj menšie národy ešte nedávno radené medzi "rozvojové". (Nám, Slovákom sa to prihodilo ani nie pred sto rokmi!).

Napriek tomu nie je isté, že ľudstvo dosiahne stav globaliy bez výnimky. Ak by sa totižto v neďalekej budúcnosti rozvojovým krajinám, zvlášť tým na africkom kontinente aj podarilo dostihnúť priemyselný svet, je len otázkou času kedy - akoby na oplátku - jeho dnes vyspelá časť/časti upadnú. Stane s tak vtedy, keď stratia ten vyčerpávajúci ťah na bránku, ktorý je podmienkou zotrvávania v elitnom klube bohatých; keď stratia silu - "mrav"... Ani toto nie je nóvum. V niektorých oblastiach glóbu nachádzajú archeológovia desiatky na seba poukladaných vrstiev zaniknutých kultúr a, zdá sa, že naše, státisícročia opakovane - každou generáciou znova a znova prenášané biologické ustrojenie neprináša iné východisko ani v podmienkach nedokonanej globalizácie.

Nie je v mojich intelektuálnych schopnostiach charakterizovať a kvantifikovať globalizáciu, tobôž jej polovičatý módus podrobnejšie, než ako ho pozná z vlastnej životnej skúsenosti a "z otvorených zdrojov informácií" každý čitateľ týchto špekulácií. Moja ctižiadosť sa tak musí obmedziť na alegorické naznačenie miery akú globalizácia dosiahla. Pomôžem si parafrázovaním pomenovania toho, čo je v spojitosti s rozpadom jadier atómov rádioaktívnych prvkov považované za ohrozenia života na planéte. Pretože je ale parafráza obmenou parafrázovaného vzoru,  môže ísť až do jeho protikladných podôb. Preto si myslím, že to pomenovanie bude, na rozdiel od jeho použitia v spojitosti s ničivými účinkami rádioaktívneho žiarenia, nielen priliehavé, ale mohlo by navodzovať aj predstavu pozitívneho fenoménu: Polčas globality je stav, ktorý planéta zažíva už dnes ako globalizujúci dôsledok modernity. Táto zjednodušene, ale nie nevýstižne, v sebe zahŕňa tak produkty revolúcie v prírodných vedách, ako všetky po tisícročia nazbierané vedomosti o človeku a spoločnosti ale  tiež, a to zvlášť, zmeny v postojoch a v rozhodovaní jednotlivcov a celých spoločenstiev. "Dianie" má inú povahu, než akú mu dávalo chovanie predchádzajúcich generácií a to mení aj dejiny; zvlášť bohatého sveta.

Vo veľmi zobecnenom poňatí je globalizácia proces, ktorý sa, myslím, deje súbežne s vývojom človeka od čias antiky a vzniku prvých kultúr Ázie, od doby, kedy si ľudia v tej dobe známeho sveta začali vydávať na cesty po kontinentoch a cez ich hranice, a tak si vymieňať s tými, ktorí im stáli v ceste svoje "vedomosti". Bol to v konečnom výsledku vždy rast - pokrok, často veľmi úspešný. Prirodzenou súčasťou procesu bolo materiálne bohatnutie a ako dôsledok stáleho zakúšania bezohľadných následkov do biologického ustrojenia človeka prírodou zakódovaného egoizmu - v "obrane" proti jeho bezohľadnosti, bol tento proces poznamenaný tiež mravným a etickým povznášaním jeho existencie.

Tieto tri atribúty diania a jeho produktu - dejín, "vedomosti", "bohatstvo" a "mrav" boli v rôzne veľkých mierach a kvalite súčasťou každej kultúry. Kvalitou najviac trpel, najmä "v praxi", ten posledný a tak bol vlastne nedostatkovým zbožím vo všetkých kultúrach aj kvantitatívne. Ani dva prvé a z nich zvlášť bohatstvo materiálne, nebolo - ak za jeho dostatok považujeme jeho dnešnú normu, to znamená solidárnu povinnosť spoločnosti zabezpečiť aj v dobe núdze existenčné minimum každého jej člena - prebytkovým tovarom nikdy. Kultúra a civilizácia, ktorú žijeme vďaka minulým generáciám a vďaka civilizačnej idei kresťanstva bola prvou, ktorá zobrala za svoju povinnosť túto normu plniť nad rámec rodinnej, či klanovej povinnosti. Urobila to tak,  že ju inštitucionalizovala ako povinnosť celého spoločenstva; napred ju vložila do rúk a postupne aj na bedrá štátu. Doplnila ju, tiež ako prvá, o školské vzdelanie, základnú zdravotnú starostlivosť a dnes už aj nie málo komplexnú starostlivosť o odchádzajúcu generáciu. To všetko v rámci civilizačných krokov vo vnútri nej samej. Neostala pri tom. Tzv. "pomoc rozvojovým krajinám" a dlhá rada "humanitárnych organizácií" zameraných rovnakým smerom sú kroky smerom von - za hranice našej civilizácie, pretože sú  ľvím podielom našou zásluhou a patria k tomu, čo predstavuje pozitívnu stránku procesu globalizácie.

Patríme do bohatého sveta, o tom niet pochýb a napriek nie málo opodstatnenej kritike toho, ako je v našom svete s materiálnym bohatstvom nakladané, celkom zvlášť kritike jeho príliš často neefektívneho a nespravodlivého rozdeľovania, je neodškriepiteľným faktom, že nikdy predtým sa na bohatstve spoločnosti nepodieľal tak veľký počet jej členov, ako dnes a práve v našom svete. Potiaľ by to bolo v poriadku. Porucha začína tam, kde si príliš mnohí môžu dovoliť žiť v dostatku a niektorí dokonca v prebytku bez toho, aby sa na tvorbe bohatstva a konfortu podieľali úmerne tomu, ako z neho profitujú. Zdá sa, že politické ustrojenie našej civilizácie tomuto fenoménu modernity nevenuje pozornosť, ktorú si v polčase globality zasluhuje.

 

Štyri vrstvy intelektuálnej moci...

- Nadaný a vzdelaný muži a ženy našej planéty premýšľajú a s pomocou zložitých bádateľských aparátov mnohých vedeckých disciplín pracujú na podobách a možnostiach toho, ako, a do akej priebežnej podoby je možné procesy globalizácie rektifikovať. Preto tých, ktorí majú v tomto bádaní spolu s vedcami základných výskumov rôznych odvetví zásluhu na pozitívnych zmenách našich životov nazývame po pravde elitami spoločností.

-  Rovnaký prívlastok a s ním spojenú úctu a rešpekt si zasluhujú aj tí, ktorí náš život v čím ďalej, tým zložitejších pomeroch do pozitívnych pomerov a štruktúr a ich fungovania organizujú. Sú to politici a medzi nimi si tí z nich, ktorí sú schopní domýšľať vízie a uskutočňovať ich aj navzdory partikulárnym straníckym a korporatívnym záujmom,  zasluhujú prívlastok štátnikov. Nie je ich tak málo, ako to "zvonka vyzerá" a mnohým politickým elitám nechýbajú ani vízie toho, ako a kam nás treba viesť, aby sme v pomeroch a priaznivých podmienkach pločasu globality prežívali a prežili. Solidárne chovanie spoločností vyspelej časti Západu, zvlášť materiálna a finančná pomoc v rámci EU voči nám, ktorí sme zhodou historických okolností, ale tiež vlastnou vinou za nimi zaostali, sú jednou z ciest realizácií týchto vízií.

-  Popri týchto dvoch skupinách, ale svojim vzťahom k spoločnosti bližšie k prvej skupine je civilizovaný svet vďaka svojmu materiálnemu bohatstvu a vďaka sklonu, či skôr vďaka náchylnosti zvyšovať svoj konfort, obdarovaná výsledkami tvorby tretej skupiny spoločnosti: dielami umelcov.

- Štvrtou vrstvou spoločnosti, ktorá rovnako ako predchádzajúce tri skupiny pomocou osobitých intelektuálnych schopností uplatňuje v spoločnosti svoju znásobenú - "umocnenú moc" sú viac, alebo menej nadaní, viac, alebo menej ctižiadostiví ale tiež viac, alebo menej egoistickí muži a ženy. Ich výraznou črtou je podnikavosť a preto im, počínajúc remeselníkmi, cez majiteľov veľkých priemyselných uskupení - holdigov až po burziánov hovoríme podnikatelia.

Potom, čo som si trúfol rozdávať múdra o tak banálnych faktoch, aké som práve uviedol si už veľa u zhovievavého čitateľa pokaziť nemôžem ak pridám, že tieto štyri spoločenské skupiny uplatňujú v spoločnosti pomocou intelektu, bohatstva, či - v prípade umelcov prostredníctvom "cítenia" - nie malý vplyv na jej nálady a cez ne na jej smerovanie; uplatňujú nad nami svoju moc. To aj preto, lebo v ľudskej spoločnosti odjakživa platí, že popri racionálnej voľbe, ktorá sa ale poväčšine obmedzuje len na okamžité rozhodnutia v oblasti materiálneho prospechu, je človek v lepšom prípade vedený pocitmi náklonnosti, alebo naopak odporu; v horšom pudmi. (V tomto ohľade máme k živočíšnej ríši stále veľmi blízko. S tým rozdielom, že zvieracie smečky a kŕdle majú bližšie k prírode a preto aj k jej zákonom, čo robí reakcie zvieracích stád často racionálnejšími, než sú reakcie spoločností človeka).

Ak je pravda, že štyri skupiny elít spoločnosti, (ako som si ich dovolil veľmi zjednodušene a preto málo ohraničene popísať), pracujú v prevažujúcej miere na pozitívnom napredovaní našej civilizácie, čoho priamym dôkazom je skutočnosť, že sami sme v polčase globality stále na špičke existenčného konfortu, na ktorom sa bezpochyby podieľajú rozhodujúcim spôsobom, potom je na mieste položiť si otázku, kto sú tí kazisveti v našich radoch, ktorí zvŕtajú koleso diania/dejín proti nám?! Pretože aj keď je isté, že aj v týchto skupinách takí sú, nezvládli by pokazenie nášho sveta bez účasti nás - ostatných. Už aj preto lebo ten svet sme  v prvom rade my, "masy" - sansculotti.

Napriek tomu si myslím, že ani elity nie sú bez viny. Jednu z nich považujem za vážnu. Vyznačuje sa absenciou ich kolekívnej aktivity v rámci spoločnosti: robia veľmi málo, keď zvážime, že jedna lastovička jaro neprinesie, tak vlastne nerobia nič preto, aby sa veci menili k lepšiemu. O tom ale až nakoniec, je to jedna z ústredných tém týchto špekulácií.

 

...na kolesách štátu...

Je prirodzené, že modernita vnáša v polčase globality tak, ako každý civilizačný proces v minulosti, do pomerov bohatých, ale aj  dospievajúcich spoločností existenciálne zmeny. Popri prevažujúco pozitívnych sa bohužíaľ v posledných dvoch desaťročiach zjavuje čím ďalej, tým viac škodlivých, až nebezpečných zmien. Spoločným znakom väčšiny z nich sú ľahkovážnosť a sklon k relativizovaniu. Sú to spojité nádoby naplnené korozívnou kvapalinou spoločenského rozkladu. Jedna dopĺňa objem druhej; prvá stimuluje druhú a tá rozkladá. Nie preto, že spochybňuje to, čo platilo po stáročia, ale preto, že relativizuje/spochybňuje bez toho, aby prinášala nové pohľady a nové, tvrdými, nespochybniteľnými údajmi, alebo overenou skúsenosťou vyfutrované  riešenia. Ich produktom je tak iba bohapusté negovanie, nie zriedka nihilizmus.

Ľahkovážnosť a relativizovanie toho, čo po stáročia platilo a s tým spojené negovanie, to všetko má staré korene. Zapustili ešte v produktívnej fáze bohatnutia našej civilizácie. Jedna zložka toho, čomu sa kedysi  hovorilo génius národa, totiž túžba po slobode, ktorej motivačným popudom je prirodzený a zdravý egoizmus a preto má blízko k rovnako prirodzenej túžbe po hmotnom dostatku, bola v liberalizujúcich sa spoločnostiach sankcionovaná čím ďalej, tým vyššími slobodami. V (neo)liberálnej demokracii  vyústil tento proces do dnešného absolutizovania rovnosti práv občana. To samo o sebe samozrejme  nepredstavuje negatívnu, ale ani neprirodzenú skúsenosť. Veď ani o  pôvodkyni rovnosti občana, o Francúzskej revolúcii si dnes navzdory jej nezmyselným excesom nemyslíme, že nepriniesla pozitívne zmeny, či dokonca to, že k nej došlo bez príčiny. Negatívne následky absolutizovania rovnosti sa ale dostavia vo chvíli, keď nároky plynúce z princípu obecnej rovnosti nie sú vyvážené individuálnymi povinnosťami. Pre pochopenie zlyhania na počiatku ktorého je ľahkovážnosť a relativizovanie je podstatné uvedomiť si, že absolutizovanie rovnosti neznamená nič iné, než paušalizovanie dôvery a cezeň isté podnecovanie pokušenia zneužiť ju,

Tzv. "záchranné sociálne siete" sú plné príkladov tejto nerovnováhy v sociálne najnižšie postavených skupinách  rovnako, ako dávajú neoliberálne pravidlá, zvlášť tie v oblasti hospodárskej súťaže, nebývalo veľký priestor pre zneužívanie zdrojov a príležitostí, a nie zriedka sú tiež živnou pôdou pre parazitické chovanie jednotlivcov. V poslednom prípade teda končia tam, kde vedú aj nekontrolované programy "liberálne" paušalizovaných sociálnych podpôr. Je to zaujímavé splynutie negatívnych následkov dvoch pôvodne pozitívnych znakov vlastných našej civilizácii. Paradox sa stáva kryštalicky čistým, keď uvážime, že obe poruchy začali snahou o nastolenie rovnosti práv jednotlivca, ale ich výsledkom je nerovnosť, často krivda.

Miery týchto dvoch deformácií sú rôzne v rôznych častiach demokratického, slobodného a aj preto bohatého sveta. Sotva by sa niekomu mohlo podariť nájsť odpoveď na otázku, čo je pre našu existenciu škodlivejšie, jalovo vynaložené a často podvodnými špekuláciami získané peniaze, alebo mravné škody páchané týmito dvoma excesmi? Bola by to napokon zbytočná námaha, pretože okamžité rozmery týchto dvoch spoločenských kazov môžu slúžiť sotva viac, ako iba akademickým diskusiám, v lepšom prípade k doporučeniam rozpočtových škrtov. Naopak, veľmi užitočným by mohlo byť pozorovanie trendu oboch porúch. Jednoducho preto, lebo je evidentné, že popri zreteľnej škodlivosti oboch majú obe aj sklon gradovať. Bezpochyby viac než znepokojivá na tom je skutočnosť, že sú to len dva, a vôbec nie tie najnebezpečnejšie faktory degradácie hodnôt našej civilizácie, v širšom poňatí Západu. O tom vedia svoje ľudia povolanejší než som ja.

Tak napríklad americký politológ Fareed Zakaria, ktorého eseje preberá český týždenník Respekt, cituje v prvom októbrovom čísle premisu eseje magazínu Foreign Affairs, podľa ktorej čelí Západ štyrom štrukturálnym výzvam: demografickej, globalizačnej, rastu zadlženosti a nástupu automatizácie. Zakaria k tomu konštatuje: Nejdůležitější může být krize demograficá..., Stárnutí populace navíc způsobuje, že výdaje na seniory vytésňují investice potřebné k zajištění růstu..., Globalizace a informační revoluce podporují růst, nákady se ale přenášejí na kvalifikované a polokvalifikované zaměstnance..., Hluboké radikální reformy jsou nepopulární a v současném klimatu stejně nevedou k dramatickému růstu..., Proto se i politici, kteří dosáhli svých funkcí se silnou podporou veřejnosti a velkou nadějí, ocitli v pasti. Zakaria vidí východisko v rozvážnych, premyslených a v porovnaní s lákavými, pretože jednoduchými a dramatickými, jedným slovom populistickými rozhodnutiami, v ich opaku - v oveľa neskôr návratných a preto nepopulárnych riešeniach. Ako dôkaz na podporu svojho tvrdenia pripomína neporovnateľne vyššiu podporu verejnej mienky dvoch politikov politického stredu,  - prezidenta Obamu a kanadského premiéra Trudeaua, než akej sa môžu tešiť radikáli, stratégovia okamžitých náprav vecí verejných sprava aj zľava,  talianskeho Mattea Renziho a gréckeho Tsiprasa! Pádny argument.

Voči Zakariovým záverom nejestvuje vecná námietka až na to, že vo svojej eseji (1) skúma len materiálne  starostí v ktorých Západ žije, (2) nie je evidentné, že sa metódy a riešenia politického stredu časom nevyčerpajú tak, ako sa, zdá sa, vyčerpávajú metódy a riešenia politickej pravice a ľavice a, čo je zarážajúce, (3) demografickú výzvu síce považuje za najvážnejšiu preto, lebo v priemyselnom svete klesá pôrodnosť, čoho príčinou je morálne zlyhanie, ale starosti si robí z jeho následku, z rastúcich finančných prostriedkov, ktoré sú materiálnej povahy a už aj preto menej nebezpečné. A to len preto, lebo tieto prostriedky chýbajú na riešenie druhej polovice demografickej výzvy, na riešenie starnutia populácie. Jedným slovom: náš problém je v prvom rade materiálny a kde vzniká nie je podstatné!? Toto videnie sveta, ktoré je vzhľadom na povahu demografickej výzvy vlastne otázkou zmyslu života, tak dostáva až pikantnú príchuť, pretože druhá polovica demografického problému sama o sebe vlastne nie je poruchou, ale prednosťou bohatého sveta; znamená predsa predlžovanie života!

Pozornému čitateľovi iste neuniklo, že som v tejto stati hovoril o paradoxoch. Ide o tri: (1)Pozitívne narastanie slobôd a pozitívna starostlivosť o defavorizovaných vedú k negatívnemu zneužívaniu týchto pozitívnych trendov. (2) Čím je naša spoločnosť bohatšia, tým menej finančných prostriedkov sa jej dostáva na riešenie (štyroch) najvážnejších faktorov úpadku, (podľa F. Zakariu "kríz"). (3) V minulosti boli podstatne chudobnejšie, slabšie, menej organizované - do životov jednotlivcov menej ingerujúce (demokratické) štáty schopné zvládať a vo vzájomnom, niekedy búrlivom diskurze so spoločnosťou uspokojovať jej nároky, zatiaľ čo sa to dnes ich bohatým, mohutným a sofistikovaným alter egám nedarí.

Vzdor tomu, že sa dve z troch paradoxálnych porúch, ktoré organicky súvisia so Zakariovou témou, včítane jeho záverov, týkajú primárne - v prvom rade spoločnosti, Zakariov záver je, ako napokon vo všetkých politologických analýzach, založený na pretej poruche: môže za to establishement - štát, (v prípade Zakariovej analýzy jeho dve alternatívy, pravá a ľavá) a preto je na mieste čakať nápravu výlučne od neho.

.     

 

... spolu s nami ostatnými - (ne)vládnucimi, ale mocnými a hýčkanými sansculottmi bohatého sveta.

Zakariova analýza je napriek slabinám, ktoré som v jeho eseji tak trúfalo objavil, osobitá tým,

že je z polovice pozitívna, navrhuje "nepopulárne" stredové riešenie, čo dnes nie je každodenný postoj, aj keď to, myslím, robí tak, že "chytá hada za chvost". Inak je politologický diskurz, ako napokon absolútna väčšina politologických, straníckych a spoločenských kritík pomerov v demokratickom štáte jednou veľkou lamentáciou nad jeho inštitútmi a inštitúciami. Atmosféra sa samozrejme prenáša do občianskych radov; (viď napr. niektoré príspevky do tohto blogu). Začína to kritikou vlády, prezidenta a miestnych samospráv, pokračuje opozičnou kritikou politických strán a končí podozreniami občianskoprávnych inštitúcií a profesných združení zo strany mocichtivých politikov zprava aj zľava.

Z módy v poslednej dobe vychádza podozieranie podnikateľských korporácií, (ako takých, to zn. nie zlyhania jednotlivcov). To je v prvom rade dôsledkom zmeny politických pomerov, (bohatstvo jedinca už nie je a priori hriech), ale tiež nárastu spoločenského bohatstva, resp. jeho sprievodného procesu - rastu "životnej úrovne más", ale fakt, že závisť ešte neumrela a bohatým možno dnes viac než v minulosti čo závidieť, by mohol znamenať, že to nie je jediný dôvod.

Bohatí ľudia sa tak trocha zvezú s establishmentom, (či skôr establishement s nimi?!). Nie bezdôvodne, to je pravda. Tá tkvie v tom, čomu sa hovorí prepojenie biznisu s politikou. Celé to vyúsťuje do čím ďalej, tým mohutnejšieho a bohužiaľ korozívneho trendu posledných rokov: do mrzutého odporu k establishmentu a s ním spojenému okoliu, do odporu, ktorý je, (znova) paradoxne jalový. Jalový preto, lebo ľudia v demokratickom svete nikdy nežili tak slobodne a súčasne tak bohato/konfortne, ako dnes.

Príčin je celkom iste viac a rovnako isté je aj to, že som totálne nekvalifikovaný k úvahám (aj) na túto tému. Keď som ju už ale načal, tak poviem aspoň to, čo v spojitosti s ňou cítim: Podvedome vnímame, že sme establishementu za stav bohatstva a jeho spravovanie zaviazaní a preto ho nemáme v láske. Jednoducho preto, lebo cítime, že sme mu povinný vďakou. To je ale, ako každá iná povinnosť, vec nepríjemná, (napr. by sme mali dobrovoľne a poctivo platiť dane z ktorých (aj) establishment žije, alebo by sme mali dobrovoľne a bez vyzvania dbať na poriadok vo verejných priestranstvách, v dopravných prostriedkoch a vôbec, podriaďovať sa kázni, ktorú si štát na nás, ktorí tak nerobíme, vynucuje). Preto hľadáme, znova podvedome, ten najjednoduchší spôsob ako sa vďake vyhnúť. V tomto momente prechádzame do racionálneho uvažovania: obviňujeme establishement zo zlyhaní, ktoré sa síce dejú, ale sú skôr činmi jedincov a politických strán, nie establishementu ako takého - "v jeho celku". Z racionálnej úvahy prechádzame nakoniec k iracionálnemu, pretože na falošnej úvahe založenému útoku.

Vec má ešte jednu zvláštnosť: v tejto (paradoxnej) nerovnosti zásluh establishementu a našej nedôvery k nemu nevystupuje štát, to znamená nástroj - zhmotnenie činov establishementu. Priznať to by znamenalo pokaziť si svoje postavenie v tomto donquijotovskom boji, pretože by sa protivník stal príliš konkrétnym. Museli by sme potom "kvalifikovane", to zn. tvrdými číslami a postupom poctivej kauzálnej logiky dokázať jeho vinu. To samozrejme vzhľadom na veľkú zložitosť všetkého, čo musí establishement/štát konať a často doslova vykúzliť nie sme schopní. A čo by bolo pre nás veľmi nepríjemné, nielenže by sme museli priznať náš podiel na jeho zlyhaní, keďže do jeho radov delegujeme niektorých z nás , museli by sme tiež pripustiť že to vlastne znamená,  že nie sme lepší, než sú tí, ktorí tvoria establishement...?! Výsledok našich (podvedomých?) úvah je preto jasný: za všetko môže abstraktná demokracia!

Nie je treba žiaden hlboký filozofický ponor k tomu, aby sme pochopili, že je takto vec "zahraná do autu". Je to zreteľne nebezpečný stav. Zdá sa mi, že v prvom rade nie kvôli spochybňovaniu politického usporiadania našich životov. Myslím si to napriek tomu, že v druhom kroku už ide o viac, totiž o slobodu ako takú: pretože je táto podstatou demokracie,  všetky jednoduché mozgy čakajú na "vládu silnej ruky" spojenú s obmedzovaním slobôd všetkého druhu. Že to vedie k jalovému autoritárstvu a nakoniec k totalite, to sme si už vyskúšali. Väčšie nebezpečenstvo, než strata slobôd, je v tejto ceste preto, lebo podľa jej projektantov znamená nielen nutnú, ale aj za postačujúcu podmienku zlepšenia stavu vecí verejných a obmedzovanie demokracie tak znamená vylúčenie iných ciest nápravy. Chyba totižto nie je v abstraktnej demokracii, tá sa stáva konkrétnym "živým nástrojom", to zn. funkčnou až vo chvíli, keď sa jedinci a celá spoločnosť začne "chovať demokraticky". (Viď Masarykov výrok "Demokracii bychom už měli, teď aby se nám dostalo i těch demokratů").

Ak ale boli sloboda a mechanizmy demokracie tým, čo bolo a dodnes je nutnou podmienkou hospodárskej a intelektuálnej plodnosti našej civilizácie, a jedného aj druhého máme stále viac než vrchovato, potom je tu čosi, čo veci kazí zvonka. A, ako sa zdá, sme to my, kto je ako súčasť mechanizmu demokracie jeho absentérom. Tak ako si jednotliví členovia rodiny musia vážiť, že k nej patria, ctiť a dodržiavať pravidlá a zúčastňovať sa na jej živote, vážiť si ochranu zo strany rodiny, a preto sa podieľať na spoločnej prosperite, inak sa rodina rozpadá a jej členovia tieto výhody strácajú, aj demokracia upadá od chvíle, kedy si spoločnosť prestáva vážiť to čo od nej predchádzajúce generácie právom očakávali a dostávali; samozrejme preto, lebo si ju, na rozdiel od nás vážili a podriaďovali sa jej pravidlám.

Na vypočítavanie všetkých našich zlyhaní, ktoré vedú k úpadku našej civilizácie by bolo treba kvalifikácie sociológa, politológa, právnika, historika, ekonóma a ďalšieho vari tuctu profesií. Preto len podotknem, že temer všetky sú produktom našej špecifickej "spolupráce" s establishementom: my si na ňom vynucujeme čím ďalej, tým viac slobôd a práv a jeho jednotlivé časti nám ich udeľujú potom, čo nám ich pred "nástupom" do svojich pozícií sľúbili. (Paradoxná podobnosť s vtipom z minulého režimu, ktorý vysvetľoval relatívny pokoj v spoločnosti tým, že totalitná vláda sa tvári, že ľudí dobre platí a ľudia sa tvária, že dobre pracujú!?) Proces naberá obrátky, zo slobôd sa tak stávajú voľnosti, práva sa často obracajú proti tým, ktorí by potrebovali ich ochranu a všetko to vedie cez neprimerané a zneužívané slobody a práva do rozvoľnenosti nášho chovania a cezeň aj našej civilizácie; samozrejme.  

Zhrnuté a podčiarknuté: Chyba nie je v estabishemente, napriek tomu, že jeho nie malej časti môžeme robiť vážne výčitky, a už vôbec nie je v abstraknej demokracii - v demokracii bez demokratov. Chyba je v nás, v zhýčkaných a rebelujúcich sansculottoch modernity v polčase globality, ktorá naše zhýčkané a pokazené móresy roznáša elektronickou rýchlosťou médií do každého kúta nášho životného priestoru. Haluz podrezávame sebe, nie demokracii. Už aj preto, lebo tá je pri našom absentovaní v jej pravdivom, čo znamená v prvom rade pokornom a disciplinovanom žití abstraktná, nehmotná, bez váhy, len nástrojom na uspokojovanie našich stále rastúcich nárokov.

 

Civilizácie žijú tým, z čoho vznikli, ale nezanikajú iba zbraňou nepriateľa!

V skutočnosti sa všetky poruchy v spoločnosti a následne v štáte odohrávajú napred na úrovni jedinca. Ako ojedinelé prípady sú zanedbateľné, preto v minulosti nepredstavovali spoločenský a už vôbec nie politický problém. Ich výskyt bol v minulých dobách obmedzený napriek podstatne menšiemu počtu právnych noriem a nezrovnateľne menšiemu donucovaciemu aparátu štátu. Nárast komplexnosti modernej priemyselnej spoločnosti a vzťahov a väzieb v jej vnútri - (zhruba, ale dosť presne označené za) "modernitu", je tým, čo robí zložitejším a tak náročnejším aj život každého jej člena. To nesie so sebou prirodzene väčší priestor pre jeho zlyhanie a tiež - čo je pre proces úpadku autority štátu a úpadku jeho akcieschopnosti podstatné - aj väčšie možnosti unikať postihu. Proti tomu ale stojí podstatne mohutnejší, sofistikovanými nástrojmi lepšie vybavený a zákonmi dokonalejšie vyzbrojený štátny aparát a tak zložitosť našej spoločnosti nie je dostatočným a uspokojivým vysvetlením jej degradácie. Tá musí mať "prapríčinu" v inej oblasti našej existencie. A tak neostáva, než ísť do vzdialenejšej minulosti, než sú počiatky liberalizmu.

Našej kultúre sa v istých súvislostiach tiež hovorí judeo - kresťanská. Je to nespochybniteľne správne pomenovanie nielen kvôli evidentnej teologickej blízkosti dvoch náboženstiev z ktorých vzišla, ale - a to sa mi v súčasnom výrazne sekulárnom štádiu našej civilizácie zdá byť podstatnejšie -  kvôli hodnotám mravným, pretože tieto z nich vyšli v plnom rozsahu. Mravný kódex kresťana je predsa z polovice založený na doslovnom zneni Desatora a to je obsahom Starého zákona a židovskej Tóry. (Dnes to znie ako prázdna fráza, ale v minulosti na tom náš svet stál a rástol, aj keď sa často potkol...,inak by sa nebol mal vždy znova a znova na čo oboma nohami postaviť !?).

Starým zákonom to začalo, Novým zákonom pokračovalo. Druhý je ale v nie malej miere  protirečením prvého. Pre laika je jedným z nich oponentúra starobiblického princípu "oko za oko" princípom Nového zákona "nastav druhé líce..." Ak je viera v nadprirodzeného boha iracionálna preto, lebo nie je výsledkom empírie, tak je toto pravidlo Nového zákona iracionalitou "na druhú" z rovnakých dôvodov. V prírode predsa bez ohľadu na výsledok sporu platí opak odpustenia: pravidlo obrany silou a na úkor útočiaceho. Tak to empiricky - našimi zmyslami vnímame a tak o veci usudzujeme.

A predsa splodila práve táto iracionalita na druhú - toto neprirodzené, pretože v prírode, ako okamžite účinné a preto zmyslami vnímané aj ako jednoznačne platné pravidlo - tú nejproduktívnejšiu, ale tiež najláskavejšiu civilizáciu, akú dejiny poznajú.

Ani v tomto prípade si samozrejme netrúfam vysloviť čosi ako platnú teóriu, nemyslím si ale ani to, že to, čo poviem je tentoraz iba púhy pocit: Ak totižto pozorujeme prírodu a jej "linearitu", musíme konštatovať, že to čo sa v nej deje je rovako ako v spoločnosti "pokrok". Ak som ale "iracionalitu na druhú" v civilizačnom pôsobení jadra kresťanského mravného kódexu, ("nastav druhé líce"), odvodil z pozorovania prírody, tak nemôžem prírodu z tohoto procesu usudzovania v istom momente vylúčiť; musím ju považovať za etalón až do konca. (Mimochodom opačný postup by flagrantne odporoval evidentnej pravde, že sme napriek našim životom v "modernite" stále jednou nohou v prírode, sme ňou existenčne a teda aj vo vývoji našej spoločnosti podmienení).

Ak teda pozorujeme dianie v prírode až do konca tak, že proces, ktorý v nej od vekov beží, aplikujeme na civilizačný proces vzišlý z kresťanstva, zistíme, že reťazec paradoxov, ktoré dnes sprevádzajú našu civilizáciu, (ako som si na niektoré z nich dovolil upozorniť), je niekde pred jeho koncom preťatý: Proces, ktorý bol založený na iracionálnej absolútnej pokore pred  Bohom a jeho dielom - pred človekom, protirečí prírode len okamžite a snáď aj preto pomíjavo, len "dočasne". Výsledný produkt našej civilizácie je v konečnom dôsledku  v geniálnej zhode s prírodou, ktorá nakoniec cez (dočasné) utrpenie boja vždy prináša plody - dobro.

(Len tak, mimochodom,  si dovolím poznamenať, že je treba nie malá dávka abstrakcie a k nej kus veľkej duše - kombinácia vlastností, ktoré nám skôr chýbajú, než by sme ich mali prebytok - aby sme k tomuto záveru došli cez úvahu založenú na rešpektovaní evidentnej pravdy, že totiž (permanentný) boj nie je konečný cieľ, pretože to nie je produkt, ale iba nástroj prírody. Ak takého premýšľania nie sme schopní dnes, je zázrak, že jeho výsledok vošiel v obecnú známosť pred dvoma tisícročiami!).

Jeden z najpovolanejších na otázky týkajúce sa rastu a úpadku civilizácií, archeológ a znalec  civilizácie starého Egypta profesor Karlovej univezity Bárta povedal pred nedávnom na niektorom z progamov Českej televízie vec, ktorá mi urobila radosť, pretože som na ňu, (tentoraz sa, naopak, pochválim), prišiel aj ja bez akéhokoľvek humanitného vzdelania, že totiž civilizácie umierajú na to, na čom vyrástli. Ako príklad uviedol rast a úpadok egyptských ríší. Sumeri vymysleli písmo a starí Egypťania ho dali do služieb administrácie svojich štátov (a táto, spolu s neobmedzenou mocou monarchu, kňazov a veliteľov vojska tvorila establishement egyptsých ríší už pred piatimi tisícročiami). A práve dokonalá administratíva bola na začiatku nástrojom bohatstva, pretože nebývalým spôsobom dokázala udržiavať štát. Efektívnym výberom daní na základe evidovaných "štatistických údajov"; v prvom rade.

Čas plynul a administrácia faraónov sa menila v rutinnú byrokraciu so všetkými negatívnymi znakmi tohto remesla, nepotizmom a defraudáciami počínajúc a nedostatkom loyality voči monarchovi a poklesom efektívnosti ich práce končiac. Byrokracie egyptských štátov sa tak stávali ich čím ďalej tým menej efektívnou zložkou, až sa stali ich príťažou a dôvodom úpadku. Myslím, že prof. Bárta nemal v spomenutej televíznej relácii dosť času na vysvetlenie všetkých príčin úpadku starovekých egyptských ríš. Keby bol mal dosť času, sotva by vynechal zmienku o úpadku vládnych dynastií, aristokracie aj kňažstva, ktorý šiel ruka v ruke s úpadkom administratívy, byrokracie. Snáď pomalšie, ale celkom iste upadala aj táto časť staroegyptského establishementu.

V kontexte týchto mojich špekulácií znamená úsudok prof. Bártu to, že proces lineárneho vývoja v prírode a cez jej zákony aj v ľudskej spoločnosti je záväzný nielen pre starobylé civilizácie, ale aj pre ich novodobé, až do modernity siahajúce obdoby. Ale pozor: s tým rozdielom, že v egyptských monarchiách boli popri byrokracii rozhodujúcou súčasťou establishementu všemocný faraón, kňazi a vojsko, zatiaľ čo v (neo)liberálnej demokracii sme ňou my - (ne)vládnuci, ale mocní a hýčkaní sansculotti. A tak si myslím, že našou chorobou je štátna byrokracia - v širšom ponímaní establishement - len sekundárne. (Preto ju spomínam iba v spojitosti so zlyhaniami našimi v spojitosti s našimi neobjektivizovanými výhradami proti nej, bez toho, aby som jej samej čokoľvek vytýkal).

Primárne sme si nešťastím my sami. Z polovice našim pričinením tak, že sme prišli o to, na čom naša civilizácia vyrástla, a z čoho dlhé stáročia ako usporiadanie našej hmotnej existencie a prosperity žila, o pokoru človeka pred človekom, (čomu sa s ohľadom na jej prapôvod obrazne hovorí, že sme "stratili Boha"). Z druhej polovice je (paradoxne?!) našim nešťastím fakt, že tá pokora síce už nie je v nás, ale zostala skamenená v samotnej civilizácii takým spôsobom, že v nej spolu s ňou bujnie, pretože sa stala jej vnútorným ustrojením. Ako príklad skamenenej prebujelosti pokory som vyššie spomenul preexponované a zle cielené sociálne programy demokratického štátu (pre defavorizovaných) a neoliberálne, miestami príliš voľné podmienky uplatenia (pre podnikavých jedincov).

Takýto stav je neprirodzený a dlhodobo neudržateľný preto, lebo vnáša do demokracie rozpor: ľudia - "demokrati" sú bez pokory, ale štát sa pred nimi korí !!. Inými slovami: štát  je reálnou demokraciou len z polovice, spoločnosť sa síce zúčastňuje na jej udržiavaní, ((počínajúc platením daní, cez účasť na voľbe establishementu až po jeho (nepodloženú) kritiku)), ale vždy len s nastavenou rukou pre udelenie odmeny, sám mechanizmus demokracie pracuje bez morálnej podpory a pozitívnej a aktívnej účasti spoločnosti; ako golem rabbiho Lowa, len vďaka dávno vloženému šému. A ten sa golemovým rastom do obludných rozmerov dostal zo srdca, kam bol síce iracionálne, ale s geniálnou predvídavosťou vložený, do mozgu. (Rabbi Low vložil podľa legendy šém rovno do golemovho čela a pretože mu ho počas židovských sviatkov z čela nevybral, stal sa golem neovládateľným a ničivým. Pôsobivá a poučná analógia legendy s pravdou: tvorivý um nestačí k udržaniu skutočnej hodnoty - dobra, musí byť sprevádzaný duchovnou "hodnotou"...).

 

Šanca pre nás? Snáď, ak sa elity ujmú svojej príležitosti...

Po celé stáročia, až donedávna sa striedali pády s renesanciou. Konečný výsledok bol pokrok;

materiálny, intelektuálny aj mravný. Išlo to tak až do doby, kedy sa z nás vytratila pokora. Pretože má povahu mravnú a etickú, prvé príznaky sa objavujú v tej časti znakov a diania v našej civilizácii, ktoré sú s našimi mravmi organicky spojené. Ako prvé degradujú a miznú pravidlá, ktoré boli pojivom v sieti väzieb spoločnosti.  Okrem toho, že v rámci demokratizácie života vymizli z nášho správania dnešnému stavu rovnosti - (sociálnej, pohlaví, atď.) - neprimerané spoločenské ohľady a preferencie, jedným slovom vymizlo z denného života to, čomu sa hovorilo "dobré spôsoby", (a s nimi, bohužiaľ príliš často aj "slušné chovanie"), zaznamenali plody pokory aj iné, vážnejšie premeny a poruchy.

Porúch je veľa a ich počet rastie. Zdá sa, že v poslednej dobe už ani nie natoľko ako dôsledok navyšovania konfortu a materiálneho prebytku u nie malej časti spoločnosti, ako skôr v dôsledku narastajúcej zložitosti modernej priemyselnej spoločnosti - "prehlbovania modernity". (Že proti tomu stojí viac vyzbrojený štát a preto to nie je dostatočné vysvetlenie degradácie pomerov, to som si dovolil konštatovať vyššie).

Zvláštne na poruchách pokory a následne jej produktov je to, že idú akoby proti sebe. Na jednej strane pozorujeme jej úplnú absenciu, temer nulový rešpekt pred "hodnotami" a pred ich nositeľmi, ktorých najvýraznejšou časťou sú elity spoločnosti. Veľmi nízky rešpekt pred nimi sa príliš často mení v aroganciu až tragikomické pohŕdanie a ich nepodložené osočovanie bez uvedomenia si rizika následkov. Na druhej strane vidíme naopak to, čomu sa hovorí "politická korektnosť"; nezmyselne submisívne, proti zdravému úsudku idúce - často obyčajnou zbabelosťou, ale tiež pokorou skamenenou v našich inštitúciách a inštitútoch - podnecované zastieranie reality.

Potom, čo som na konci predchádzajúcej state konštatoval a na príklade legendárneho golema demonštroval prerušenie paradoxov našej existencie, dovolím si v záujme pravdy, (ako ju vidím), poukázať na riziko sebaohrozenia plynúce z tých paradoxov, ktoré sú v našom živote stále prítomné: Na každom kroku, počínajúc tým, čomu hovoria Češi tak výstižne hospodské klábosení a my Slováci táraniny, (aby som začal prostredím ignorantskej časti sansculottov), cez bulvárne médiá, až po populisticky demagogické politické strany a, bohužiaľ aj zo strany vážnej časti opozície proti okamžitej vládnej garnitúry, z každého rohu počujeme denno-denne okrem imaginárnych aj pravdivé, konkrétne príklady degradácie, ktorú som vyššie len veľmi obecne, spolu s jej základnou príčinou stratou "hodnôt" založených na pokore, popísal. Degradácie stavu celej spoločnosti, to znamená nielen establishementu. Nám sanculottom to ale nič nehovorí, dokola si hudieme to isté: na vine sú politici!

Že na sebe žiadnu vinu nenachádzame, o tom bola reč vyššie. Obviňovaním politikov a spochybňovaním demokracie to začne, aby lamentácie pokračovali strachom "o budúcnosť našich detí" - následkov degradácie pomerov. Tým je ale povedané, že v nebezpečenstve ešte nežijeme, (ohrozenia, ktoré sú v tomto diskurze spomínané, majú údajne prichádzať výlučne zvonka), alebo bude do kritického štádia ešte len dorastať.

Zdá sa, že je to pravda, ale nebezpečná, pretože pre ignorantov z našich radov  sansculottov sa takto nebezpečenstvo degradácie stáva nepozorovateľným. Jednak preto, že neradi rozmýšľame, (je pravda, že niektorí z nás ani nemajú na to) a tiež preto, že im zložitosť sveta v ktorom žijeme zastiera výhľad, nemajú možnosť orientovať sa a preto nemôžu tak ďaleko dovidieť. To posledné platí na nás všetkých ktorí nemáme odkiaľ brať relevantné informácie. Pre nás snasculottov je to poľahčujúca okolnosť. Pre elity morálna výzva!!

Naša civilizácia zažila a prežila nie jedno obdobie úpadku. V porovnaní s dneškom je v tom, pravda, rozdiel. Globalizácia v tej dobe ešte zďaleka nedozrela do svojho polčasu. A potom: v skutočnosti upadali a znova sa zdvíhali len jednotlivé časti vtedy ešte kresťanskej európskej civilizácie, často následkom konfliktov na život a na smrť s jej inými časťami, zatiaľ čo ďalšie niesli pochodeň ďalej. To ale (paradoxne?) znamenalo aj istú plodnú súťaž medzi nimi. Kardinálne zmeny spoločenských formácií, (z otrokárskej a z válečníckych demokracií, cez feudálnu do kapitalizmu a s ním spojenej liberálnej demokracie), príznačné výlučne pre našu civilizáciu, (na ktorých má kresťanská pokora iniciačný ľví podiel a čo tiež robí našu civilizáciu výnimočnou!), bolo samozrejme sklamaním pre odchádzajúce, odumierajúce skupiny a spoločenské triedy. V skutočnosti to ale boli kataklizmy, ktorých výsledkom bola zmena k lepšiemu.

Obrovské potenciály ľudské, technologické a energetické robia podľa názorov múdrych a dobre informovaných ľudí radikálne premeny v polo globalizovanom multipolárnom svete cestou konfliktov nepravdepodobnými. Skúsenosť dvoch "svetových vojen" v minulom storočí bola príliš otrasná a tretia by bola oveľa rozsiahlejšia a ničivejšia. (Zdá sa, že práve táto skutočnosť viedla k novému objavu, k vojenskému konfliktu ohraničenému rámcom "hybridnej vojny"). Rozsiahlejšia a ničivejšia mimo iného aj preto, lebo civilizačné konflikty sa tiahnu, (ako súčasť globalizácie?), naprieč glóbom: sever je obviňovaný juhom, západ východom a vice verza a k tomu sa pridáva niekoľko regionálnych konfliktov, celkom zvlášť intenzívny konflikt vo vnútri islámskej civilizácie. Zjednocujúci potenciál globalizácie síce umenšuje počet a náboj sporov, ale isté prvky globalizácie, (napr. elektronické médiá a v ich podaní pretrvávajúce rozdiely medzi bohatstvom jednotlivých častí sveta, či spomínanie na nespravodlivosti minulých časov), nepokoj podnecujú. A aby toho nebolo dosť, niektoré z nich majú dokonca obojaký účinok, čo situáciu ešte viac komplikuje a zneprehľadňuje a tak robí uhladenie konfliktov zložitejším.  

Pokiaľ ide o nás, o Európu a jej civilizáciu, spory nahradila solidárna pomoc. Veľká časť zbytku sveta, (s výnimkou príbuznej, istými znakmi totožnej severoamerickej civilizácie s našou), nám ale nedáva veľkú istotu, že nám v dohľadnej dobe nepôjde po krku. Ak prijmeme zásadu, podľa ktorej je miera nášho ohrozenia určovaná našou slabosťou skôr, než silou protivníka, tak je degradácia pomerov spolu s jej sprievodnými znakmi, počínajúc kverulantstvom vo vzťahu k establishementu a s roztopašou nás sansculottov pochádzajúcou zo slobôd všetkého druhu a z konfortu končiac, tým, proti čomu by sa malo robiť maximum možného. Jednoducho preto, lebo k rizikám "morálnej degradácie" a v jej dôsledku k narušovaniu integrity našej civilizácie, ktoré znamená zníženie "vnútornej sily spoločnosti" a tak aj jej výkonnosti, jedným slovom k našej narastajúcej slabosti sa pridáva ako ďalšie existenciálne riziko ohrozenie zvonka, zpoza hraníc Európy.  

Sotva možno pochybovať o tom, že sú to dva zásadné dôvody k tomu, aby sme sa zamysleli nad rizikami budúcnosti. Okrem "vedomostí" a bohatstva máme v zjednotenej Európe aj mimoriadnu skúsenosť koloniálnu zo sveta, ktorý nás obklopuje a  v minulom storočí skúsenosť aj so sebou - s doma odpornými -izmami. To by nám malo rozhodovanie pre pozitívne a aktívne riešenia uľahčiť a nakoniec pomôcť situáciu zvládnuť. Zvládnuť do aspoň takej miera, aby bolo isté, že nám nehrozí pád ale pokojné transponovanie našej kultúry a jej hodnôt do životov tých, čo prídu po nás, alebo zaujmú naše miesto. Transponovanie, ktoré bude ctiť základy toho, čo sme dosiahli..., aby oni museli ctiť pravidlá linearity vývoja a sila našej prevahy im nedovolila zničiť to, čo pre nás predstavovalo hodnoty; mravné a etické v prvom rade.  

Ako zvládnuť? To je zásadná otázka, pretože v sebe zahŕňa špecifikum samotnej civilizácie; odpovedať na ňu znamená vedieť "ako na ňu?", na jej  organizmus, ktorý zo svojej komplikovanej podstaty ponúka nie málo protikladných parciálnych riešení. A to je rébus pre múdre hlavy, pre elity!

Myslím, že toto premýšľanie treba začať vo vedomí a konštatovaním, že na chovaní establishementu sa nič nezmení, kým sa nezmeníme my sami.

V druhom kroku je na mieste a tiež užitočné uvedomiť si, že je zbytočné a ani nie je celkom oprávnené lamentovať nad nami sansculottmi, (tak, ako som to urobil vyššie ja z dôvodov demonštrácie nie dobrého stavu vecí verejných). Ešte menej užitočné je obviňovať nás, že sme "stratili Boha" a s ním aj pokoru, ktorá nám dávala silu. A to napriek tomu, že stále platí biblické "človek nežije len z chleba...". Menej užitočné o to viac, že modernita a polčas globality fungujú čím ďalej tým viac podľa demokratických zákonov. Aby to ale bežalo bez príliš veľkých porúch, tie zákony musíme mať v sebe. K tomu sme ale v minulosti boli vychovávaní autoritami - elitami a preto to ani dnes nepôjde bez nich. Je predsa obecne známe, že sa v dlhodobom výhľade a zvlášť zhromaždení v čriede, za stavu absencie, či mlčania skutočných - dobrovoľne prijatých, pretože z ich morálnej a intelektuálnej nadradenosti vzišlých autorít - rozhodujeme nie podľa racionálneho, analýzami a ich syntézou produkovaného úsudku, ale podľa emócií a tie viedli príliš často do záhuby; zvlášť keď dosiahli stupeň vášní. Establishement môže vydávať zákony, ale my ich budeme rešpektovať len vtedy, keď "nám svedomie nedá inak". Svedomie síce máme "v duši" z prirodzenosti tak, ako máme v mozgu usadenú predstavu spravodlivosti, ale aby druhé podnecovalo to prvé, a prvé viedlo k druhému, musí nám niekto vysvetľovať, prečo sa tak má diať aj, (či zvlášť) v dobách "modernity" pologlobalizovaného zložito (ne)spravodlivého sveta a ako má prípadne byť jedno aj druhé v ňom modifikované...?

Ako sa my, plní vášní a egoizmu máme v "celom svete" orientovať; my, neinformovaní sansculotti?! A koho sa pýtať, keď neveríme tým, ktorí nás vedú, neposlúchame ich a nevážime si ich? A pritom je evidentné, že potrebujeme, aby sa nám niekto venoval. O to viac, že sa naše "umravňovanie" nedarí tak dobre, ako sa to darilo v minulosti; rodine a škole - dvom inštitúciám, ktoré popri Bohu a, či sa to niekomu páči, alebo nie, navzdory jej nespočetným zlyhaniam aj popri jeho cirkvi, hrali v pozitívnom chovaní a orientácii spoločnosti rozhodujúcu úlohu.

Sú to elity, (najvzdelanejší z nás sansculottov, tí ktorí by nielen mohli, pretože vládnu "vedomosťami" a poznajú aj "hodnoty" našej civilizácie), ale ktoré by aj mali spoločnosť orientovať a napomínať tam, kde dnešný stav spoločnosť kultivujúcich inštitúcií - školy a rodiny - nestačí. Mimo iného by sa elity mali k tomuto úkolu podujať aj preto, lebo školy vychovávajú jednotlivcov, len k "vedomostiam" zameraným na to, aby sme uspeli ako jedinci, bez zreteľa na úspech spoločný a vôbec nám nehovoria o "hodnotách"; akákoľvek reč o tom, že by nám ich "vštepovali do duší" je utopická. A rodiny?...ktoré?...v našej civilizácii sa čím ďalej tým viac detí rodí mimo rodiny, za rok 2015 to napr. v Česku bola celá polovica novorodencov.

Elity by sa tejto úlohy mali ujať aj preto a s tým zameraním, aby mali nezodpovední a nie zriedka nevzdelaní, ale vždy cieľavedomí populistickí politici a podnikatelia v politike obmedzené pole pôsobnosti, aby sa im nedarilo zlákať nás snasculottov na sľuby, ktoré nám nikto na tomto svete nemôže splniť. A napokon preto, lebo svet je ešte len v polčase globality, čo znamená, že sa zrýchľujúcim tempom bude meniť ďalej a preto škola, ani rodičia nám nemôžu dať tú základnú orientáciu, ktorú budeme pre správne rozhodovanie v reálnom čase potrebovať už zakrátko, v budúcnosti. Okolnostiam prispôsobenú nám ju môžu znova dať len elity.

Mali by to robiť v miere, v akej je to možné a do akej si to zaslúžia a prácou na nás doslova vybojujú. Aby boli tieto podmienky splnené, (1) nesmeli by sa na ich práci podieľať tí, ktorí dali svoje schopnosti do služieb politiky. To preto, (2) aby bolo konzistórium elít, (ktoré by si, samozrejme, malo zvoliť vľúdnejší názov), mimo podozrenia z parciálnych záujmov a morálne nespochybniteľným bezúhonným spoločenstvom vysoko vzdelaných ľudí z rôznych humanitných a technických oborov. (3) Také konzistórium by malo pracovať v otvorenom demokratickom režime s jedinou výnimkou: členstvo by síce malo znamenať rovnocenné, aj keď honorátne postavenie každého a výber by bol podmienený súhlasom celého kolégia, ale výlučne na návrh a so zárukou členov niekoľkočlenného prezídia. (3) Činnosť konzistória a jeho doporučenia a vyjadrenia by mali v prvom rade smerovať k základným existenciálnym otázkam a dianiu v spoločnosti, zvlášť k takým, ktoré nesú pečať absencie "hodnôt" a to spôsobom interpretácie ich významu s prípadnými doporučeniami ich rektifikácie pre súčasné podmienky a okolnosti v ktorých sa spoločnosť nachádza. Okrem toho by sa týkali aj vybraných zásadných otázok spoločného záujmu udržania zdravých pomerov verejného života, vnútornej politiky a vzťahov k zahraničiu, ale nikdy samotných politických aktov jednotlivých aktérov politického diania a smeli by byť adresované výlučne spoločnosti; v žiadnom prípade by konzistórium ani jeho člen nesmeli vstupovať do výmeny názorov s politicky činným subjektom. (4) Intelektuálna práca členov v konzistóriu na samotných dokumentoch by nebola spojená so žiadnymi finančnými odmenami, kompenzované by smeli byť len výdavky pomieňujúce ich  prácu; na rešerše, cesty za účelom plnenia ich podujatia pracovať v konzistóriu, atď. (5) Finančné prostriedky na pokrytie neosobných výdavkov, (prevádzka priestorov, administratívny aparát, atď.) by mali byť stanovené pevnou čiastkou zo štátneho rozpočtu. 

Smiešny a neuskutočniteľný nápad? Celkom iste pre toho, kto je spokojný so svojim osudom a verí aj v spokojnú budúcnosť svojich detí, alebo len dôveruje nejakej straníckej idei a jej schopnosti napraviť stav vecí. Ten ale prinajmenšom zabúda na to, že demokracia je z nie malej časti znehybnená a kompromitovaná práve parciálnym i straníckymi záujmami. Ich často negatívne následky pre celok nemôžu byť prevyšované pozitívnymi výsledkami v takej miere, akú spoločnosť, zvlášť my - od najchudobnejších až po najbohatších rozmaznaných sansculottov - požadujeme. Jednoducho preto nie, lebo sme stratili merítka pre naše nároky a pre naše povinnosti. Na jedno aj druhé nasadzujeme "jeden meter" a tým sa nedá naraz merať dĺžka šírka aj hĺbka - blahobytu, vedomostí a mravu - troch atribútov, stav ktorých musí byť v rovnováhe, ak má byť spoločnosť nielen spokojná, ale aj primerane odolná a preto produktívna natoľko, nakoľko vysoké sú jej oprávnené nároky.

Jedným slovom: spoločnosť, ak nemá byť iba masou rozmaznaných a napriek tomu rebelujúcich sansculottov, musí vedieť, že okrem konfortu, čiže dostatku hmotného, v prípade demokracie doplneného neobmedzeným výberom informácií, existuje aj súbor hodnôt nehmotných a hlavne to, že prvou z toho súboru je pokora, ktorá reguluje fyziologické potreby hmotného konfortu a pomáha bez prehltenia stráviť konfort intelektuálny - neroztriedené informácie.

Pochybujem, že by sa v politickom programe a v politickej praxi niektorej demokratickej strany našiel čo aj len záblesk úsilia niečo podobné presadzovať. Jednoducho to nejde; bola by to voda na mlyn konkurencie a preto smerujú programy všetkých k "trvale udržateľnému rastu"; blahobytu, samozrejme. Výsledok je predháňanie sa v tom, kto rozdá viac a ak sa niektorá pravicová strana dostane potom, čo sklamala ľavica k moci a začne šetriť, upadne do našej nemilosti.

Práve dnes sa, akoby na moje zavolanie, na obrazovke Českej televízie objavil po dlhej dobe bývalý premiér Topolánek v diskusii s bývalým ľavicovým premiérom Špidlom. Potom, čo druhý vyložil v hrubých rysoch historické dôvody vzniku sociálnej demokracie a za jej splnený cieľ označil európsky sociálny štát, kontroval prvý tvrdením, že pred vyše sto rokmi stačila približne 12% - ná daňová záťaž v jednom z najmocnejších štátnych útvarov, v Rakúsko-Uhorsku k vyrovnanému rozpočtu, zatiaľ čo dnes potrebuje európsky sociálny štát na svoje prežívanie v zadlžení vyše 40%. Je to, samozrejme demagógia nehodná bývalého premiéra, pretože technologická zložitosť nielen vlády a vôbec správy vecí verejných, ale celého nášho prežívania a jej pokrytie finančnými prostriedkami je nezrovnateľná s tým, čo  stačilo v predminulom storočí.

A tak vstupuje do veci ešte jeden problém, ktorý som samozrejme, ako ekonomický analfabet, v  mojich špekuláciách ani len nespomenul, čo je, samozrejme veľký nedostatok každého, aj tak laického premýšľania, akým sú tieto moje špekulácie. Dovolím si preto aspoň poznamenať, že, ako sa zdá, nie je isté, či sa moderná priemyselná spoločnosť v oblasti svojich možností krytia materiálnych potrieb existencie nevyčerpala. Neviem a sotva to vedia politici, ktorý dospelé priemyselné spoločnosti tohto sveta vedú.

Jedno je ale isté: tí, ktorí vedú jeho demokratickú slobodnú časť, svoju skepsu v tomto ohľade nevyslovia rovnako, ako nevyslovia ani pochybnosti o tom, či je samotná demokracia v tom stupni, forme a náplni slobôd a ich paušalizovania aký zažívame, schopná prežiť popri nápore zvonka, v poslednej dobe aj jej mimoriadne rýchlo rastúci nápor z  vnútra.

Myslím, že sú to kardinálne otázky, na ktoré, ako som si dovolil práve tvrdiť, žiaden (politický) establishement demokratického sveta nemôže dať adekvátnu odpoveď. A pritom je zreteľne vidieť, ako dôležité je, aby spoločnosť sansculottov práve na túto otázku odpoveď dostala čo najskôr. Predseda českej politickej strany ANO a dokonca aj americký kandidát Donald Trump sú totižto, ako to sám vicepremiér Babiš rád priznáva, dôsledkom zlyhania establishementu. Zlyhania nás, sansculottov si ani jeden z nich nedovolí ani len spomenúť. Ako potom máme čakať na ich rady!?. V každom prípade sa zdá, že ich programy, ale aj ich politika sú bez známok akéhokoľvek nádychu "systémových zmien", na ktoré by si každá politická strana mala trúfnuť a tak sú aj bez nádeje na trvalejšie zmeny k lepšiemu. Sú len plátaním mnohých dier záplatou s jednou veľkou dierou.

Vyzerá to tak, že sú predzvesťou zmien, ktoré môžu - ak sa tomu nevzoprieme my sansculotti poučení a "prevychovaní" elitami - prísť potom, čo náš kabát demokracie a slobôd napred rozpárajú a veľkou hrubou záplatou zašijú oveľa radikálnejší ševci. Akurát by sa mohlo stať, že tí prídu z druhej strany; zhruba tak, ako sa nám to stalo v roku 1789, keď sme ešte neboli rozmaznaní a citliví sansculotti a potom dva razy v minulom storočí. A vždy to bolelo dlho, dlho..., posledná záplata pobolieva dodnes...

...a tak si napokon myslím, že nápad s "konzistóriom elít" nie je až tak smiešny, akým sa na prvý pohľad zdal byť aj mne...?! ...a to napriek tomu, že je imaginárny. Pretože: stalo sa niekedy niekde nejaké ľudské dielo skutočnosťou skôr, než bolo obrazom, myšlienkou v hlave človeka?! Samozrejme nemôže byť všeliekom, ani stopercentnou záchrannou brzdou, či dokonca zázračnou zbraňou proti hrozbám všetkého druhu, ale dáva istú nádej že bude to všetko inicializovať...

 

PS:

V celom texte by jednoducho premýšľajúci čitateľ mohol nájsť dôvod k jednoduchému riešeniu, pred ktorým som nepriamo niekde na začiatku varoval. Totižto k presvedčeniu, že  spočíva v odnímaní tých slobôd, ktoré, ako dôsledok pokory pred človekom, vedú k tomu, čo som nazval rozvoľnenosťou a naznačil, že práve táto je príčinou degradácie pomerov. Preto si dovolím upozorniť na to, že síce táto rovnica platí, ale že: (1) problémy našej civilizácie, ((počínajúc Zakariom citovanými štrukturálnymi výzvami pre Západ, cez kritiku establishementu, (nízkej efektivity riadenia vecí verejných a zneužívania postavenia) až po neresti vo vnútri spoločnosti, (spretrhanie siete spoločenských väzieb, rozpad tradičnej rodiny, defraudácie, atď.)), sú buď prítomné aj v zrovnateľne veľkých autoritársky riadených častiach iných civilizácií; (v ortodoxnej civilizácie napr. v ruskom štáte a v konfuciánskej civilizácii napr. v čínskom štáte), alebo sa im štát bráni neprimeranými násilnými prostriedkami a ak preto ešte ich prítomnosť nie je znateľná, je to len z dôvodov istých dočasných výhod v ich postavení a preto, lebo "modernita" ich polčasu globality nedospela do štádia v ktorom sme my,

             (2) násilné potlačenie slobody jedinca síce môže viesť dočasne k eliminovaniu neduhov v spoločnosti a dokonca aj k eliminovaniu jej nezhôd s establishementom, ale oveľa väčšie škody sú tak napáchané stratou iniciatívy jednotlivca; škody dlhodobé. Keby tomu tak nebolo, bolo by dnešné Rusko, na začiatku minulého storočia v približne rovnakom stave priemyselného rozvoja ako USA, ale s oveľa väčším ľudskými a prírodnými zdrojmi, (dnes na rozdiel od nich dokonca v stave energetických prebytkov), na špičke technologického pokroku nielen v zbrojárskom, ale aj v civilnom priemysle. Opak je pravdou: USA dnes odovzdávajú technologicky najnáročnejšie odvetvie - vesmírny program, vec ktorá v rukách ruského štátu začína pokuľhávať, do rúk súkromného sektoru. Nepoznám flagrantnejší dôkaz efektivity slobody jednotlivca, uvoľnenie jeho tvorivého potenciálu, než je práve tento. Ak niekomu nestačí, napr. preto, lebo mu nestačí jeden príklad, mal by zobrať do úvahy fakt, že nielen vysťahovalectvo posledných dvoch storočí, ale aj  migračné vlny nesmerujú na autoritársky Východ, ale výlučne opačným smerom, z neslobody a nedostatku do slobody a dostatku.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Kotleba vymenil byt za rodinný dom, kúpil ho za stranícke peniaze

Predseda extrémistickej ĽSNS Marian Kotleba pred voľbami vyhlasoval, že do politiky nejde zbohatnúť. Po nich začal zveľaďovať majetok strany, ktorý využíva.

PLUS

Zápchy v Bratislave budú menšie, ak sa úradníci spamätajú

Bratislava chce postaviť nové cesty.


Už ste čítali?